Nederland

In Nederland beoordeelt de NVAO de kwaliteit van hogeronderwijsopleidingen en de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen. Hieronder vindt u een overzicht van alle procedures.

Ik wil meer weten over het kwaliteitszorgstelsel in Nederland.

Procedure lijst

Accreditatie bestaande opleiding

De accreditatie van opleidingen betreft associate degree-, bachelor-, en (postinitiële) masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijke onderwijs (wo) in Nederland.

Accreditatie nieuwe opleiding

Hogeronderwijsinstellingen die een nieuwe associate degree-, bachelor- of masteropleiding willen starten, dienen deze laten erkennen door de NVAO (accrediteren). Dit kan via een toets nieuwe opleiding (TNO). In deze procedure beoordeelt een panel ...

Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK)

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne kwaliteitszorg omvat zowel de kwaliteitscultuur als het interne systeem van kwaliteitszorg ...

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Met het verkrijgen van dit bijzondere kenmerk kan de hogeronderwijsinstelling aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toestemming vragen voor selectie van studenten en het verhogen van het wettelijke collegegeld.

Kwaliteitsafspraken

De kwaliteitsafspraken worden door de NVAO beoordeeld. Bij de kwaliteitsafspraken gaat het om de studievoorschotgelden die instellingen besteden aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Lees ook onze maatregelen in het kader van het...

Aanvraag panelsamenstelling

Voorafgaande aan een accreditatie bestaande opleiding, een toets voorwaarden na TNO, een toets na drie jaar en een herstelbeoordeling is een aanvraag panelsamenstelling noodzakelijk. De NVAO beoordeelt of het panel onafhankelijk is en of zij voldo...

Aanvullende toelatingseisen bij bachelor vanwege onderwijsconcept

Instellingen kunnen aspirant-studenten selecteren die passen bij het beroepsprofiel van de opleiding of bij het onderwijsconcept voor een specifieke instelling en op opleidingsniveau. De eisen zijn 'aanvullend' ten opzichte van de reguliere toelat...

Educatieve masteropleiding

De educatieve masteropleiding van universiteiten wordt de hoofdroute naar de onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs (het eerstegraads gebied). In de tweejarige educatieve master (120 ECTS) worden de vakopleiding en de bijhorende lerare...

Erkenning nieuwe hogeronderwijsinstelling (rechtspersoon voor hoger onderwijs)

Om erkend onderwijs te kunnen verzorgen, moeten organisaties een rechtspersoon voor hoger onderwijs (rpho) worden. Een rpho is een rechtspersoon die van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de bevoegdheid heeft gekregen om erkend...

Experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie

In de pilot instellingsaccreditatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verkrijgen de geselecteerde instellingen instellingsaccreditatie en kunnen zij hun opleidingen voor een lichtere opleidingsaccreditatie voordragen aa...

Experiment leeruitkomsten

Enkele honderden deeltijdse en duale opleidingen van ruim twintig hogescholen nemen deel aan het experiment leeruitkomsten. Binnen dit experiment hebben opleidingen meer ruimte om het onderwijs flexibeler in te richten, aansluitend bij de behoefte...

Bijzonder kenmerk (algemeen)

Opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs kunnen zich profileren door het aanvragen van een bijzonder kenmerk. Een panel van deskundigen beoordeelt het bijzondere kenmerk zelfstandig of bij de beoordeling van een bestaande of nieuwe opleiding...

Bijzonder kenmerk Duurzaam hoger onderwijs

Opleidingen in het hoger onderwijs kunnen zich profileren op het gebied van duurzaamheid door het aanvragen van een bijzonder kenmerk Duurzaam hoger onderwijs. Een panel van deskundigen beoordeelt het bijzondere kenmerk. Vervolgens neemt de NVAO e...

Bijzonder kenmerk Ondernemen

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen en -opleidingen kunnen hun inzet op het gebied van ondernemen laten erkennen.

Internationale samenwerkings-overeenkomsten

De NVAO sluit samenwerkingsovereenkomsten met internationale branche- en/of beroepsorganisaties om het mogelijk te maken visitatie- en accreditatieprocessen te combineren. Op deze manier wil zij de lasten voor instellingen en hun opleidingen verli...

Joint Programmes

De European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes maakt het mogelijk om op basis van één kwaliteitsbeoordeling accreditatie te verkrijgen in alle landen van de Europese hogeronderwijsruimte (European Higher Education Area - EHEA) waar...

Naamswijziging opleiding

Een Nederlandse opleiding kan tussentijds een naamswijziging aanvragen via de NVAO (Wet kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs).

Verlenging studieduur

Bepaalde opleidingen in het hoger- en wetenschappelijk onderwijs kunnen een verlenging aanvragen van de reguliere studielast.

Onderzoeksmasters

Onderzoeksmasters (research masters) zijn wo-masteropleidingen die studenten voorbereiden op het doen van onderzoek in een promotietraject of een andere onderzoeksgerelateerde functie. Voor deze opleidingen gelden, naast het regulier accreditatiek...

Transnationaal onderwijs (buitenlandse opleiding)

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen opleidingen in het buitenland verzorgen (transnationaal onderwijs) (Staatsblad 2018-152). Na goedkeuring kunnen Nederlandse graden voor de buitenlandse opleiding worden verleend.

Toets na drie jaar - accreditatie nieuwe opleiding (TNO) NL

Opleidingen van instellingen zonder positieve instellingstoets kwaliteitszorg, die met goed gevolg de accreditatie nieuwe opleiding (toets nieuwe opleiding - TNO) hebben doorlopen, ondergaan na drie jaar een toets op gerealiseerde kwaliteit; de zo...

Verbreding opleidingen (planningsneutrale conversie)

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen twee of meer in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) geregistreerde opleidingen samenvoegen tot één nieuwe, brede opleiding. De NVAO beoordeelt de samenvoeging tot één nieuwe, bre...

Wijziging visitatiegroep

Een verzoek tot het wijzigen van een visitatiegroep kan op ieder moment worden ingediend. De NVAO streeft ernaar om deze verzoeken binnen zes weken af te handelen.
Alle procedures Vlaanderen

Besluiten en rapporten

Besluiten en rapporten zoeken

Bezwaar/beroep indienen

Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

Meer info