Commissies Vlaanderen

De beoordelingen zijn een vorm van externe kwaliteitszorg en gebeuren allemaal op basis van peer review. De NVAO stelt een commissie aan van externe, onafhankelijke deskundigen die in dialoog gaat met de instelling of opleiding die beoordeeld wordt. Op basis van deze dialoog formuleert de commissie een advies aan het NVAO-bestuur, dat een besluit neemt om de kwaliteit al dan niet te bevestigen of een advies uitbrengt aan de Vlaamse Regering.

Elke commissie omvat een combinatie van specifieke deskundigheden. Dit zijn de deskundigheden die nodig zijn om een gezaghebbende beoordeling uit te voeren. Het gaat om vakdeskundigheid, internationale deskundigheid, werkvelddeskundigheid, onderwijsdeskundigheid, visitatie- of auditdeskundigheid en studentgebonden deskundigheid. Er is niet één commissielid per deskundigheid; elk commissielid kan verschillende deskundigheden inbrengen. 

Van commissieleden wordt verwacht dat ze in het kader van de beoordeling een inhoudelijk en diepgaand gesprek kunnen voeren met de opleiding of de instelling. Bovendien moet elk commissielid onafhankelijk zijn. Dat betekent dat ze geen enkel belang, noch positief noch negatief, mogen hebben bij het resultaat van de beoordeling. Commissieleden ondertekenen hiertoe een deontologische code. DESKundigheden

Hier kan je een overzicht vinden van de verschillende rollen en deskundigheden die samengebracht worden in de beoordelingscommissies van NVAO Vlaanderen. 

Deontologische code

Alle personen die in de hoedanigheid van 'commissielid' een beoordeling uitvoeren voor de NVAO, ondertekenen een deontologische code. We zullen je vragen deze code jaarlijks te vernieuwen. 

Ik stel mij kandidaat! 

Wil jij graag je bijdrage leveren aan de kwaliteit van het Vlaamse hoger onderwijs door deel uit te maken van één van onze beoordelingscommissies? Stel je dan snel kandiaat! 

Studentcommissieleden

Wij zijn steeds op zoek naar studenten om deel uit te maken van onze beoordelingscommissies. Wil jij graag meewerken als student-commissielid? Lees hier meer info en stel je kandidaat! 

Online leeromgeving

Alle commissieleden doorlopen een verplichte training. Die bestaat uit een intervisie en een online leertraject in onze leeromgeving. De leeromgeving is 24/24 en 7/7 te bereiken! 

Richtlijnen covid-19

Sinds de uitbraak van Covid-19 hebben we enkele maatregelen genomen om onszelf en onze commissieleden te beschermen. Lees hier de meest recente maatregelen!