Terug naar het overzicht Pdf

Accreditatie bestaande opleiding

De accreditatie van opleidingen betreft associate degree-, bachelor-, en (postinitiële) masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijke onderwijs (wo) in Nederland. 

Algemene informatie

Het accreditatiestelsel onderscheidt voor hogeronderwijsopleidingen twee vormen van accreditatie: de accreditatie nieuwe opleiding met een geldigheidsduur van maximaal zes jaar en de accreditatie bestaande opleiding die voor onbepaalde tijd geldig is. 

Uitgangspunt is dat alle opleidingen iedere zes jaar door een door de NVAO goedgekeurd panel van onafhankelijke deskundigen worden beoordeeld. Deze beoordeling vindt plaats in vergelijkend perspectief met verwante opleidingen. Daartoe zijn alle opleidingen in het accreditatiestelsel ingedeeld in visitatiegroepen. Voor deze groepen stelt de NVAO de uiterste datum vast waarop zij voor het verkrijgen of voor het behoud van accreditatie een compleet visitatierapport in moeten leveren bij de NVAO. De periode tussen twee inleverdata is in principe zes jaar, maar hierop zijn uitzonderingen mogelijk als de indeling in visitatiegroepen dat vereist. De inleverdatum wordt strikt gehanteerd. Overschrijding van de inleverdatum leidt tot intrekking van de accreditatie door de NVAO. In de bestanden is het visitatierooster toegevoegd.

Instellingen hebben de plicht om in de aanvraag voor een accreditatie (en in het rapport dat de instelling aanbiedt ter behoud van accreditatie) melding te maken van alle afstudeerrichtingen, specialisaties, varianten, locaties en wettelijke vereisten die aan de betreffende opleiding zijn verbonden. Opleidingstrajecten die niet zijn gemeld vallen niet onder de accreditatie. Denkt u er aan dat de rapporten die u bij de NVAO indient, moeten voldoen aan de AVG. Zie voor meer informatie de brief hierover onder “Bestanden” en de “Veelgestelde vragen”.

Opleidingen die worden aangeboden door instellingen die de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) hebben verkregen, kunnen volgens het beperkte kader worden beoordeeld. 

Zowel bij het verkrijgen van een accreditatie bestaande opleiding als bij het behoud hiervan kan de NVAO voorwaarden opleggen. 

De NVAO sluit samenwerkingsovereenkomsten met internationale branche- en/of beroepsorganisaties om waar mogelijk visitatie- en accreditatieprocedures samen te voegen.

Het visitatierooster vindt u in de bestanden aan de rechterkant.

Tevens vindt u daar een brief van juli 2019, over hoe om te gaan met de selectie van eindwerken. U vindt er ook de NVAO gedragscode, waarin de gewenste opstelling en houding van een panel bij het beoordelingsproces beschreven staat, en een beschrijving van het profiel van de voorzitter, met een toelichting op wat van een voorzitters wordt verwacht en wat diens bekwaamheden zijn.

De NVAO heeft een nadere uitwerking opgesteld van de uitvoering van de beoordeling door peers, op een wijze die consistente en betrouwbare beoordeling waarborgt. Dit document verschaft duidelijkheid over de inrichting en voorbereiding van de beoordeling, de werkwijze van panels en het gedrag van panelleden. Het geeft aanwijzingen die praktisch gericht zijn en duidelijk maken hoe het instrument van peer review optimaal kan worden toegepast. De NVAO zal dit document periodiek actualiseren.  

Stappenplan

1

Stap 1a: Indienen aanvraag verkrijgen accreditatie bestaande opleiding

Een opleiding die een accreditatie nieuwe opleiding heeft verkregen, laat de kwaliteit beoordelen door een panel van onafhankelijke deskundigen in ...
Een opleiding die een accreditatie nieuwe opleiding heeft verkregen, laat de kwaliteit beoordelen door een panel van onafhankelijke deskundigen in het verband van de visitatiegroep. Uiterlijk op de inleverdatum vraagt de instelling bij de NVAO een accreditatie bestaande opleiding aan.
2

Stap 1b: Behoud accreditatie bestaande opleiding

De accreditatie bestaande opleiding geldt voor onbepaalde tijd en kent geen vervaldatum. Voor het behoud van deze accreditatie laat de opleiding ee...
De accreditatie bestaande opleiding geldt voor onbepaalde tijd en kent geen vervaldatum. Voor het behoud van deze accreditatie laat de opleiding een beoordeling uitvoeren in het verband van de visitatiegroep en dient uiterlijk op de inleverdatum het visitatierapport in bij de NVAO. Zij hoeft geen aanvraag te doen om behoud van accreditatie.
3

Stap 2a: Besluitvorming NVAO verkrijgen accreditatie bestaande opleiding

Als de beoordeling in de visitatie positief is, verkrijgt de opleiding de (eerste) accreditatie bestaande opleiding. De NVAO publiceert het besluit...
Als de beoordeling in de visitatie positief is, verkrijgt de opleiding de (eerste) accreditatie bestaande opleiding. De NVAO publiceert het besluit en het rapport op haar website. Bij een negatieve uitslag van de beoordeling weigert de NVAO de accreditatie.
4

Stap 2b: Besluitvorming NVAO behoud accreditatie bestaande opleiding

Bij positieve beoordeling in de visitatie besluit de NVAO tot behoud van de accreditatie bestaande opleiding. De NVAO publiceert het besluit en het...
Bij positieve beoordeling in de visitatie besluit de NVAO tot behoud van de accreditatie bestaande opleiding. De NVAO publiceert het besluit en het rapport op haar website. Bij een negatieve beoordeling waarbij binnen afzienbare termijn geen verbetering mogelijk wordt geacht, trekt de NVAO de accreditatie bestaande opleiding in.
5

Stap 3a: Opvolging verkrijgen accreditatie bestaande opleiding

Met het besluit van de NVAO meldt de instelling bij DUO dat de accreditatie bestaande opleiding verkregen is voor registratie in het Centraal Regis...
Met het besluit van de NVAO meldt de instelling bij DUO dat de accreditatie bestaande opleiding verkregen is voor registratie in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en stelt voor de opleiding een inleverdatum van het visitatierapport vast.
6

Stap 3b: Opvolging behoud accreditatie bestaande opleiding

De NVAO stelt DUO op de hoogte van het behoud van de accreditatie bestaande opleiding voor registratie in het Centraal Register Opleidingen Hoger O...
De NVAO stelt DUO op de hoogte van het behoud van de accreditatie bestaande opleiding voor registratie in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en stelt voor de opleiding een nieuwe inleverdatum vast. De instelling hoeft hiervoor zelf geen verdere actie te ondernemen.

Tarieven

In 2020 bedraagt het tarief van de NVAO voor accreditatie van een bestaande opleiding (accreditatie) 900 euro (idem na accreditatie onder voorwaarden).  

Voor het wijzigen van de indeling in de visitatiegroep of de hbo-titulatuur bedraagt in 2020 het tarief 850 euro.  

Bij overige/afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd.

Veelgestelde vragen

Waarom communiceert de NVAO nu over het voldoen aan de AVG normen?

De brief (zie bestanden) dient als een signaal van de NVAO aan instellingen dat op dit moment rapporten bij de NVAO binnen komen die niet aan de AVG voldoen. Instellingen zijn eigenaar van het visitatierapport en verantwoordelijk voor het voldoen aan de AVG normen.

De NVAO heeft op grond van de WHW na een besluit de plicht het besluit en het visitatierapport (opgesteld conform de AVG) integraal op de website te publiceren.

Was dit antwoord nuttig?

Over welke rapporten gaat het?

Het gaat over alle visitatierapporten van bestaande opleidingen die de instellingen indienen voor de accreditatieronde van 1 mei 2019. Hoe met oudere rapporten moet worden omgegaan en welke acties daaruit volgen is op dit moment nog onduidelijk. Hierover volgt mogelijk later nog apart contact.

Was dit antwoord nuttig?

Moet ik rapporten die niet aan de AVG voldoen eerst herstellen voordat ik ze opstuur aan de NVAO?

Ja, als rapporten nog niet aan de NVAO zijn aangeboden, moeten ze eerst worden gecontroleerd op het voldoen aan de norm.

NB: Zeer belangrijk is dat de instelling voor de indieningsdatum bij de NVAO een accreditatieaanvraag indient. Het overschrijden van de indieningsdatum heeft zware gevolgen voor de accreditatie van de opleiding. 

Was dit antwoord nuttig?

Mag ik de indieningstermijn overschrijden om eerst de rapporten te controleren?

Nee, als de indieningstermijn wordt overschreden dan moet de NVAO volgens de WHW de accreditatie van de opleiding intrekken.

Was dit antwoord nuttig?

Ik heb de brief gelezen maar wat moet ik nu doen?

Als de NVAO constateert dat een visitatierapport niet aan de AVG voldoet, of niet voldoet aan de eisen die in het accreditatiekader zijn gesteld, dan wordt contact opgenomen met de contactpersoon waarvan de gegevens in de webaanvraag zijn geregistreerd. Tevens wordt aangegeven hoeveel tijd de instelling daarvoor krijgt.

Was dit antwoord nuttig?

Moeten we de rapporten opnieuw laten drukken?

Nee, dat hoeft niet. De NVAO heeft een digitaal opgemaakt exemplaar nodig dat kan worden gepubliceerd. Omdat de NVAO aan de archiefwet moet voldoen zijn ook twee papieren kopieën nodig. Dat mogen twee prints zijn van de digitale versie.

Was dit antwoord nuttig?

Ik heb een melding gekregen dat het rapport moet worden aangepast en wil nu nieuwe exemplaren opsturen of heb een vraag over de

Als u herstelde versies van het rapport opstuurt of u communiceert over een bepaald rapport, vermeld dan altijd het nummer dat u van de NVAO heeft ontvangen.

Was dit antwoord nuttig?

U heeft van de NVAO een mail ontvangen dat een rapport niet voldoet aan de AVG. Welke termijn geldt voor het herstel?

De NVAO gaat ervan uit dat u binnen twee weken het rapport aan kunt passen en ons zowel een digitale als twee papieren versies kunt sturen. De papieren versies hoeven niet opnieuw te worden gedrukt. Twee prints van de digitale versie volstaan. Zorgt u ervoor dat u altijd communiceert met het in de NVAO-mail gegeven nummer.

Was dit antwoord nuttig?

Ik haal de door de NVAO gestelde termijn voor het herstel van het rapport niet. Wat moet ik doen?

U neemt direct contact op met de beleidsmedewerker van de NVAO die de mail aan u heeft gestuurd. U geeft duidelijk de reden van vertraging aan en geeft een realistische en haalbare datum door. Pas nadat u een reactie heeft ontvangen van de NVAO weet u of uitstel wordt toegestaan. Als u niet reageert, loopt u het risico dat de NVAO uw aanvraag neemt meer in behandeling kan nemen.

Was dit antwoord nuttig?

De gegevens van de contactpersoon staan niet meer in het rapport. Hoe weet de NVAO met wie ze moet communiceren over de aanvraag

De instelling moet via het aanvraag formulier op de website een formele aanvraag indienen. In het daarvoor bestemde formulier worden de gegevens van de contactpersoon genoteerd.

Was dit antwoord nuttig?

Ook rapporten die in vorige rondes zijn ingediend voldoen niet aan de AVG. Moeten die rapporten ook worden hersteld?

Ja, maar hoe dat wordt uitgevoerd en wie dat gaat doen, daarover neemt de NVAO later nog een besluit. Hierover zullen we t.z.t. met de instellingen communiceren.

Voor het indienmoment 1 mei 2019 zijn de instellingen verantwoordelijk de NVAO een rapport aan te leveren dat voldoet aan de AVG.

Was dit antwoord nuttig?

Aanvraag indienen

De aanvragen worden ingediend afhankelijk de visitatiegroep jaarlijks uiterlijk per 1 mei / per 1 november.

U kunt uw aanvraag via onderstaand digitaal aanvraagformulier indienen, incl. de door het bestuur of directie ondertekende aanvraagbrief (aanvraag tot heraccreditatie van de opleiding en ondertekend door een lid van het College van Bestuur van de instelling); het panelrapport en een ingevuld formulier met de administratieve gegevens van de opleiding (zoals volledige opleidingsnaam, varianten, locaties en ISAT-code). Via de post stuurt u de NVAO 2 exemplaren in hard copy van het gehele aanvraagdossier.

De aanvraagbrief kunt u richten aan NVAO, t.a.v. Luut Kroes, directeur Afdeling Nederland. 

Lees voordat u de aanvraag doet zorgvuldig de brief met informatie over het rapport conform AVG-eisen. Hebt u hierover vragen? Wellicht vindt u het antwoord in de veelgestelde vragen of neem contact op via info@nvao.net

 

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Gerelateerd nieuws

  politie_academie

  Accreditatieprocedure hbo-opleidingen Politieacademie afgerond
  15/05/2019

  De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de heraccreditatie van vier hbo-opleidingen van de Politieacademie afgerond.

  Lees meer
  Documents_3

  Kader 2018 op 1 februari van kracht
  29/01/2019

  Het Kader 2018 wordt op 1 februari 2019 van kracht.

  Lees meer

  Gerelateerde publicaties

  Stocksy_txpd56f99c9yDz100_OriginalDelivery_1244341

  Overgangsregeling Wet accreditatie op maat en Kader 2018

  november 2018
  Lees meer
  Stocksy_txpa99dd8faaVz100_OriginalDelivery_1379431

  Handout Top 10 vernieuwingen Kader 2018

  november 2018
  Lees meer
  Stocksy_txpa99dd8faaVz100_OriginalDelivery_1379431

  Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederland 2018

  januari 2019
  Lees meer
  Stocksy_txpa2db252eh1z100_Large_202468

  Bij accreditatie bestaande opleiding aan te leveren administratieve gegevens

  december 2018
  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info