Terug naar het overzicht Pdf

Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK)

De instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne kwaliteitszorg omvat zowel de kwaliteitscultuur als het interne systeem van kwaliteitszorg van een instelling. Bij deze toets wordt vastgesteld dat het interne kwaliteitszorgsysteem in samenhang met de kwaliteitscultuur verzekert dat de eigen visie op goed onderwijs wordt gerealiseerd.

Algemene informatie

In 2017 is de tweede beoordelingsronde voor de ITK gestart. De eerste ronde liep van 2011-2016.

In de tweede ronde wordt beoordeeld in hoeverre het kwaliteitszorgsysteem van de instelling en de daarbij horende werkwijzen robuust zijn en of binnen de instelling een duurzame kwaliteitscultuur tot stand is gekomen. Een positief oordeel over alle standaarden bevestigt dan het vertrouwen in de instelling. De instellingstoets zegt niets over de kwaliteit van de opleidingen; deze worden apart beoordeeld.

Het accreditatiestelsel past in de governance-filosofie van de overheid, waarin instellingen autonomie hebben, vertrouwen genieten, en verantwoording afleggen naar de overheid en de samenleving. In de bredere maatschappelijke context is een tendens zichtbaar waarin autonomie en eigenaarschap, maar ook transparantie en verantwoording afleggen, worden versterkt. De ITK sluit aan bij die tendens en vertrekt nadrukkelijk vanuit de eigen ambities, visie en keuzes van de instelling, maar vraagt de instelling verantwoording af te leggen over het realiseren van die ambities.

De centrale vraag die het panel beantwoordt, is: 'verzekert de kwaliteitszorg de realisatie van de visie op goed onderwijs en werkt de instelling duurzaam aan ontwikkeling en verbetering?' Daarbij staan de volgende vier samenhangende vragen centraal:

 1. Is er voldoende draagvlak voor de visie en het beleid van de instelling ten aanzien van de kwaliteit van haar onderwijs in de brede zin en vindt hierover voldoende externe en interne afstemming plaats?
 2. Hoe realiseert de instelling deze visie op kwaliteit?
 3. Hoe monitort de instelling dat zij de visie op kwaliteit realiseert?
 4. Hoe werkt de instelling aan verbetering?

Kwaliteitscultuur en kwaliteitszorgsystemen bestaan al langer binnen de instellingen. Om te voldoen aan de huidige eisen van transparantie hebben de instellingen interne kwaliteitszorg verder ontwikkeld en uitgebouwd, passend bij de eigen cultuur, positionering, verwachtingen van stakeholders en ambities.

Het organiseren en tot een goede afloop brengen van een ITK-procedure is arbeidsintensief en duurt gemiddeld een jaar.

Stappenplan

1

Stap 1: Aanvraag indienen

(1 jaar voor afloop van de vorige ITK-termijn of voor gewenste behaaldatum)
De instelling dient een aanvraag in bij de NVAO. In deze aanvraag vermeldt de instelling ook het Kader waaronder zij beoordeeld wenst te worden en...
De instelling dient een aanvraag in bij de NVAO. In deze aanvraag vermeldt de instelling ook het Kader waaronder zij beoordeeld wenst te worden en de relevante contactpersoon.
2

Stap 2: Verkennend gesprek tussen NVAO en instelling

(1 jaar voor afloop van de vorige ITK-termijn of voor gewenste behaaldatum)
De NVAO neemt contact op met de instelling. Tijdens een eerste overleg met de procescoördinator van de NVAO en projectleider van de instelling word...
De NVAO neemt contact op met de instelling. Tijdens een eerste overleg met de procescoördinator van de NVAO en projectleider van de instelling worden de filosofie, beoogde panelsamenstelling en praktische planning besproken.
3

Stap 3: Bestuurlijk overleg

(na afstemming panelleden en vaststellen bezoekdatum)
De twee verantwoordelijke bestuurders en de procescoördinator van de NVAO bespreken bij de instelling de aanvraag met het bestuur, de ITK-projectle...
De twee verantwoordelijke bestuurders en de procescoördinator van de NVAO bespreken bij de instelling de aanvraag met het bestuur, de ITK-projectleider en een vertegenwoordiging van de medezeggenschap van de instelling. In dit gesprek wordt ook het Accreditatierapport besproken. Na dit bezoek trekken de bestuurders van de NVAO zich terug uit de procedure tot de besluitvormingsfase.
4

Stap 4: Voorbereiding 1e site-visit

De NVAO heeft een conceptprogramma voor de 1e site-visit, het verkennende bezoek. De instelling vult dit naar eigen inzicht verder in. Uitgangspunt...
De NVAO heeft een conceptprogramma voor de 1e site-visit, het verkennende bezoek. De instelling vult dit naar eigen inzicht verder in. Uitgangspunt zijn gesprekken met veel verschillende stakeholders om een zo breed mogelijk beeld van de instelling op te kunnen doen. Uiteindelijk moet het panel akkoord gaan met het programma. Het panel ontvangt minstens zes weken voorafgaand aan het eerste bezoek de zelfevaluatie van de instelling.
5

Stap 5: 1e Site-visit

Dit is een tweedaags bezoek. Aan het einde van het bezoek koppelt het panel terug welke trails er in het verdiepende bezoek zullen plaatsvinden.
Dit is een tweedaags bezoek. Aan het einde van het bezoek koppelt het panel terug welke trails er in het verdiepende bezoek zullen plaatsvinden.
6

Stap 6: 2e Site-visit voorbereiden

De procescoordinator van de NVAO bereidt samen met de ITK-projectleider, in samenspraak met de voorzitter van het panel, de 2e site-visit voor, he...
De procescoordinator van de NVAO bereidt samen met de ITK-projectleider, in samenspraak met de voorzitter van het panel, de 2e site-visit voor, het verdiepende bezoek.
7

Stap 7: 2e Site-visit

Dit is een driedaags bezoek. Aan het einde van het bezoek koppelt het panel kort terug wat hun bevindingen, overwegingen en oordelen zijn en welk a...
Dit is een driedaags bezoek. Aan het einde van het bezoek koppelt het panel kort terug wat hun bevindingen, overwegingen en oordelen zijn en welk advies zij het NVAO-bestuur zullen geven.
8

Stap 8: Conceptrapport

Het conceptrapport wordt aan de instelling voorgelegd voor feitelijke onjuistheden. De instelling heeft twee weken om hier op te reageren.
Het conceptrapport wordt aan de instelling voorgelegd voor feitelijke onjuistheden. De instelling heeft twee weken om hier op te reageren.
9

Stap 9: Besluitvorming

Het voornemen-tot-besluit wordt samen met het rapport ter besluitvorming voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van de NVAO. De NVAO neemt een beslui...
Het voornemen-tot-besluit wordt samen met het rapport ter besluitvorming voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van de NVAO. De NVAO neemt een besluit op basis van het aan haar uitgebrachte advies van het visitatiepanel. Het voornemen-tot- besluit wordt aan de instelling voorgelegd voor feitelijke onjuistheden. De instelling heeft twee weken om hier op te reageren. Hierna ontvangt de instelling het definitieve besluit.
10

Stap 10: Publicatie en afronding

De NVAO publiceert het besluit en rapport op haar website. Op aanvraag van de instelling kan een persoonlijke uitreiking van het besluit plaatsvind...
De NVAO publiceert het besluit en rapport op haar website. Op aanvraag van de instelling kan een persoonlijke uitreiking van het besluit plaatsvinden.
11

Stap 11: Accreditaties opleidingen

Instellingen die de ITK-procedure positief (onder voorwaarden) afronden, kunnen het 'beperkte regime' toepassen voor het laten beoordelen van besta...
Instellingen die de ITK-procedure positief (onder voorwaarden) afronden, kunnen het 'beperkte regime' toepassen voor het laten beoordelen van bestaande en nieuwe opleidingen.

Tarieven

In 2019 bedraagt het tarief voor de instellingstoets kwaliteitszorg (voor erkende instellingen) 37.400 euro. Voor kleine (erkende) instellingen met minder dan vier opleidingen bedraagt het tarief 18.700 euro. 

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag voor een nieuwe instellingstoets kwaliteitszorg wordt ingetrokken, in 2019:

 • voorafgaand aan panelactiviteiten: 5.400 euro
 • voorafgaand aan locatiebezoeken: 10.900 euro
 • na locatiebezoeken: 37.400 euro (ITK klein 18.700 euro)

Veelgestelde vragen

Heeft een ITK invloed op de beoordelingsprocedure van een bijzonder kenmerk?

Voor de beoordeling van een bijzonder kenmerk is het niet van belang of een instelling beschikt over een positieve ITK of niet. Het panel hanteert de criteria en richtlijnen die gelden voor het specifieke bijzondere kenmerk dat de opleiding wil aanvragen.

Was dit antwoord nuttig?

Hoe wordt de beoordeling van de Kwaliteitsafspraken meegenomen in een ITK-procedure?

De beoordeling van de plannen van bekostigde hogescholen en universiteiten in het kader van de kwaliteitsafspraken kan als ‘trail’ worden gecombineerd met de ITK-procedure. Een aparte cyclus is hierdoor niet nodig. In dit geval beoordeelt het ITK-panel tevens het plan in het kader van de kwaliteitsafspraken.

Was dit antwoord nuttig?

Hoe verschilt de ITK-procedure van de ITK in de vorige ronde?

De grootste wijzigingen zijn:

 • De standaarden ITK zijn actiever geformuleerd en dichter bij het onderwijs zelf: in plaats van accent op monitoren en aansturen van kwaliteit onderwijs ligt het accent nu op het actueel en passend houden van de onderwijsvisie, verwezenlijking onderwijsvisie en duurzame kwaliteitsontwikkeling. Voorbeeld standaard 3: van managementinformatiesysteem dat geaggregeerde informatie oplevert naar het organiseren van effectieve feedback met reflectie en medezeggenschap in alle lagen van de instelling;
 • de aparte standaard organisatiestructuur is ondergebracht in de overige standaarden, daardoor is één standaard vervallen;
 • bij instellingen die beschikken over een ITK wordt past performance betrokken bij de beoordeling in het kader van het verlengen van de geldigheidsduur ITK;
 • betrokkenheid van de relevante stakeholders (medewerkers, studenten, beroepenveld) nu geëxpliciteerd in alle standaarden.

 

Wat is toegevoegd:

 

 • expliciete verwijzing naar de European Standard and Guidelines (ESG) en aandacht voor student-centred learning;
 • beslisregel positief onder voorwaarden bij maximaal 2 ‘voldoet ten dele’;
 • beslisregel negatief bij 3 of meer ‘voldoet ten dele’;
 • mogelijkheid om verkennend en verdiepend bezoek achtereenvolgens plaats te laten vinden voor instellingen met een ITK, of wanneer gebruik wordt gemaakt van een internationaal panel. Daarbij onderstreept de NVAO dat deze wenselijk minder wenselijk is dan twee losse bezoeken;
 • één audittrail is nader omschreven: verdiepend onderzoek naar effectiviteit kwaliteitszorg en risicomanagement opleidingen.

 

Wat staat er niet meer in?

 • randvoorwaarden voor verkennend bezoek zijn niet meer uitgeschreven.
Was dit antwoord nuttig?

Wat is de accreditatietermijn van een ITK?

De accreditatietermijn voor een instellingstoets kwaliteitszorg duurt maximaal zes jaar. De NVAO kan besluiten tot het verlenen van een positief besluit "onder voorwaarden" van maximaal twee jaar. De NVAO behandelt de instellingstoets kwaliteitszorg binnen zes maanden na ontvangst van de zelfevaluatie. Na ontvangst van het ontwerpbesluit van de NVAO kan de instelling bezwaar aantekenen (zie hiervoor ‘Bezwaar’).

Was dit antwoord nuttig?

Hoe beoordeelt het panel de instelling?

De beoordeling door het panel vertrekt vanuit de eigen visie en keuzes van de instelling en doet daarmee recht aan de autonomie van de instelling. Daarbij stelt het panel zich de vraag of er voldoende draagvlak is bij docenten, studenten en het maatschappelijk veld. Vervolgens gaat zij na of de visie is vertaald naar passend onderwijsbeleid, dat effectief wordt uitgevoerd en waarvan de resultaten systematisch worden gemonitord. Voor het panel moet zichtbaar zijn hoe reflectie op die evaluatieresultaten en opvolging van ontwikkelingen in de maatschappelijke context resulteren in verbeteringen, bijstellingen en ontwikkeling. De instelling levert transparante informatie voor studenten, werkgevers en andere maatschappelijke actoren met betrekking tot de kwaliteit van opleidingen.

Was dit antwoord nuttig?

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag via onderstaand digitaal aanvraagformulier indienen, incl. de door het bestuur of directie ondertekende aanvraagbrief, het informatiedossier en de gevraagde documenten. Via de post stuurt u de NVAO 10 exemplaren van het gehele aanvraagdossier.

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Gerelateerd nieuws

  190710_ITK_HU_uitreiking_certificaat

  Hogeschool Utrecht ontvangt positief oordeel instellingstoets kwaliteitszorg
  16/07/2019

  Op woensdag 10 juli 2019 ontving het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht (HU) het certificaat voor de instellingstoets kwaliteitszorg uit handen van NVAO-voorzitter dr. Anne Flierman. De HU heeft de tweede ronde van de instellingstoets kwaliteitszorg doorlopen en met een positief resultaat afgerond.

  Lees meer
  HZ_uitreiking

  HZ University of Applied Sciences ontvangt positief oordeel instellingstoets kwaliteitszorg
  13/06/2019

  Op woensdag 5 juni 2019 ontving het College van Bestuur van HZ University of Applied Sciences (HZ), het certificaat voor de instellingstoets kwaliteitszorg uit handen van NVAO-voorzitter dr. Anne Flierman. De HZ is de tiende Nederlandse instelling die de tweede ronde van de instellingstoets kwaliteitszorg heeft doorlopen en met een positief resultaat heeft afgerond.

  Lees meer
  InstellingstoetsKwaliteitzorg_015Def

  Tilburg University ontvangt opnieuw positief oordeel instellingstoets kwaliteitszorg
  28/05/2019

  Op maandag 20 mei 2019 ontving het College van Bestuur van Tilburg University het certificaat voor de instellingstoets kwaliteitszorg uit handen van NVAO-voorzitter dr. Anne Flierman. Tilburg University is de negende Nederlandse instelling die de tweede ronde van de instellingstoets kwaliteitszorg heeft doorlopen.

  Lees meer
  Um_20190313_Rapport101

  Universiteit Maastricht ontvangt opnieuw positief oordeel instellingstoets kwaliteitszorg
  13/03/2019

  Op woensdag 13 maart 2019 ontving het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, het certificaat voor de instellingstoets kwaliteitszorg uit handen van NVAO-voorzitter dr. Anne Flierman. De Universiteit Maastricht is de achtste Nederlandse instelling die de tweede ronde van de instellingstoets kwaliteitszorg heeft doorlopen en met een positief resultaat heeft afgerond.

  Lees meer
  Documents_3

  Kader 2018 op 1 februari van kracht
  29/01/2019

  Het Kader 2018 wordt op 1 februari 2019 van kracht.

  Lees meer
  1440_1dbd3bf9_6304_42f4_9af6_6f8af9b5b10a_Forum1_7935603e_490x330_1

  Universiteit Wageningen ontvangt positief besluit instellingstoets kwaliteitszorg
  26/06/2018

  Op woensdag 20 juni 2018 ontving prof.dr.ir. Louise O. Fresco, voorzitter van het Raad van Bestuur van de Universiteit Wageningen, een positief besluit voor de instellingstoets kwaliteitszorg uit handen van panelvoorzitter prof. dr. Frank van der Duyn Schouten, in naam van de NVAO.

  Lees meer
  UU_ITK

  Universiteit Utrecht ontvangt opnieuw positief oordeel instellingstoets kwaliteitszorg
  11/04/2018

  Op woensdag 11 april 2018 ontving prof. dr. Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, een positief besluit voor de instellingstoets kwaliteitszorg uit handen van NVAO-voorzitter dr. Anne Flierman. De Universiteit Utrecht is de derde Nederlandse universiteit die de tweede ronde van deze kwaliteits-beoordeling op instellingsniveau heeft doorlopen en direct succesvol heeft afgerond.

  Lees meer
  HanzeITK2

  Hanzehogeschool ontvangt als eerste hogeschool positief oordeel voor instellingstoets kwaliteitszorg
  07/03/2018

  Op woensdag 7 maart 2018 ontving Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, uit handen van NVAO-voorzitter Anne Flierman een positief besluit voor de instellingstoets kwaliteitszorg. De Hanzehogeschool is de eerste Nederlandse hogeschool die de tweede ronde van deze kwaliteitsbeoordeling op instellingsniveau heeft doorlopen en succesvol heeft afgerond.

  Lees meer

  Gerelateerde evenementen

  Gerelateerde publicaties

  Stocksy_txpa99dd8faaVz100_OriginalDelivery_1379431

  Handout Top 10 vernieuwingen Kader 2018

  november 2018
  Lees meer
  Stocksy_txpa99dd8faaVz100_OriginalDelivery_1379431

  Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederland 2018

  januari 2019
  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info