Klachten hoger onderwijs Vlaanderen

Heeft u als student een klacht over uw instelling of opleiding, dan heeft u enkele mogelijkheden om deze klacht bekend te maken.

Een klacht over uw opleiding of instelling dient u in de eerste plaats in te dienen via de geƫigende kanalen van uw instelling. De wijze waarop dit dient te gebeuren staat beschreven in het onderwijs- en examenreglement (OER). Dit reglement vindt u op de website van uw instelling. Voordat u een formele klacht indient, raden we u aan contact op te nemen met de ombudsdienst binnen uw instelling. Die kan studenten helpen om problemen op te lossen en materiele vergissingen recht te zetten, reeds voordat u een formele klachteprocedure opstart.


Studievoortgangsbeslissingen

Klachten inzake studievoortgangsbeslissingen volgen een bijzondere procedure. Eerst is er een interne beroepsprocedure (ook beschreven in het OER) en wanneer deze is uitgeput, kunt u in extern beroep gaan bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. De beslissing van de interne beroepsprocedure wordt aan de student bekend gemaakt. De klacht wordt onontvankelijk verklaard of er volgt een gemotiveerde bevestiging of herziening. Bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen kan je in extern beroep gaan. Dit kan dus enkel na een interne beroepsprocedure en u (nog steeds) vindt dat de instelling een onrechtmatige studievoortgangsbeslissing heeft genomen. De Raad kan een beroep afwijzen op grond van onontvankelijkheid en/of ongegrondheid en ze kan een onrechtmatig genomen studievoortgangsbeslissing vernietigen en de nodige voorlopige herstelmaatregelen bevelen. De Raad stelt zich dus niet in de plaats van de betrokken examencommissie.