Terug naar het overzicht Pdf

Accreditatie bestaande opleiding

De accreditatie van opleidingen betreft associate degree-, bachelor-, en (postinitiële) masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijke onderwijs (wo) in Nederland. 

Algemene informatie

Het accreditatiestelsel onderscheidt voor hogeronderwijsopleidingen twee vormen van accreditatie: de accreditatie nieuwe opleiding met een geldigheidsduur van maximaal zes jaar en de accreditatie bestaande opleiding die voor onbepaalde tijd geldig is. 

Uitgangspunt is dat alle opleidingen iedere zes jaar door een door de NVAO goedgekeurd panel van onafhankelijke deskundigen worden beoordeeld. Deze beoordeling vindt plaats in vergelijkend perspectief met verwante opleidingen. Daartoe zijn alle opleidingen in het accreditatiestelsel ingedeeld in visitatiegroepen. Voor deze groepen stelt de NVAO de uiterste datum vast waarop zij voor het verkrijgen of voor het behoud van accreditatie een compleet visitatierapport in moeten leveren bij de NVAO. De periode tussen twee inleverdata is in principe zes jaar, maar hierop zijn uitzonderingen mogelijk als de indeling in visitatiegroepen dat vereist. De inleverdatum wordt strikt gehanteerd. Overschrijding van de inleverdatum leidt tot intrekking van de accreditatie door de NVAO. In de bestanden is het visitatierooster toegevoegd.

Instellingen hebben de plicht om in de aanvraag voor een accreditatie (en in het rapport dat de instelling aanbiedt ter behoud van accreditatie) melding te maken van alle afstudeerrichtingen, specialisaties, varianten, locaties en wettelijke vereisten die aan de betreffende opleiding zijn verbonden. Opleidingstrajecten die niet zijn gemeld vallen niet onder de accreditatie.

Opleidingen die worden aangeboden door instellingen die de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) hebben verkregen, kunnen volgens het beperkte kader worden beoordeeld. 

Zowel bij het verkrijgen van een accreditatie bestaande opleiding als bij het behoud hiervan kan de NVAO voorwaarden opleggen. 

De NVAO sluit samenwerkingsovereenkomsten met internationale branche- en/of beroepsorganisaties om waar mogelijk visitatie- en accreditatieprocedures samen te voegen.

Het visitatierooster vindt u in de bestanden aan de rechterkant.

Stappenplan

1

Stap 1a: Indienen aanvraag verkrijgen accreditatie bestaande opleiding

Een opleiding die een accreditatie nieuwe opleiding heeft verkregen, laat de kwaliteit beoordelen door een panel van onafhankelijke deskundigen in ...
Een opleiding die een accreditatie nieuwe opleiding heeft verkregen, laat de kwaliteit beoordelen door een panel van onafhankelijke deskundigen in het verband van de visitatiegroep. Uiterlijk op de inleverdatum vraagt de instelling bij de NVAO een accreditatie bestaande opleiding aan.
2

Stap 1b: Behoud accreditatie bestaande opleiding

De accreditatie bestaande opleiding geldt voor onbepaalde tijd en kent geen vervaldatum. Voor het behoud van deze accreditatie laat de opleiding ee...
De accreditatie bestaande opleiding geldt voor onbepaalde tijd en kent geen vervaldatum. Voor het behoud van deze accreditatie laat de opleiding een beoordeling uitvoeren in het verband van de visitatiegroep en dient uiterlijk op de inleverdatum het visitatierapport in bij de NVAO. Zij hoeft geen aanvraag te doen om behoud van accreditatie.
3

Stap 2a: Besluitvorming NVAO verkrijgen accreditatie bestaande opleiding

Als de beoordeling in de visitatie positief is, verkrijgt de opleiding de (eerste) accreditatie bestaande opleiding. De NVAO publiceert het besluit...
Als de beoordeling in de visitatie positief is, verkrijgt de opleiding de (eerste) accreditatie bestaande opleiding. De NVAO publiceert het besluit en het rapport op haar website. Bij een negatieve uitslag van de beoordeling weigert de NVAO de accreditatie.
4

Stap 2b: Besluitvorming NVAO behoud accreditatie bestaande opleiding

Bij positieve beoordeling in de visitatie besluit de NVAO tot behoud van de accreditatie bestaande opleiding. De NVAO publiceert het besluit en het...
Bij positieve beoordeling in de visitatie besluit de NVAO tot behoud van de accreditatie bestaande opleiding. De NVAO publiceert het besluit en het rapport op haar website. Bij een negatieve beoordeling waarbij binnen afzienbare termijn geen verbetering mogelijk wordt geacht, trekt de NVAO de accreditatie bestaande opleiding in.
5

Stap 3a: Opvolging verkrijgen accreditatie bestaande opleiding

Met het besluit van de NVAO meldt de instelling bij DUO dat de accreditatie bestaande opleiding verkregen is voor registratie in het Centraal Regis...
Met het besluit van de NVAO meldt de instelling bij DUO dat de accreditatie bestaande opleiding verkregen is voor registratie in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en stelt voor de opleiding een inleverdatum van het visitatierapport vast.
6

Stap 3b: Opvolging behoud accreditatie bestaande opleiding

De NVAO stelt DUO op de hoogte van het behoud van de accreditatie bestaande opleiding voor registratie in het Centraal Register Opleidingen Hoger O...
De NVAO stelt DUO op de hoogte van het behoud van de accreditatie bestaande opleiding voor registratie in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en stelt voor de opleiding een nieuwe inleverdatum vast. De instelling hoeft hiervoor zelf geen verdere actie te ondernemen.

Tarieven

In 2019 bedraagt het tarief van de NVAO voor accreditatie van een bestaande opleiding (accreditatie) 850 euro (idem na accreditatie onder voorwaarden). Ook voor het wijzigen van de indeling in de visitatiegroep of de hbo-titulatuur bedraagt het tarief 850 euro.

Bij overige/afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd.

Aanvraag indienen

De aanvragen worden ingediend afhankelijk de visitatiegroep jaarlijks uiterlijk per 1 mei / per 1 november.

U kunt uw aanvraag via onderstaand digitaal aanvraagformulier indienen, incl. de door het bestuur of directie ondertekende aanvraagbrief, het panelrapport en een ingevuld formulier met administratieve gegevens. Via de post stuurt u de NVAO 2 exemplaren van het gehele aanvraagdossier.

 

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Gerelateerd nieuws

  Documents_3

  Kader 2018 op 1 februari van kracht
  29/01/2019

  Het Kader 2018 wordt op 1 februari 2019 van kracht.

  Lees meer

  Gerelateerde publicaties

  Stocksy_txpd56f99c9yDz100_OriginalDelivery_1244341

  Overgangsregeling Wet accreditatie op maat en Kader 2018

  november 2018
  Lees meer
  Stocksy_txpa99dd8faaVz100_OriginalDelivery_1379431

  Handout Top 10 vernieuwingen Kader 2018

  november 2018
  Lees meer
  Stocksy_txpa99dd8faaVz100_OriginalDelivery_1379431

  Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederland 2018

  januari 2019
  Lees meer
  Stocksy_txpa2db252eh1z100_Large_202468

  Bij accreditatie bestaande opleiding aan te leveren administratieve gegevens

  december 2018
  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info