Nieuwe werkwijze indelen visitatiegroepen03/10/2022

Vanaf 1 november 2022 hanteert NVAO Nederland een nieuwe werkwijze voor het indelen van een opleiding in een visitatiegroep. Dit is één van de onderdelen die bij een aanvraag voor een toets nieuwe opleiding hoort. Voorheen werd dit voorstel voor indeling uitgesteld tot uiterlijk twee jaar voor de vervaldatum van de nieuwe opleiding. Deze werkwijze zorgde echter voor extra administratieve handelingen en onduidelijkheid. Daarom past de NVAO deze werkwijze aan. Dit betekent dat de NVAO bij een aanvraag van een nieuwe opleiding direct een voorstel voor een beoogde visitatiegroep vraagt, waar het panel zich over uitspreekt en de NVAO een besluit over neemt. Voor zowel de opleiding als de NVAO is zo direct na het accreditatiebesluit duidelijk wat de eerstvolgende inleverdatum wordt.

 

Met het verdwijnen van de indeelverzoeken en een andere wijze van registratie, komt de zogeheten aprilronde te vervallen. Na de invoering van groepsgewijze visitatie in 2014 was deze ingesteld om aanvragen gebundeld te kunnen behandelen. De procedure voor het wijzigen van de visitatiegroep blijft hetzelfde. Dit kan door middel van het wijzigingsformulier op onze website worden aangevraagd. Een verzoek tot het wijzigen van een visitatiegroep kan op ieder moment worden ingediend. De NVAO streeft ernaar om deze verzoeken binnen zes weken af te handelen. Op onze website wordt regelmatig een nieuwe versie van het visitatierooster gepubliceerd. 

De NVAO gaat alle nog niet ingedeelde opleidingen zo snel mogelijk indelen in een visitatiegroep. Hiervoor geldt een overgangsregeling. Wij nemen binnenkort contact op met de betreffende opleidingsverantwoordelijken.  

Hoe zat het ook alweer met verval- en inleverdatums, verlening en behoud accreditatie?  

Een accreditatie nieuwe opleiding houdt in dat een opleiding voor zes jaar geaccrediteerd is. Na zes jaar vervalt de accreditatie (vervaldatum). Om dat te voorkomen, dient een opleiding ruim vóór die datum een panelrapport aan te leveren bij de NVAO, met een beoordeling van die opleiding binnen de visitatiegroep waarin de opleiding is ingedeeld. Als de NVAO een positief besluit neemt over het panelrapport, verkrijgt de opleiding accreditatie voor onbepaalde tijd (verlening accreditatie). De vervaldatum wordt dan vervangen door een inleverdatum. Deze inleverdatum is afhankelijk van de accreditatietermijn van de opleiding, en van de visitatiegroep waarin die opleiding geplaatst is. Elke visitatiegroep kent één datum voor alle opleidingen die daarin zijn ingedeeld en die datum is altijd 1 mei of 1 november van een bepaald jaar. De NVAO ziet erop toe dat bij het indelen van een nieuwe opleiding in een visitatiegroep de inleverdatum van die visitatiegroep vóór de vervaldatum van de nieuwe opleiding ligt.  

Na verlening accreditatie voor onbepaalde tijd, uiterlijk zes jaar na de toets nieuwe opleiding, spreken we van een bestaande opleiding. In het besluit waarin accreditatie verleend wordt, staat de inleverdatum voor het volgende panelrapport vermeld: zes jaar na de vorige inleverdatum. Vóór die nieuwe inleverdatum dient de opleiding vervolgens weer een panelrapport in, om aan te tonen dat de onderwijskwaliteit nog steeds aan de maat is. Met een positief NVAO besluit over dat rapport (behoud accreditatie) schuift de inleverdatum weer zes jaar op. 

Gerelateerde procedures

Wijziging visitatiegroep

Een verzoek tot het wijzigen van een visitatiegroep kan op ieder moment worden ingediend. De NVAO streeft ernaar om deze verzoeken binnen zes weken af te handelen.