Terug naar het overzicht Pdf

Experiment leeruitkomsten

Enkele honderden deeltijdse en duale opleidingen van ruim twintig hogescholen nemen deel aan het experiment leeruitkomsten. Binnen dit experiment hebben opleidingen meer ruimte om het onderwijs flexibeler in te richten, aansluitend bij de behoeften van studenten. Gedurende de looptijd van het experiment worden opleidingen eenmaal beoordeeld aan de hand van een door de NVAO opgesteld protocol.

Aanmelden voor het experiment leeruitkomsten is niet meer mogelijk.

Algemene informatie

Binnen het experiment leeruitkomsten mogen deeltijdse en duale opleidingen een samenhangend geheel van vastgelegde onderwijseenheden als bedoeld in de WHW loslaten. In plaats daarvan leggen ze een samenhangend geheel van eenheden van leeruitkomsten vast, waar mogelijk verbonden aan concrete beroepstaken. Centraal staat wat afgestudeerden moeten kennen en kunnen, niet om waar, hoe en in hoeveel tijd zij dat leren: een outputgerichte benadering. Dit biedt werkende studenten de mogelijkheid om kennis en ervaring vanuit de werkplek in te brengen in de opleiding. Toetsvormen liggen niet vooraf vast en zijn leerwegonafhankelijk. Studenten worden gestimuleerd leeruitkomsten aan te tonen via beroepsproducten uit de praktijk. Via validering kunnen studenten de opleiding versneld doorlopen: door vrijstellingen en/of eerdere toetsing. Student, opleiding en (indien van toepassing) praktijkorganisatie leggen individuele afspraken over hoe de leeruitkomsten behaald worden (bijvoorbeeld via ‘klassiek’ onderwijs, werkplekleren of online leren) vast in een onderwijsovereenkomst. Hierin staan o.a. de leeractiviteiten, de aard en frequentie van begeleiding en wijze van toetsing.

Het experiment loopt tot en met 30 juni 2022. Enkele honderden opleidingen van ruim twintig (bekostigde en niet-bekostigde) hogescholen nemen deel aan het experiment; de eerste opleidingen startten in september 2016 met de flexibele variant. Aanmelden voor het experiment leeruitkomsten is niet meer mogelijk. De NVAO, de Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van OCW participeren actief in het experiment met het oog op toekomstige ontwikkelingen in het hoger onderwijs.

Deelnemende instellingen laten hun opleidingen gedurende de looptijd van het experiment eenmaal beoordelen door een panel van onafhankelijke deskundigen. Het panel hanteert hiervoor het ‘Protocol Beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten’ van de NVAO.

Stappenplan

1

Planning beoordeling

De instelling maakt met de NVAO een afspraak over de beoogde planning van de beoordeling van de experimenteervariant(en). Bij voorkeur vindt deze b...
De instelling maakt met de NVAO een afspraak over de beoogde planning van de beoordeling van de experimenteervariant(en). Bij voorkeur vindt deze beoordeling plaats in het derde jaar van aanbieden, zodat het panel zicht heeft op de gerealiseerde kwaliteit maar er nog geen (grote aantallen) studenten zijn afgestudeerd.
2

Voorbereiding beoordeling: panelsamenstelling

De procedure van het accreditatieproces van experimenteervarianten is gelijk aan de accreditatieprocedure van reguliere opleidingen. Uiterlijk drie...
De procedure van het accreditatieproces van experimenteervarianten is gelijk aan de accreditatieprocedure van reguliere opleidingen. Uiterlijk drie maanden voor de bezoekdatum legt de instelling een voorstel voor de panelsamenstelling voor aan de NVAO. In geval de beoordeling wordt gecombineerd met de reguliere accreditatiebeoordeling, dient de instelling rekening te houden met de visitatiegroep en daaraan verbonden termijnen.
3

Beoordeling

Bij de beoordeling hanteert het panel het ‘Protocol Beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten’ van de NVAO. Dit protocol is een uitwerking ...
Bij de beoordeling hanteert het panel het ‘Protocol Beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten’ van de NVAO. Dit protocol is een uitwerking van het reguliere NVAO beoordelingskader (2018).
4

Indienen beoordelingsrapport

De instelling dient een aanvraag in bij de NVAO. In geval de beoordeling wordt gecombineerd met de reguliere accreditatiebeoordeling, dient de inst...
De instelling dient een aanvraag in bij de NVAO. In geval de beoordeling wordt gecombineerd met de reguliere accreditatiebeoordeling, dient de instelling rekening te houden met de visitatiegroep en daaraan verbonden termijnen.
5

Besluitvorming NVAO

De NVAO komt op basis van het beoordelingsrapport van het panel en eventuele toelichting gemotiveerd tot een eigenstandig oordeel en besluit. Indie...
De NVAO komt op basis van het beoordelingsrapport van het panel en eventuele toelichting gemotiveerd tot een eigenstandig oordeel en besluit. Indien het panel en de NVAO een experimenteervariant positief beoordelen, wordt dit oordeel toegevoegd aan het lopende accreditatiebesluit van de reguliere opleiding. Voor experimenteervarianten die niet gelijktijdig met de reguliere opleiding beoordeeld worden, betekent dit dat de instelling een aanvullend besluit ontvangt. De bestaande inleverdatum van de opleiding blijft van kracht.

Tarieven

In geval van een beoordeling gelijktijdig met de reguliere accreditatiebeoordeling hanteert de NVAO het reguliere tarief voor behandeling van een opleidingsbeoordeling. In geval van een aanvullende beoordeling, niet gelijktijdig met de reguliere accreditatiebeoordeling, factureert de NVAO geen kosten.

Bezwaar/beroep indienen

Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

Meer info