Klachten

Het is mogelijk dat je niet tevreden bent over de werkwijze van de NVAO of één van haar medewerkers (inclusief personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de NVAO, zoals panelleden). Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen.

Bent u ontevreden over de NVAO? Er zijn verschillende mogelijkheden om dit kenbaar te maken, naar gelang het voorwerp ervan:

EXTERNE KLACHT

U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over de dienstverlening of werkwijze van de NVAO. Bijvoorbeeld als u onjuiste informatie hebt gekregen of als u niet correct bent behandeld door een medewerker of een panellid. Een klacht gaat dus niet over de inhoud van een besluit. De Klachtenregeling Externe Klachten van de NVAO is niet van toepassing op klachten die betrekking hebben op gedragingen die tijdens Vlaamse beoordelingsprocedures hebben plaatsgevonden.

Vlaamse BEOORDELINGSprocedures

Op klachten die specifiek betrekking hebben op gedragingen van NVAO-medewerkers (inclusief commissieleden) die tijdens Vlaamse beoordelingsprocedures hebben plaatsgevonden, is Vlaamse regelgeving van toepassing.

BEZWAAR & BEROEP

Bent u het niet eens met een besluit van de NVAO? Dan kunt u bezwaar maken of in beroep gaan. Zo’n bezwaarschrift gaat over de inhoud van een accreditatiebesluit, niet over de dienstverlening van de NVAO of de handelswijze van een medewerker. 


Heeft u als student een klacht over uw instelling of opleiding, dan heeft u enkele externe mogelijkheden om deze klacht bekend te maken