Internationale Strategie

De NVAO heeft vanaf haar ontstaan aan internationalisering een hoge prioriteit toegekend. Zowel het binationale karakter van de organisatie als de internationale gerichtheid van het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs maken dit vanzelfsprekend. In haar Strategie 2017-2020 gaat er bijzondere aandacht naar kwaliteitszorg van joint programmes, wederzijdse erkenning van opleidingen en diploma’s, verspreiding van goede praktijken, betrokkenheid bij transnationaal onderwijs, samenwerkingsovereenkomsten met internationale beroepsgeoriënteerde accreditatieorganisaties, uitdragen van en voldoen aan de Europese standaarden en richtlijnen voor kwaliteitszorg (ESG) en specifieke gevallen, zoals de erkenning door de Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) voor geneeskundeopleidingen. In aanvulling op deze algemene, gezamenlijke strategie hebben Nederland en Vlaanderen ook elk een eigen internationale strategie en beleid geformuleerd.

VLAANDEREN

Voorzien is dat de internationale activiteiten, zoals projecten en beoordelingen, in de komende jaren in omvang zullen toenemen. Een opportuniteit voor de komende twee jaar is dat Vlaanderen een leidende rol vervuld in de Bologna Peer Support Group on Quality Assurance. Voor de internationale beoordelingen en projecten heeft de Vlaamse afdeling de volgende doelstellingen geformuleerd: 

  • NVAO’s Waarderende Aanpak vindt internationaal ingang in instellingsbeoordelingen, te beginnen in ons omringende landen. 
  • Het uitvoeren van beoordelingen rond de kwaliteit van internationalisering (CeQuInt) en de Europese beoordelingsaanpak voor gezamenlijke opleidingen.
  • Het uitvoeren van gecombineerde instellings- en opleidingsbeoordelingen in andere landen, zoals in 2017 en 2018 in Luxemburg.
  • Ontwikkeling van innovatieve beoordelingsmethoden (bijvoorbeeld voor werkplekleren en meta-evaluaties) in samenwerking met Europese partners. 
  •  Deelname aan relevante internationale projecten (bijvoorbeeld rond internationale uitwisseling van kwaliteitszorgmedewerkers, en kwaliteitszorg van Europese universiteitsnetwerken).

Infodesk Team Vlaanderen Team Vlaanderen

NEDERLAND

Nederland heeft van oudsher Hoger Onderwijs met een sterk internationaal karakter. Zowel voor wat betreft het onderwijs als het onderzoek wordt de internationale dimensie over het algemeen gezien als een duidelijke meerwaarde en buitenlandse studenten worden veelal gezien als een verrijking. 

Wij hechten veel waarde aan internationale samenwerking op basis van wederkerigheid (mobiliteit en o.a. uitwisseling van studenten). Wij bieden kennis en ervaring aan en leren van de kennis en ervaring van onze buitenlandse collega’s. Dat is het basisprincipe van onze internationale samenwerking en onze internationale relaties. We zien buitenlandse instellingen en organisaties als collega’s en (gelijkwaardige) partners. Internationale Joint Programmes (en de beoordeling daarvan via bijv. de European Approach) en Cross Border Higher Education behoren daarom tot de natuurlijke habitat van de internationalisering van de afdeling Nederland. Voor de komende jaren zal dat dan ook een primair aandachtspunt zijn voor de afdeling Nederland. 

In de internationalisering van het onderwijs in Nederland is er de laatste tijd specifieke aandacht voor het taalbeleid van een instelling en opleiding. Panels worden gevraagd om na te gaan of er een afgewogen en gedeeld beleid ten grondslag ligt aan de gekozen taal waarin de opleiding wordt aangeboden. Het is daarbij expliciet niet de bedoeling dat het panel een uitspraak doet over het al dan niet wenselijk zijn van de keuze voor een bepaalde taal, maar wel dat bekeken wordt of er een bewuste en onderbouwde keuze gemaakt is, waar de medezeggenschap in is gehoord. De NVAO vindt het een zaak van de instellingen zelf keuzes te maken in internationalisering en in dat kader ook van de taal van het onderwijs. Instellingen mogen daarbij wel (kritisch) bevraagd worden over hun keuzes. Voor de afdeling Nederland zijn de komende jaren de volgende speerpunten geformuleerd: 

  • In de AMVB met betrekking tot Transnationale Educatie (TNE) is een belangrijke adviesrol opgenomen voor de NVAO bij aanvragen van instellingen die een nevenvestiging in het buitenland willen starten met een reeds in Nederland bestaande opleiding. De afdeling NL heeft een protocol ontwikkelt voor de beoordeling van aanvragen voor de kant van de NVAO. Op basis van deze beoordeling kan de NVAO advies uitbrengen aan de minister van OCW. Het is de minister die advies vraagt aan de NVAO (en aan de inspectie) en het is ook de minister die uiteindelijk een besluit neemt. 
  •  Joint programmes: De ontwikkeling en beoordeling van internationale Joint programmes zal de komende jaren verder toenemen. De expertise op dat terrein zal binnen de afdeling verder worden ontwikkeld en uitgebreid. Propageren van de European Approach voor nieuwe en bestaande opleidingen en deelnemen aan overleggen en initiatieven om dat te bevorderen. 
  •  In het kader van de beoordeling via de European Approach zal de NVAO ook op aanvraag de beoordeling van bestaande opleidingen met een Nederlandse deelnemer uitvoeren. In ieder geval zolang de NVAO de enige EQAR geregistreerde agency in Nederland is (een harde eis van de European Approach is dat de beoordeling wordt uitgevoerd door een EQAR registred agency). 
  • Participeren in een beperkt aantal internationale projecten (in ENQA, ECA of EU verband). Mede met het oog op zichtbaarheid van de NVAO en de eigen expertise update en uitbreiding.  

Infodesk Team Nederland Nederland