Terug naar het overzicht Pdf

Transnationaal onderwijs (buitenlandse opleiding)

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen opleidingen in het buitenland verzorgen (transnationaal onderwijs) (Staatsblad 2018-152). Na goedkeuring kunnen Nederlandse graden voor de buitenlandse opleiding worden verleend.

Algemene informatie

Uitgangspunt is dat de buitenlandse opleiding voor een groot deel gelijk is aan een al in Nederland bestaande en geaccrediteerde opleiding. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) beslist over de (eerste) aanvraag en kan daarvoor advies vragen aan de NVAO. De NVAO heeft voor het beoordelen van de kwaliteit van de opleiding in het buitenland een protocol ontwikkeld dat toeziet op (het deel van) de advisering aan de minister (de NVAO neemt dus geen besluit). Naast advies van de NVAO vraagt de minister meestal ook advies aan de inspectie. Na ontvangst van de adviezen neemt de minister om een besluit over de aanvraag.

Bij een herbeoordeling wordt aangesloten bij de reguliere accreditatie bestaande opleiding met expliciete aandacht voor de buitenlandse nevenvestiging.

Informatiepagina website ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het verzorgen van opleidingen in het buitenland.

 

Stappenplan

1

Stap 1: Indien aanvraag

Voor het beoordelen van de aanvraag wordt aangesloten bij de reguliere beoordelingskaders van de NVAO. Voor de beoogde leerresultaten en de inhoud ...
Voor het beoordelen van de aanvraag wordt aangesloten bij de reguliere beoordelingskaders van de NVAO. Voor de beoogde leerresultaten en de inhoud van het programma wordt uitgegaan van de in Nederland aangeboden en geaccrediteerde opleiding. Wanneer er verschillen zijn, is de opleiding verplicht deze aan te geven in de aanvraag en worden ze alsnog meegenomen in de beoordeling. Nuttige documenten zijn: - ZER-TNE (update en aanvulling op ZER van de in Nederland geaccrediteerde opleiding) met expliciet extra informatie voor de elementen die worden beoordeeld (zie protocol); de opleidingsprogramma's van de Nederlandse opleiding en de nevenvestiging; informatie over de instroomprocedures, eventuele selectie en waarborgen van het niveau; - documenten die betrekking hebben op de nevenvestiging; - OER met paragraaf over nevenvestiging.
2

Stap 2: Panel

De beoordeling wordt uitgevoerd door een door de NVAO in te stellen onafhankelijk panel, met leden die kennis hebben van het vakgebied en zo mogeli...
De beoordeling wordt uitgevoerd door een door de NVAO in te stellen onafhankelijk panel, met leden die kennis hebben van het vakgebied en zo mogelijk ook van transnationaal onderwijs en de regio waar de nevenvestiging is voorzien. Eén of twee leden van het panel dat de beoordeling van de Nederlandse opleiding heeft uitgevoerd, kunnen worden gevraagd.
3

Stap 4: Besluitvorming NVAO

De NVAO brengt een positief of negatief advies uit aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In haar advies kan de NVAO inhoudelijke aa...
De NVAO brengt een positief of negatief advies uit aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In haar advies kan de NVAO inhoudelijke aanbevelingen en voorwaarden opnemen. Indien de NVAO geen oordeel kan geven, leidt dat tot een negatief advies aan de minister. Een aanvraag zonder locatiebezoek buiten Nederland kan in drie maanden worden afgerond. Afhankelijk van het locatiebezoek wordt de termijn verlengd tot zes maanden.

Tarieven

Indien een locatiebezoek buiten Nederland nodig is, zijn de kosten voor de eerste beoordeling van een transnationale opleiding vergelijkbaar met die van een accreditatie nieuwe opleiding ad 18.700 euro.

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag voor een nieuw programma wordt ingetrokken.

Aanvraag indienen

U stuurt de eerste aanvraag voor toestemming per post aan de minister van Onderwijs (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, T.a.v. de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag). Daarnaast dient u een digitale kopie in via e-mailadres dienstpostbussecretariaathoens@minocw.nl

Voor de herbeoordeling kunt u uw aanvraag bij de NVAO indienen via onderstaand digitaal aanvraagformulier, incl. de door het bestuur of directie ondertekende aanvraagbrief, het informatiedossier en de gevraagde documenten. Via de post stuurt u de NVAO 2 exemplaren van het gehele aanvraagdossier.

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contactpersoon

  kleurvlak_groen

  Lineke van Bruggen

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info