Commissies Vlaanderen

De beoordelingen zijn een vorm van externe kwaliteitszorg en gebeuren allemaal op basis van peer review. De NVAO stelt een commissie aan van externe, onafhankelijke deskundigen die in dialoog gaat met de instelling of opleiding die beoordeeld wordt. Op basis van deze dialoog formuleert de commissie een advies aan het NVAO-bestuur, dat een besluit neemt om de kwaliteit al dan niet te bevestigen of een advies uitbrengt aan de Vlaamse Regering.

Elke commissie omvat een combinatie van specifieke deskundigheden. Dit zijn de deskundigheden die nodig zijn om een gezaghebbende beoordeling uit te voeren. Het gaat om vakdeskundigheid, internationale deskundigheid, werkvelddeskundigheid, onderwijsdeskundigheid, visitatie- of auditdeskundigheid en studentgebonden deskundigheid. Er is niet een commissielid per deskundigheid; elk commissielid kan verschillende deskundigheden inbrengen. 

Van commissieleden wordt verwacht dat ze in het kader van de beoordeling een inhoudelijk en diepgaand gesprek kunnen voeren met de opleiding of de instelling. Bovendien moet elk commissielid onafhankelijk zijn. Dat betekent dat ze geen enkel belang, noch positief noch negatief, mogen hebben bij het resultaat van de beoordeling.  

TRAININGEN VOORZITTERS EN SECRETARISSEN

De NVAO verzorgt regelmatig trainingen voor secretarissen en voorzitters van beoordelings-commissies, veelal op maat van de specifieke procedure.

TRAININGEN STUDENTCOMMISSIELEDEN

In samenwerking met de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) worden studentcommissieleden gezocht en gevormd. Via VVS kunt u zich kandidaat stellen.

IK WIL MIJ KANDIDAAT STELLEN ALS COMMISSIELID

Wie belangstelling heeft om als commissielid een bijdrage te leveren aan het borgen van de kwaliteit van Vlaamse hogeronderwijsopleidingen kan zijn/haar gegevens bezorgen aan de NVAO.