NVAO Nederland presenteert nieuw accreditatiekader voor het hoger onderwijs08/03/2024

Met ingang van 1 april 2024 gaat de NVAO het nieuwe accreditatiekader (kader) hanteren. Dit kader bevat de standaarden en beslisregels voor de beoordeling en accreditatie van nieuwe en bestaande opleidingen in het hoger onderwijs, de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) en de verzwaarde toets nieuwe opleiding. Die laatste beoordeling maakt deel uit van de procedure waarmee organisaties erkenning kunnen aanvragen als rechtspersoon voor hoger onderwijs. Het kader bevat ook de criteria voor het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs en de regels voor de indeling van opleidingen in het visitatierooster.

 

Het nieuwe kader stelt geen nieuwe eisen voor het behalen van een accreditatie. De vernieuwing heeft als doel het kader eenvoudiger te maken. Voor opleidingen en instellingen met én zonder ITK gelden nu dezelfde standaarden voor de beoogde en gerealiseerde leerresultaten, de onderwijsleeromgeving en de toetsing. Voor opleidingen van een instelling zonder erkenning ITK moeten bij de beoordeling twee extra standaarden en een aantal aanvullende aspecten worden meegenomen. Deze aspecten waren eerder in het uitgebreide kader opgenomen.

Uitvoeringsregels

Een andere doelstelling voor de vernieuwing van het kader is om het langer mee te laten gaan. Om dat te bereiken beperkt het kader zich tot standaarden en beslisregels De regels voor de uitvoering van beoordelingen zijn alleen op hoofdlijnen beschreven. De uitwerking van deze regels is bijeengebracht in de Uitvoeringsregels accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland. Hierin is ook een groot aantal bestaande protocollen en richtlijnen opgenomen die de NVAO hanteert.

Overgangsregeling

De voorbereiding van beoordelingen begint meestal vroeg. Daarom biedt de NVAO instellingen ruim de tijd om de aanpassingen in de regels in deze voorbereiding te verwerken. 

Voor de overgang naar het nieuwe kader gelden de volgende termijnen: 

  • Voor de (verzwaarde) toets nieuwe opleiding kunnen instellingen nog tot 1 januari 2025 dossiers indienen op basis van het bestaande kader (januari 2019);
  • Voor de beoordeling van bestaande opleidingen in een visitatiegroep of unieke opleidingen met een inleverdatum van 1 mei of 1 november 2024 kunnen panels nog gebruik maken van het bestaande kader. Daarna moet het nieuwe kader worden gebruikt. 

De overgangsregeling licht verder toe hoe de overgang naar het nieuwe kader in zijn werk gaat. De NVAO licht via de gebruikelijke kanalen het nieuwe kader en de uitvoeringsregels toe. Specifieke vragen over het kader kunt u hier stellen.

Gerelateerde procedures

Toets nieuwe opleiding

Hogeronderwijsinstellingen die een nieuwe associate degree-, bachelor- of masteropleiding willen starten, dienen deze laten erkennen door de NVAO (accrediteren). Dit kan via een toets nieuwe opleiding (TNO). In deze procedure beoordeelt een panel ...

Bijzonder kenmerk (algemeen)

Opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs kunnen zich profileren door het aanvragen van een bijzonder kenmerk. Een panel van deskundigen beoordeelt het bijzondere kenmerk zelfstandig of bij de beoordeling van een bestaande of nieuwe opleiding...

Bijzonder kenmerk Duurzaam hoger onderwijs

Opleidingen in het hoger onderwijs kunnen zich profileren op het gebied van duurzaamheid door het aanvragen van een bijzonder kenmerk Duurzaam hoger onderwijs. Een panel van deskundigen beoordeelt het bijzondere kenmerk. Vervolgens neemt de NVAO e...

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Met het verkrijgen van dit bijzondere kenmerk kan de hogeronderwijsinstelling aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toestemming vragen voor selectie van studenten en het verhogen van het wettelijke collegegeld.

Instellingstoets kwaliteitszorg

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne kwaliteitszorg omvat zowel de kwaliteitscultuur als het interne systeem van kwaliteitszorg ...

Onderzoeksmasters

Onderzoeksmasters (research masters) zijn wo-masteropleidingen die studenten voorbereiden op het doen van onderzoek in een promotietraject of een andere onderzoeksgerelateerde functie. Voor deze opleidingen gelden, naast het regulier accreditatiek...

Planningsneutrale conversie

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen twee of meer in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) geregistreerde opleidingen samenvoegen tot één nieuwe, brede opleiding. De NVAO beoordeelt de samenvoeging tot één nieuwe, bre...

Accreditatie bestaande opleiding

De accreditatie van opleidingen betreft associate degree-, bachelor-, en (postinitiële) masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijke onderwijs (wo) in Nederland.

Experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie

In de pilot instellingsaccreditatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verkrijgen de geselecteerde instellingen instellingsaccreditatie en kunnen zij hun opleidingen voor een lichtere opleidingsaccreditatie voordragen aa...

Transnationaal onderwijs (buitenlandse opleiding)

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen opleidingen in het buitenland verzorgen (transnationaal onderwijs) (Staatsblad 2018-152). Na goedkeuring kunnen Nederlandse graden voor de buitenlandse opleiding worden verleend.

Rechtspersoon voor hoger onderwijs

Om erkend onderwijs te kunnen verzorgen, moeten organisaties een rechtspersoon voor hoger onderwijs (rpho) worden. Een rpho is een rechtspersoon die van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de bevoegdheid heeft gekregen om erkend...

Internationale samenwerkings-overeenkomsten

De NVAO sluit samenwerkingsovereenkomsten met internationale branche- en/of beroepsorganisaties om het mogelijk te maken visitatie- en accreditatieprocessen te combineren. Op deze manier wil zij de lasten voor instellingen en hun opleidingen verli...

Aanvullende toelatingseisen bij bachelor vanwege onderwijsconcept

Instellingen kunnen aspirant-studenten selecteren die passen bij het beroepsprofiel van de opleiding of bij het onderwijsconcept voor een specifieke instelling en op opleidingsniveau. De eisen zijn 'aanvullend' ten opzichte van de reguliere toelat...

Bijzonder kenmerk Ondernemen

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen en -opleidingen kunnen hun inzet op het gebied van ondernemen laten erkennen.

Joint programmes

Joint programmes zijn opleidingen die door twee of meer instellingen gezamenlijk worden vormgegeven en verzorgd. Het kan daarbij gaan om onderwijs tussen Nederlandse instellingen of tussen Nederlandse en buitenlandse instellingen.

Naamswijziging opleiding

Een Nederlandse opleiding kan tussentijds een naamswijziging aanvragen via de NVAO (Wet kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs).

Verlenging studieduur

Bepaalde opleidingen in het hoger- en wetenschappelijk onderwijs kunnen een verlenging aanvragen van de reguliere studielast.

Wijziging visitatiegroep

Een verzoek tot het wijzigen van een visitatiegroep kan op ieder moment worden ingediend. De NVAO streeft ernaar om deze verzoeken binnen zes weken af te handelen.

Experiment leeruitkomsten

Enkele honderden deeltijdse en duale opleidingen van ruim twintig hogescholen nemen deel aan het experiment leeruitkomsten. Binnen dit experiment hebben opleidingen meer ruimte om het onderwijs flexibeler in te richten, aansluitend bij de behoefte...

Toets na drie jaar - accreditatie nieuwe opleiding (TNO) NL

Opleidingen van instellingen zonder positieve instellingstoets kwaliteitszorg, die met goed gevolg de accreditatie nieuwe opleiding (toets nieuwe opleiding - TNO) hebben doorlopen, ondergaan na drie jaar een toets op gerealiseerde kwaliteit; de zo...

Panelsamenstelling

Voorafgaande aan een accreditatie bestaande opleiding, een toets voorwaarden na TNO, een toets na drie jaar en een herstelbeoordeling is een aanvraag panelsamenstelling noodzakelijk. De NVAO beoordeelt of het panel onafhankelijk is en of zij voldo...

Tussentijdse reflectie

Tussentijdse reflectie voor opleidingen in het hoger onderwijs met verlengd accreditatietermijn.