Uitbreiding Onafhankelijkheidsverklaring Panelleden17/08/2023

De afgelopen periode heeft NVAO Nederland het proces van het beoordelen van de onafhankelijkheid van panelleden, die deelnemen aan een accreditatieproces van een bestaande- of nieuwe opleiding, onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in een uitbreiding van de onafhankelijkheidsverklaring voor panelleden en het opstellen van een onafhankelijksverklaring voor instellingen. De NVAO geeft onderstaand een korte toelichting op de nieuwe situatie.

Onafhankelijkheid voor panelleden 

De onafhankelijkheidsverklaring voor panelleden is voorzien van een introductie. In deze introductie wordt het maatschappelijk belang van onafhankelijke panels benadrukt en wordt toegelicht vanuit welke perspectieven de NVAO de onafhankelijkheid beoordeelt. Daarmee worden panelleden nadrukkelijk gewezen op de vereisten die de NVAO stelt aan onafhankelijkheid en worden panelleden bewust gemaakt van de verantwoordelijkheid die zij hebben in het verstrekken van de juiste informatie. In de onafhankelijkheidsverklaring zijn aanvullende vragen toegevoegd over werk-zaamheden en relaties die met de beoordeelde onafhankelijkheid te maken kunnen hebben. Deze vragen zijn voorzien van voorbeelden.

Onafhankelijkheid voor instellingen

Nieuw is de onafhankelijkheidsverklaring voor instellingen. Van de instelling wordt met de ondertekening van dit document gevraagd naar eer en geweten te verklaren dat de panelleden, die voor de betreffende opleidingsbeoordeling worden voorgedragen, onafhankelijk zijn. De instelling verklaart verder dat zij kennis heeft genomen van de onafhankelijkheidsverklaringen van individuele panelleden. De verklaring beoogt instellingen (en in het verlengde daarvan evaluatiebureaus en zelfstandige secretarissen) bewust te maken van de onafhankelijkheidseisen die gelden voor panelleden en dat instellingen (opleidingen) mede een belangrijke rol hebben die onafhankelijkheid te borgen.

Ingangsdatum

De aangepaste werkwijze is van kracht per 1 september 2023. Er geldt daarbij een overbruggingsperiode tot 1 januari 2024. In die tussenliggende periode wordt de huidige onafhankelijkheidsverklaring nog geaccepteerd, waarbij wel de nadruk ligt op de onafhankelijkheid zoals met de aangepaste werkwijze moet zijn geborgd. Vanaf 1 januari 2024 wordt alleen de uitgebreide versie nog gebruikt.

Gerelateerde procedures

Toets nieuwe opleiding

Hogeronderwijsinstellingen die een nieuwe associate degree-, bachelor- of masteropleiding willen starten, dienen deze laten erkennen door de NVAO (accrediteren). Dit kan via een toets nieuwe opleiding (TNO). In deze procedure beoordeelt een panel ...

Accreditatie bestaande opleiding

De accreditatie van opleidingen betreft associate degree-, bachelor-, en (postinitiƫle) masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijke onderwijs (wo) in Nederland.

Panelsamenstelling

Voorafgaande aan een accreditatie bestaande opleiding, een toets voorwaarden na TNO, een toets na drie jaar en een herstelbeoordeling is een aanvraag panelsamenstelling noodzakelijk. De NVAO beoordeelt of het panel onafhankelijk is en of zij voldo...