Terug naar het overzicht Pdf

Rechtspersoon voor hoger onderwijs

Om erkend onderwijs te kunnen verzorgen, moeten organisaties een rechtspersoon voor hoger onderwijs (rpho) worden. Een rpho is een rechtspersoon die van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de bevoegdheid heeft gekregen om erkende graden te verlenen. Die graden worden verleend op basis van opleidingen die geaccrediteerd zijn door de NVAO en die verzorgd worden conform voorschriften in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).*

Klik hier voor informatie over het nieuwe accreditatiekader, de uitvoeringsregels en de overgangsregeling.

Algemene informatie

U dient achtereenvolgend twee procedures te volgen. Geadviseerd wordt om voorafgaand aan het starten van de procedures contact op te nemen voor een verkennend gesprek met de NVAO en eventueel de Inspectie van het Onderwijs.

 1. Uw organisatie is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, en verzorgt reeds onderwijs. Uw organisatie biedt reeds een volledig curriculum van een opleiding aan. De opleiding moet ten minste eenmaal recent in Nederland verzorgd zijn en er moeten afgestudeerden zijn. Er zijn afstudeerwerken beschikbaar voor alle mogelijke varianten en afstudeerrichtingen.
 2. Op basis van die opleiding** dient u bij de NVAO een aanvraag in voor de verzwaarde toets nieuwe opleiding. Met deze toets beoordeelt de NVAO de kwaliteit van de opleiding, waaronder de vraag of uw organisatie de beoogde leerresultaten heeft gerealiseerd. Deze toets is beschreven in het beoordelingskader van de NVAO. Een positief besluit resulteert in accreditatie van de nieuwe opleiding, onder voorbehoud dat uw organisatie uiteindelijk een rpho wordt. Voor deze procedure geldt een beslistermijn van zes maanden. 

 3. U dient vervolgens een aanvraag in bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) tot het verkrijgen van de bevoegdheid om graden te verlenen. Bij de aanvraag dient u een aantal bescheiden in, waaronder een positief besluit van de NVAO op de verzwaarde toets nieuwe opleiding.*** In artikel 4 van de Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs wordt beschreven om welke bescheiden het gaat.
 4. Op basis van uw aanvraag stelt de Inspectie van het Onderwijs een advies op aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarbij beoordeelt de inspectie of de financiële en bestuurlijke continuïteit van het te verzorgen onderwijs voldoende zijn gewaarborgd, en of de naleving van de wettelijke voorschriften door de aanvrager voldoende is gewaarborgd.
 5. DUO neemt namens de minister van OCW een besluit op uw aanvraag. Bij een positief besluit wordt een BRIN-nummer (Basisregistratie instelling) voor uw organisatie aangemaakt en kunt u de geaccrediteerde opleiding laten registreren in het CROHO.**** Voor deze procedure geldt een beslistermijn van zestien weken.
  NB: De opleiding moet geregistreerd zijn in het CROHO binnen zes maanden nadat de NVAO een positief besluit heeft genomen

 6. Uw organisatie is nu een rechtspersoon voor hoger onderwijs. De rechten en plichten die daarbij horen zijn opgenomen in de WHW. In de Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs is onder andere beschreven in welke gevallen de minister de bevoegdheid kan ontnemen. Als rpho kunt u meer geaccrediteerde opleidingen starten. Voor elke nieuwe opleiding is een toets nieuwe opleiding van de NVAO vereist. Deze toets is niet verzwaard, in de zin dat hier geen sprake hoeft te zijn van reeds verzorgd onderwijs.

Notes 
*Een rpho kan geen aanspraak maken op bekostiging door het Ministerie van OCW. Bekostigd onderwijs is voorbehouden aan universiteiten en hogescholen die in de bijlage van de WHW zijn vermeld. Voor opname in die bijlage bestaat geen procedure, anders dan wetswijziging.

**Dit kan een bachelor- of masteropleiding zijn. Uitgesloten is toetreding op basis van een associate degree-opleiding of een joint programme.  

***In het geval dat uw organisatie een geaccrediteerde opleiding overneemt van een instelling voor hoger onderwijs is de verzwaarde toets nieuwe opleiding niet vereist. In dit geval kan de minister van OCW vragen aan de NVAO om te beoordelen of na overname nog sprake zal zijn van dezelfde geaccrediteerde opleiding.

****Indien de minister van OCW van plan is om uw aanvraag af te wijzen, omdat niet gewaarborgd is dat uw organisatie de plicht naleeft om het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef bij de studenten te bevorderen, vraagt de minister hierover eerst een advies aan de Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Het gaat hier om een uitzonderlijke situatie waarbij de verdenking bestaat dat er discriminatoire gedragingen en uitlatingen zijn gedaan. Hier wordt niet standaard op getoetst, maar louter op basis van concrete signalen.

Stappenplan

Tarieven

In 2024 bedraagt het tarief van de NVAO voor de verzwaarde toets nieuwe opleiding in het kader van de procedure rechtspersoon voor hoger onderwijs 23.000 euro.  

De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag wordt ingetrokken.

Aanvraag indienen

Een aanvraag kan worden ingestuurd via het onderstaande aanvraagformulier. Het is van belang om de volgende documenten, met een totale bestandsgrootte van maximaal 200 Mb, mee te sturen:

 • getekende aanvraagbrief door het bestuur of de directie aan onze Directeur Nederland;
 • het informatiedossier;
 • overige gevraagde documenten.

Het is niet nodig om het aanvraagdossier hard copy aan te leveren.

Let op: zorg ervoor dat de bestandsnamen kort en begrijpelijk zijn, langere bestandsnamen van documenten vertragen de registratie van de aanvraag. 

Sleep uw bestand(en) in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contact

  Point-of-Contact

  Infodesk Team Nederland

  Gerelateerd nieuws

  shutterstock_2152503041

  NVAO Nederland presenteert nieuw accreditatiekader voor het hoger onderwijs
  08/03/2024

  Met ingang van 1 april 2024 gaat de NVAO het nieuwe accreditatiekader (kader) hanteren. Dit kader bevat de standaarden en beslisregels voor de beoordeling en accreditatie van nieuwe en bestaande opleidingen in het hoger onderwijs, de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) en de verzwaarde toets nieuwe opleiding. Die laatste beoordeling maakt deel uit van de procedure waarmee organisaties erkenning kunnen aanvragen als rechtspersoon voor hoger onderwijs. Het kader bevat ook de criteria voor het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs en de regels voor de indeling van opleidingen in het visitatierooster.

   

  Lees meer
  Rapport_lezen

  Besluitvorming aanpassing accreditatiekader
  11/01/2024

  Op 21 december 2023 heeft de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer geen nadere vragen gesteld over de aanpassing van het accreditatiekader en is het voorstel voor kennisgeving aangenomen. Daarmee is een belangrijke stap gezet om het aangepaste kader in werking te laten treden. De volgende stap is publicatie in de Staatscourant en dat wordt verwacht eind januari – begin februari. Uitgaande van dat tijdstip van publicatie gaat het kader per 1 april 2024 in. Dat geeft tijd aan alle partijen om het aangepaste kader door te nemen en aan de NVAO om goede communicatie en voorlichting te verzorgen. Hiervoor organiseert de NVAO in ieder geval een online bijeenkomst waarin aandacht zal zijn voor de aanpassingen en voor de overgangsregelingen. Het huidige accreditatiekader blijft van kracht tot het nieuwe kader in werking gaat.

  Lees meer
  Ondertekenen

  Besluitvorming accreditatiekader opgeschoven
  11/12/2023

  Op 9 november jl. heeft de NVAO een bericht gestuurd over uitstel van de invoering van het nieuwe accreditatiekader. In dat bericht meldde de NVAO dat het voorstel voor het nieuwe accreditatiekader op 14 december aanstaande zou worden behandeld in de commissievergadering Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De NVAO zou rond 15 december een bericht uitsturen over de uitkomst van deze procedure. 

  Lees meer

  Gerelateerde publicaties

  Stocksy_txpa99dd8faaVz100_OriginalDelivery_1379431

  Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederland 2018

  januari 2019
  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info