Terug naar het overzicht Pdf

Experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie

In de pilot instellingsaccreditatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verkrijgen de geselecteerde instellingen instellingsaccreditatie en kunnen zij hun opleidingen voor een lichtere opleidingsaccreditatie voordragen aan de NVAO.

Klik hier voor informatie over het nieuwe accreditatiekader, de uitvoeringsregels en de overgangsregeling.

Algemene informatie

De instellingen dienen de aanvraag voor deelname in bij het ministerie van OCW. OCW legt de aanvragen ter toetsing voor aan de NVAO. De NVAO adviseert de minister over de toelating van de instellingen tot het experiment. 

Bij de deelnemende instellingen beoordeelt de NVAO beoordeelt de kwaliteitsaspecten I (beperkt kader: standaarden 1 en 4; uitgebreid kader: standaarden 1 en 11). De deelnemende instelling beoordeelt zelf de kwaliteitsaspecten II (beperkt kader: standaarden 2 en 3; uitgebreid kader: standaarden 2 tot en met 10).

De criteria en procedures voor het advies van de NVAO en de beoordeling van de kwaliteitsaspecten zijn opgenomen in de Nadere uitwerking beoordeling opleiding met lichtere opleidingsaccreditatie.

Stappenplan

1

Stap 1: Indienen aanvraag toelating experiment

De instellingen dienen de aanvraag voor deelname in bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). OCW legt de aanvraag ter toetsi...
De instellingen dienen de aanvraag voor deelname in bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). OCW legt de aanvraag ter toetsing voor aan de NVAO. De NVAO formuleert haar bevindingen in de vorm van een advies aan de minister. De minister neemt met inachtneming van het advies van de NVAO het besluit tot toelating.
2

Stap 2: Indienen aanvraag lichtere beoordeling

Aanvragen worden uiterlijk ingediend op de inleverdatum van de visitatiegroep waarvan de opleiding deel uitmaakt. Het adviesrapport van het panel m...
Aanvragen worden uiterlijk ingediend op de inleverdatum van de visitatiegroep waarvan de opleiding deel uitmaakt. Het adviesrapport van het panel maakt deel uit van de aanvraag. De instelling kan besluiten de aan het experiment deelnemende opleidingen niet door de NVAO te laten indelen in visitatiegroepen. De instelling geeft dan op andere wijze vorm aan het beoordelen van de vergelijkbaarheid van de opleidingen voor de kwaliteitsaspecten I. De opleiding levert een zelfevaluatie aan met betrekking tot de twee standaarden van de lichtere opleidingsaccreditatie. De zelfevaluatie is vormvrij en in omvang zeer beperkt. Eventuele bijlagen zijn eveneens beperkt en hebben uitsluitend betrekking op de beoogde en gerealiseerde leerresultaten. De instelling heeft inspanningsverplichting om studenten een eigen hoofdstuk /onderdeel te laten aanleveren.
3

Stap 3: Locatiebezoek

Het locatiebezoek bestaat uit twee delen: 1) beoordeling in het kader van accreditatie en verbetering: de opleiding doet een programmavoorstel voo...
Het locatiebezoek bestaat uit twee delen: 1) beoordeling in het kader van accreditatie en verbetering: de opleiding doet een programmavoorstel voor het locatiebezoek, inclusief gespreksvolgorde, gesprekstypen, personen en duur. Het panel honoreert dit voorstel zo veel mogelijk en kan ten behoeve van betrouwbare oordeelsvorming aanpassingen vragen; 2) de opleiding voert tevens een gesprek met het panel waarin mogelijke verbeteringen vanuit een ontwikkelperspectief aan de orde komen.
4

Stap 4: Panelrapport

Het locatiebezoek levert twee rapportages op: 1) adviesrapport: in dit rapport maakt het panel inzichtelijk welke bevindingen hebben geleid tot de...
Het locatiebezoek levert twee rapportages op: 1) adviesrapport: in dit rapport maakt het panel inzichtelijk welke bevindingen hebben geleid tot de toegekende oordelen en vat deze samen in een bondig adviesrapport. De standaarden en beslisregels uit het toepasselijke kader zijn leidend in deze rapportage. Aanbevelingen tot verbetering zijn opgenomen in het adviesrapport. Het adviesrapport bevat een samenvatting. Het adviesrapport ligt ten grondslag aan het accreditatiebesluit van de NVAO. De NVAO publiceert het besluit en het adviesrapport; 2) de instelling publiceert daarnaast binnen een redelijke termijn na het accreditatiebesluit van de NVAO de conclusies die zijn verbonden aan het ontwikkelgesprek met het panel. De rapportage is in omvang beperkter.
5

Stap 5: Besluitvorming NVAO

De NVAO komt op basis van het adviesrapport van het panel en eventuele toelichting gemotiveerd tot een eigenstandig oordeel. De instelling krijgt d...
De NVAO komt op basis van het adviesrapport van het panel en eventuele toelichting gemotiveerd tot een eigenstandig oordeel. De instelling krijgt de gelegenheid te reageren op feitelijke onjuistheden in het voornemen tot besluit.

Tarieven

In 2024 bedraagt het tarief van de NVAO voor een lichtere opleidingsaccreditatie 1.000 euro. 

Bij overige/afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd.

Aanvraag indienen

Aanmelden voor het experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie kan bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie Hoger Onderwijs, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag.

Een aanvraag kan worden ingestuurd via het onderstaande aanvraagformulier. Het is van belang om de volgende documenten, met een totale bestandsgrootte van maximaal 200 Mb, mee te sturen:

 • getekende aanvraagbrief door het bestuur of de directie aan onze Directeur Nederland;
 • het informatiedossier;
 • overige gevraagde documenten.

Het is niet nodig om het aanvraagdossier hard copy aan te leveren.

Let op: zorg ervoor dat de bestandsnamen kort en begrijpelijk zijn, langere bestandsnamen van documenten vertragen de registratie van de aanvraag. 

Sleep uw bestand(en) in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Gerelateerd nieuws

  shutterstock_2152503041

  NVAO Nederland presenteert nieuw accreditatiekader voor het hoger onderwijs
  08/03/2024

  Met ingang van 1 april 2024 gaat de NVAO het nieuwe accreditatiekader (kader) hanteren. Dit kader bevat de standaarden en beslisregels voor de beoordeling en accreditatie van nieuwe en bestaande opleidingen in het hoger onderwijs, de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) en de verzwaarde toets nieuwe opleiding. Die laatste beoordeling maakt deel uit van de procedure waarmee organisaties erkenning kunnen aanvragen als rechtspersoon voor hoger onderwijs. Het kader bevat ook de criteria voor het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs en de regels voor de indeling van opleidingen in het visitatierooster.

   

  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info