Terug naar het overzicht Pdf

Wijziging visitatiegroep

Een verzoek tot het wijzigen van een visitatiegroep kan op ieder moment worden ingediend. De NVAO streeft ernaar om deze verzoeken binnen zes weken af te handelen.

Klik hier voor informatie over het nieuwe accreditatiekader, de uitvoeringsregels en de overgangsregeling.

Algemene informatie

Nederlandse hogeronderwijsopleidingen worden gevisiteerd in visitatiegroepen (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs). De NVAO stelt de visitatiegroepen vast (op grond van een voorstel door de instellingen) en bepaalt voor iedere visitatiegroep de uiterste datum om een aanvraag in te dienen: de inleverdatum.
Voor iedere visitatiegroep ligt de inleverdatum vast (op dit moment zijn er twee mogelijkheden: 1 mei en 1 november). Het betreft een uiterste inleverdatum. Eerder inleveren heeft géén gevolgen voor de accreditatietermijn. De volgende inleverdatum ligt altijd zes jaar na de vorige inleverdatum. De aanvragen worden, zoals gebruikelijk, per individuele opleiding ingediend bij de NVAO. De NVAO zet zich in voor een spoedige afhandeling van de aanvragen.

Bij het samenstellen van visitatiegroepen gelden de volgende uitgangspunten:

 • de visitatiegroepen worden gevormd door verwante opleidingen die vergelijkend worden beoordeeld door één panel;
 • een opleiding kan als unieke opleiding worden aangemerkt wanneer dat inhoudelijk wordt gemotiveerd door de instelling. In uitzonderingsgevallen kan een opleiding als unieke opleiding worden aangemerkt wanneer het niet mogelijk is om een visitatiegroep met een passende inleverdatum te vinden (noodzakelijke verlenging of bekorting is langer dan twee jaar);
 • voorstellen worden landelijk gecoördineerd;
 • een voorstel wordt ondersteund door het bevoegd gezag van de betrokken instellingen blijkend uit de ondertekening van het verzoek.

Het visitatierooster kunt u hier downloaden. 

Stappenplan

1

Indienen aanvraag

U dient een aanvraag in bij de NVAO via het formulier op onze website. De aanvraag namens het instellingsbestuur bevat: a) de naam van de betreffen...
U dient een aanvraag in bij de NVAO via het formulier op onze website. De aanvraag namens het instellingsbestuur bevat: a) de naam van de betreffende opleiding met brin-isat (instellingscode en opleidingscode uit het CROHO); b) de huidige (als van toepassing) en de gewenste visitatiegroep (met bijbehorende inleverdatum); c) motivatie voor het verzoek; d) instemming van de overige instellingen die deelnemen in de gewenste visitatiegroep.
2

Besluit op de aanvraag

De NVAO besluit op de indeling in de visitatiegroep en stelt de inleverdatum vast. Wanneer voor de indeling in de visitatiegroep een verlenging van...
De NVAO besluit op de indeling in de visitatiegroep en stelt de inleverdatum vast. Wanneer voor de indeling in de visitatiegroep een verlenging van de accreditatietermijn noodzakelijk is (maximaal twee jaar) is daarover een besluit van OCW noodzakelijk. In die situatie adviseert de NVAO aan OCW over de verlenging, neemt OCW daarover een besluit en kan pas daarna het visitatierooster worden aangepast. Omdat de besluitvorming is stappen verloopt kan de besluitvorming ruim twee maanden in beslag nemen.
3

Wijziging in het visitatierooster

In beginsel worden de wijzigingen 1 keer per jaar doorgevoerd in de zogenaamde ‘aprilronde’. Tevens zal, indien van toepassing, de inleverdatum in ...
In beginsel worden de wijzigingen 1 keer per jaar doorgevoerd in de zogenaamde ‘aprilronde’. Tevens zal, indien van toepassing, de inleverdatum in het CROHO aangepast worden. De NVAO, OCW en CROHO stellen de instelling op de besluiten en de aanpassingen die worden doorgevoerd.

Tarieven

In 2024 bedraagt het tarief van de NVAO voor het verzoek tot wijziging van de indeling in een bepaalde visitatiegroep 900 euro.

Aanvraag indienen

Een aanvraag voor een wijzigingsverzoek kan vóór 15 april worden ingestuurd via het onderstaande aanvraagformulier. In beide gevallen moet het bestand ''wijziging of correctie visitatierooster'' ingevuld worden en geüpload worden. Gebruik per opleiding één aanvraag. Noodzakelijke correcties behandelt de NVAO zo spoedig mogelijk. De totale bestandsgrootte bij de indiening van de aanvraag is 200 Mb.

Let op: zorg ervoor dat de bestandsnamen kort en begrijpelijk zijn, langere bestandsnamen van documenten vertragen de registratie van de aanvraag. 

Sleep uw bestand(en) in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Gerelateerd nieuws

  shutterstock_2152503041

  NVAO Nederland presenteert nieuw accreditatiekader voor het hoger onderwijs
  08/03/2024

  Met ingang van 1 april 2024 gaat de NVAO het nieuwe accreditatiekader (kader) hanteren. Dit kader bevat de standaarden en beslisregels voor de beoordeling en accreditatie van nieuwe en bestaande opleidingen in het hoger onderwijs, de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) en de verzwaarde toets nieuwe opleiding. Die laatste beoordeling maakt deel uit van de procedure waarmee organisaties erkenning kunnen aanvragen als rechtspersoon voor hoger onderwijs. Het kader bevat ook de criteria voor het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs en de regels voor de indeling van opleidingen in het visitatierooster.

   

  Lees meer
  E-mail-toestemmingsverklaring-AVG-foto-toestemming

  Tussentijdse reflectie
  21/12/2022

  Afgelopen maart is het visitatierooster herzien. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2021 de accreditatietermijnen van een groot aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs verlengd om op die manier een betere spreiding van de beoordelingen te realiseren en daarmee de grote schommelingen in de belasting van betrokken organisaties en medewerkers te verminderen. Voor sommige opleidingen is de accreditatietermijn met meer dan twee jaar verlengd en om die reden heeft NVAO Nederland, in opdracht van de minister van OCW, een procedure opgesteld. 

  Lees meer
  Meetings_3

  Nieuwe werkwijze indelen visitatiegroepen
  03/10/2022

  Vanaf 1 november 2022 hanteert NVAO Nederland een nieuwe werkwijze voor het indelen van een opleiding in een visitatiegroep. Dit is één van de onderdelen die bij een aanvraag voor een toets nieuwe opleiding hoort. Voorheen werd dit voorstel voor indeling uitgesteld tot uiterlijk twee jaar voor de vervaldatum van de nieuwe opleiding. Deze werkwijze zorgde echter voor extra administratieve handelingen en onduidelijkheid. Daarom past de NVAO deze werkwijze aan. Dit betekent dat de NVAO bij een aanvraag van een nieuwe opleiding direct een voorstel voor een beoogde visitatiegroep vraagt, waar het panel zich over uitspreekt en de NVAO een besluit over neemt. Voor zowel de opleiding als de NVAO is zo direct na het accreditatiebesluit duidelijk wat de eerstvolgende inleverdatum wordt.

   

  Lees meer
  pexels_photo_630839

  Visitatierooster vereffend: tussentijdse publicatie live
  02/03/2022

  Jaarlijks wordt met de grootste zorg het visitatierooster door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) samengesteld. De afgelopen jaren is gebleken dat de verdeling van het aantal beoordelingen over de accreditatiecyclus van zes jaar erg ongelijk is. Die pieken en dalen zorgen voor grote schommelingen in de belasting van alle betrokken organisaties en medewerkers. Om die reden is het visitatierooster vereffend. Het herziene visitatierooster is toegevoegd aan dit nieuwsbericht.

  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info