Commissies Vlaanderen

De beoordelingen zijn een vorm van externe kwaliteitszorg en gebeuren allemaal op basis van peer review. De NVAO stelt een commissie aan van externe, onafhankelijke deskundigen die in dialoog gaat met de instelling of opleiding die beoordeeld wordt. Op basis van deze dialoog formuleert de commissie een advies aan het NVAO-bestuur, dat een besluit neemt om de kwaliteit al dan niet te bevestigen of een advies uitbrengt aan de Vlaamse Regering.

Elke commissie omvat een combinatie van specifieke deskundigheden. Dit zijn de deskundigheden die nodig zijn om een gezaghebbende beoordeling uit te voeren. Het gaat om vakdeskundigheid, internationale deskundigheid, werkvelddeskundigheid, onderwijsdeskundigheid, visitatie- of auditdeskundigheid en studentgebonden deskundigheid. Er is niet één commissielid per deskundigheid; elk commissielid kan verschillende deskundigheden inbrengen. 

Van commissieleden wordt verwacht dat ze in het kader van de beoordeling een inhoudelijk en diepgaand gesprek kunnen voeren met de opleiding of de instelling. Bovendien moet elk commissielid onafhankelijk zijn. Dat betekent dat ze geen enkel belang, noch positief noch negatief, mogen hebben bij het resultaat van de beoordeling. Commissieleden ondertekenen hiertoe een deontologische code. 


NIEUW: DIGITAAL TRAININGSPLATFORM

(Kandidaat)commissieleden kunnen sinds kort ook online getraind worden. Hiertoe ontwikkelde de afdeling Vlaanderen een digitaal trainingsplatform. Externe experten kunnen dan zelf kiezen waar en wanneer zij de verschillende modules volgen. Zowel voorafgaand aan de ontwikkeling als tijdens de pilotfase werden instellingen, ervaren commissieleden en NVAO-medewerkers betrokken. Voor de meeste beoordelingsprocedures is er daarnaast nog steeds een 'fysieke' training. Die kan dan vooral focussen op rollenspelen en het in de praktijk brengen van de Waarderende Aanpak. Commissieleden worden pas ingezet wanneer zij de volledige training hebben doorlopen. 

RICHTLIJNEN COVID-19

U gaat binnenkort aan de slag als commissielid voor de NVAO? In deze huidige omstandigheden vraagt dit meer waakzaamheid dan anders. 

deontologische code

De deontologische code van de NVAO Afdeling Vlaanderen bundelt de gedragsregels en richtlijnen voor commissieleden in NVAO’s beoordelingsprocedures. 

DIGITAAL TRAININGSPLATFORM

(Kandidaat)commissieleden kunnen ook online getraind worden. Hiertoe ontwikkelde de NVAO een digitaal trainingsplatform. U krijgt toegang zodra u bent aangemeld als commissielid.

https://www.nvao.net/nl/studentcommissielid-nvao-vlaanderen

STUDENTCOMMISSIELEDEN

Ben je een student hoger onderwijs? Ga je ook voor kwaliteitsvol onderwijs en laat je graag je stem horen? Dan zoeken wij misschien wel naar jou!

IK WIL MIJ KANDIDAAT STELLEN ALS COMMISSIELID

Wie belangstelling heeft om als commissielid een bijdrage te leveren aan het borgen van de kwaliteit van Vlaamse hogeronderwijsopleidingen kan zijn/haar gegevens bezorgen aan de NVAO.