Klachtenregeling externe klachten

Het is mogelijk dat je niet tevreden bent over de dienstverlening of werkwijze van de NVAO, één van haar medewerkers of een iemand die werkt onder de verantwoordelijkheid van de NVAO, zoals bijvoorbeeld een panellid.

Enkele voorbeelden waarvoor u een klacht kunt indienen:

 • Wij zijn het niet eens met het gedrag van een medewerker van de NVAO;
 • Wij zijn het niet eens met het proces dat ons is uitgelegd;
 • De NVAO heeft onze accreditatie niet doorgegeven aan DUO.

Heeft uw klacht betrekking op gedragingen van NVAO-medewerkers (inclusief commissieleden) die tijdens Vlaamse beoordelingsprocedures hebben plaatsgevonden dan is de volgende procedure van toepassing:

Voordat u een klacht indient, adviseren wij u om met de betrokken medewerker of de Klachtenfunctionaris van de NVAO contact op te nemen. Mogelijk kunnen wij uw probleem alsnog oplossen zonder dat dit hoeft te leiden tot een officiële klacht of is bemiddeling mogelijk.

Een klacht moet binnen een jaar na de gebeurtenis door de NVAO zijn ontvangen. 


Wie kan een klacht indienen?

Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen. U kunt zelf een klacht indienen, maar u kunt er ook voor kiezen om iemand namens u een klacht te laten indienen. Daarvoor is geen machtiging nodig. De klacht moet betrekking hebben op een gedraging van een persoon, die werkzaam is bij en/of onder de verantwoordelijkheid valt van de NVAO.

Hoe indienen?

1. Digitaal indienen via de website 

Hiervoor dient u gebruik maken van het invulformulier Externe Klacht. Deze kunt u, na invullen en ondertekenen, digitaal indienen via onderstaande knop.

2. E-mail/brief 

Om een schriftelijke klacht in behandeling te kunnen nemen, moet ten minste vermeld zijn: 

 • de naam en het (mail)adres (van de instelling en de contactpersoon);
 • de datum van indiening en de datum van gedraging waartegen de klacht zich richt;
 • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht zich richt;
 • ondertekenen is verplicht.

Wanneer u het klachtenformulier gebruikt en deze digitaal kunt versturen, kan uw klacht het snelst in behandeling worden genomen. 

E-mail klachtenfunctionaris

Briefadres:

Parkstraat 83
2514 JG Den Haag

Postbus 85498
2508 CD Den Haag

3. Mondeling of telefonisch 

Indien u een klacht wilt indienen, verzoeken wij u dit per formulier te doen. Mocht u twijfelen of u een klacht wilt indienen, neemt u dan contact op met de NVAO en vraagt u naar de Klachtenfunctionaris. Deze persoon belt u dan terug om de mogelijkheden met u te bespreken.

Telefoonnummer: +31 (0)70 312 23 00

De NVAO zal uw klacht zo zorgvuldig mogelijk behandelen en gaat na of de klacht onder de Klachtenregeling Externe klachten valt.

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Schriftelijke klacht (klachtenformulier website, e-mail, brief) 

 • De ontvangst van uw schriftelijke klacht wordt binnen 10 werkdagen per e-mail bevestigd;
 • Mocht u voor aanvullende informatie telefonisch niet bereikbaar zijn dan ontvangt u een e-mail van de klachtbehandelaar of -commissie met het verzoek telefonisch contact op te nemen;
 • De klachtbehandelaar of -commissie informeert u over het proces zoals geformuleerd in de Klachtenregeling externe klachten;
 • Een kopie van uw schriftelijke klacht wordt gedeeld met degene tegen wie uw klacht zich richt;
 • Uw schriftelijke klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. Indien dit noodzakelijk is, wordt de afhandeling door de klachtbehandelaar of -commissie verlengd met 4 weken. U ontvangt hiervan tijdig bericht;
 • Bent u niet tevreden over de manier waarop de NVAO uw klacht heeft afgehandeld? Dan kunt u de Nationale ombudsman vragen uw klacht te onderzoeken.
Mondelinge of telefonische klacht

 • De behandeling van een mondelinge of telefonische klacht is niet aan regels gebonden, anders dan de wettelijke regels;
 • Een mondelinge of telefonische klacht wordt in beginsel binnen 10 werkdagen afgerond. Bent u niet tevreden, dan kunt u alsnog een schriftelijke klacht indienen;
 • Bent u niet tevreden over de manier waarop de NVAO uw klacht heeft afgehandeld? Dan kunt u de Nationale ombudsman vragen uw klacht te onderzoeken. 

Weet u niet waar u moet zijn met uw probleem?

U kunt ook steeds met uw vraag terecht bij de Klachtenfunctionaris die u verder zal begeleiden naar de juiste procedure.