Terug naar het overzicht Pdf

Toets na drie jaar - accreditatie nieuwe opleiding (TNO) NL

Opleidingen van instellingen zonder positieve instellingstoets kwaliteitszorg, die met goed gevolg de accreditatie nieuwe opleiding (toets nieuwe opleiding - TNO) hebben doorlopen, ondergaan na drie jaar een toets op gerealiseerde kwaliteit; de zogenoemde toets na drie jaar.

Algemene informatie

Met ingang van 1 januari 2014 is inwerking getreden artikel 5a.10a, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (wet van 4 december 2013, Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs, Stb. 2013, 558).

Dit artikellid schrijft na drie jaar de tussentijdse toets voor op gerealiseerde kwaliteit en wijze van examinering voor die opleidingen waaraan op het moment van de aanvraag om een Toets nieuwe opleiding nog geen feitelijk onderwijs werd verzorgd. Het gaat dan om opleidingen van instellingen die niet beschikken over een (voorwaardelijke) Instellingstoets kwaliteitszorg. 

Bekijk voor nadere instructie over de uitvoering van de toets voorwaarden ons instructiedocument

Stappenplan

1

De aanvraag

De instelling/opleiding dient de aanvullende toets zelf te organiseren.
De instelling/opleiding dient de aanvullende toets zelf te organiseren.
2

Panel

Het panel dat de aanvullende toets uitvoert, dient te worden voorgelegd aan de NVAO. Het panel voldoet aan de reguliere eisen van panelsamenstellin...
Het panel dat de aanvullende toets uitvoert, dient te worden voorgelegd aan de NVAO. Het panel voldoet aan de reguliere eisen van panelsamenstelling.
3

Aanvullende beoordeling

De aanvullende beoordeling betreft de toetsing (standaard 10, UOB ) en het gerealiseerde leerresultaten (standaard 11, UOB) conform de voorschrift...
De aanvullende beoordeling betreft de toetsing (standaard 10, UOB ) en het gerealiseerde leerresultaten (standaard 11, UOB) conform de voorschriften van het accreditatiekader.

Tarieven

De kosten bij de NVAO verbonden aan de aanvraag bedragen euro 800. De kosten voor de uitvoering van de toets na drie jaar zijn voor de instelling.

Veelgestelde vragen

Tijdens de beoordeling beschikt de opleiding nog niet over afgestudeerden. Hoe wordt standaard 11 beoordeeld?

Als de opleiding ten tijde van de beoordeling nog niet over afgestudeerden beschikt, beoordeelt het panel geleverde studentprestaties in de reeds aangeboden studiejaren. Het kan gaan om gemaakte toetsen, portfolio’s, papers, verslagen of andere prestaties waaruit duidelijk het behaalde niveau blijkt. 

Was dit antwoord nuttig?

Het panel beoordeelt maar twee standaarden. Kan daardoor het locatiebezoek beperkter zijn?

De samenstelling van het bezoekprogramma gebeurt in afstemming met het beoordelingspanel. Het panel geeft aan met welke groepen het in elk geval wil spreken om in staat te zijn een zorgvuldig oordeel over de standaarden 10 en 11 te kunnen geven.

Was dit antwoord nuttig?

Aanvraag indienen

Binnen 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van het besluit Toets nieuwe opleiding, moet de aanvraag om een aanvullende toets met het panelrapport bij de NVAO zijn ingediend. Beide aspecten van de aanvullende toets moeten positief zijn. Is dat niet zo, dan neemt de NVAO een besluit strekkende tot het vervallen van de TNO. U hoeft geen hard copy aan te leveren van het aanvraagdossier.  

Sleep uw bestand(en) in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contactpersoon

  2019_NVAO_by_Anne_Sunderman_68

  Henri Ponds

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info