Terug naar het overzicht Pdf

Internationale samenwerkings-overeenkomsten

De NVAO sluit samenwerkingsovereenkomsten met internationale branche- en/of beroepsorganisaties om het mogelijk te maken visitatie- en accreditatieprocessen te combineren. Op deze manier wil zij de lasten voor instellingen en hun opleidingen verlichten en internationalisering van het hoger onderwijs verder stimuleren.

Algemene informatie

Sommige opleidingen in het hoger onderwijs worden door meerdere instanties beoordeeld: niet alleen door de NVAO maar ook door een (internationale) branche- of beroepsorganisatie. Waar de eerste beoordeling verplicht is om te worden erkend, is de tweede beoordeling een keuze van de opleiding. Opleidingen kiezen daar bijvoorbeeld voor om zich te onderscheiden van andere verwante opleidingen of om het internationaal karakter van de opleiding te benadrukken.

De beoordelingsprocedures die branche- of beroepsorganisaties hanteren, overlappen vaak met de beoordelingsprocedure van de NVAO. De NVAO heeft daarom met een aantal organisaties samenwerkingsovereenkomsten afgesloten om het combineren van twee beoordelingsprocessen gemakkelijker te maken. De specifieke overeenkomsten beschrijven hoe een gecombineerd proces vorm krijgt.

De NVAO kan een overeenkomst opstellen in geval van voldoende interesse vanuit zowel een branche- of beroepsorganisatie als relevante opleidingen. Bij gebleken interesse maakt de NVAO een vergelijking van beoordelingskaders en -criteria, voordat een overeenkomst wordt opgesteld en gesloten.

 

Stappenplan

1

Stap 1: Informeren NVAO en branche- of beroepsorganisatie

De instelling informeert de NVAO en de relevante branche- of beroepsorganisatie over het voornemen om een gecombineerd beoordelingsproces uit te la...
De instelling informeert de NVAO en de relevante branche- of beroepsorganisatie over het voornemen om een gecombineerd beoordelingsproces uit te laten voeren. Zie voor specifieke richtlijnen de betreffende overeenkomst.
2

Stap 2: Voorbereiding

De opleiding bereidt een zelfevaluatie voor in de vorm zoals beschreven in de betreffende overeenkomst. Hierin beschrijft de opleiding haar sterke ...
De opleiding bereidt een zelfevaluatie voor in de vorm zoals beschreven in de betreffende overeenkomst. Hierin beschrijft de opleiding haar sterke en zwakke punten, gerelateerd aan de beoordelingsstandaarden. Onderdeel van de zelfevaluatie is een door de studenten van de opleiding opgestelde bijdrage (studentenhoofdstuk). De opleiding bevordert dat een onafhankelijke en representatieve bijdrage tot stand komt.
3

Stap 3: Panelsamenstelling

Een panel van onafhankelijke deskundigen beoordeelt de accreditatieaanvraag voor beide organisaties (NVAO en de betreffende branche- of beroepsorga...
Een panel van onafhankelijke deskundigen beoordeelt de accreditatieaanvraag voor beide organisaties (NVAO en de betreffende branche- of beroepsorganisatie). De betreffende overeenkomst beschrijft de specifieke eisen waaraan de panelsamentelling dient te voldoen.
4

Stap 4: Locatiebezoek

Een locatiebezoek maakt altijd deel uit van een gecombineerde beoordeling. Tijdens het locatiebezoek spreekt het panel met verschillende partijen d...
Een locatiebezoek maakt altijd deel uit van een gecombineerde beoordeling. Tijdens het locatiebezoek spreekt het panel met verschillende partijen die zijn betrokken bij de opleiding. Panel en opleiding maken samen afspraken over de invulling van het locatiebezoek, conform de betreffende overeenkomst.
5

Stap 5: Oordeelsvorming

Het panel spreekt een oordeel uit over alle beoordelingsstandaarden. In de oordeelsvorming hanteert het panel beslisregels die staan beschreven in ...
Het panel spreekt een oordeel uit over alle beoordelingsstandaarden. In de oordeelsvorming hanteert het panel beslisregels die staan beschreven in de geldende NVAO beoordelingskader. Het panel onderbouwt zijn oordeel in een adviesrapport. De rapportage kan gecombineerd worden met de rapportage voor de betreffende branche-of beroepsorganisatie; zie voor meer informatie de betreffende overeenkomst.
6

Stap 6: Aanvraag indienen en besluitvorming NVAO

De opleiding dient ten minste dat deel van het rapport in bij de NVAO dat de standaarden van de NVAO behandelt. Vervolgens neemt de NVAO een beslui...
De opleiding dient ten minste dat deel van het rapport in bij de NVAO dat de standaarden van de NVAO behandelt. Vervolgens neemt de NVAO een besluit over de kwaliteit van de opleiding. De NVAO publiceert haar besluit en het adviesrapport van het panel.

Tarieven

In 2019 bedraagt het tarief van de NVAO voor een accreditatie bestaande opleiding (accreditatie) 850 euro (idem na accreditatie onder voorwaarden). 

Bij overige/afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd.

Veelgestelde vragen

Kan ik NVAO accreditatie aanvragen met een accreditatierapport van een internationale accreditatieorganisatie?

U kunt met een internationaal accreditatierapport bij de NVAO accreditatie aanvragen wanneer over een dergelijke erkenning een overeenkomst is gesloten tussen de NVAO en de betreffende organisatie.

Opleidingen die recent geaccrediteerd zijn door een internationale accreditatieorganisatie en die ook door de NVAO geaccrediteerd wensen te worden, dienen de reguliere aanvraagroute te volgen, op basis van het NVAO beoordelingskader. Voor toekomstige accreditaties kan het opzetten van een gecombineerd proces onderzocht worden om dan de lasten te verlagen.

Was dit antwoord nuttig?

Wat is een gecombineerd accreditatieproces?

In een gecombineerd accreditatieproces worden de processen rondom NVAO-accreditatie gecombineerd met de accreditatieprocessen van een (internationale) branche- of beroepsorganisatie. De procedures van internationale accreditatieorganisaties vertonen vaak grote overlap met de procedures die de NVAO hanteert. In een gecombineerd proces worden overlappende delen (denk aan: zelfevaluatie, panelsamenstelling, locatiebezoek) zo veel mogelijk samengevoegd. Opleidingen die kiezen voor een gecombineerd proces hebben zo de mogelijkheid om aan de hand van één procedure een dubbele accreditatie te verwerven.

Was dit antwoord nuttig?

Waarom werkt de NVAO aan gecombineerde accreditatieprocessen?

De NVAO streeft naar zo veel mogelijk administratieve lastenverlichting en maatwerk voor instellingen en hun opleidingen rondom accreditatie. In dit kader onderzoekt de NVAO mogelijkheden om accreditatieprocedures te combineren. Verscheidene instellingen in Nederland laten opleidingen niet alleen accrediteren door de NVAO, maar ook door een (internationale) branche- of beroepsorganisatie die excellentiekeurmerken toekent op basis van een eigen accreditatieprocedure. Door het verkrijgen van een keurmerk kan een opleiding zich onderscheiden van vergelijkbare programma’s in binnen- en buitenland. De gehanteerde accreditatieprocedures kennen vaak grote overlap. Door deze te combineren tot één accreditatieproces werkt de NVAO aan lastenverlichting en kunnen opleidingen die daarin interesse hebben zich gemakkelijker (internationaal) profileren.

Was dit antwoord nuttig?

Waarom is een gecombineerd proces interessant voor opleidingen?

Voor een opleiding betekent de aanvraag van een extra (beroeps)keurmerk extra werk: de opleiding dient steeds een accreditatieproces voor de (wettelijke) NVAO-accreditatie voor te bereiden en zet daarnaast een vergelijkbaar proces in gang voor het behalen van accreditatie door een beroepsorganisatie. Door de twee procedures samen te voegen in één proces, daalt voor opleidingen de administratieve lastendruk. Binnen de tot nu toe afgesloten overeenkomsten komt dit voornamelijk tot uiting in het aanbieden van één kritische reflectie en een gezamenlijke visitatie.

Was dit antwoord nuttig?

Voor welke opleidingen is een gecombineerd proces mogelijk?

Inmiddels heeft de NVAO samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met twee accreditatieorganisaties voor business schools (AACSB en EFMD), een organisatie voor bestuurskunde (EAPAA), een organisatie voor ontwikkelingsstudies (EADI) en een organisatie voor toerisme- en hospitality-opleidingen (THE-ICE).

Was dit antwoord nuttig?

Is een gecombineerd accreditatieproces verplicht?

Nee, een gecombineerd accreditatieproces is niet verplicht, ook niet wanneer binnen een discipline een overeenkomst bestaat tussen de NVAO en een branche- of beroepsorganisatie. De NVAO verplicht opleidingen niet om een dubbele accreditatie aan te vragen. Een overeenkomst maakt een gecombineerd proces mogelijk, maar opleidingen kunnen bij iedere accreditatieronde opnieuw besluiten of dit voor hen een interessante optie is.

Was dit antwoord nuttig?

Hoe gaat het opzetten van een gecombineerd proces in zijn werk?

De NVAO verwelkomt suggesties voor gecombineerde accreditatieprocessen vanuit opleidingen en branche- of beroepsorganisaties. Op basis van de suggesties doet de NVAO onderzoek naar interesse voor een gecombineerd proces onder relevante opleidingen en organisaties. Bij voldoende interesse worden de accreditatiekaders vergeleken (standaarden, panelsamenstelling, bezoekprogramma, adviesrapport, etc.) en wordt een conceptovereenkomst opgesteld. De conceptovereenkomst wordt vervolgens besproken met alle belanghebbenden. Na eventuele wijzigingen in de conceptovereenkomst kan een definitieve overeenkomst worden getekend.

Was dit antwoord nuttig?

Hoe ziet een samenwerkingsovereenkomst eruit?

Een samenwerkingsovereenkomst omschrijft de voorwaarden voor een gecombineerd accreditatieproces. Elementen zijn onder meer een vergelijking van accreditatiekaders, beschrijving van een gecombineerd expertpanel en -bezoek, afspraken rondom kritische reflectie en adviesrapport, toepassing van bijzonder kenmerken, accreditatieduur en besluitvorming. Reeds gesloten overeenkomsten vindt u op de website van de NVAO. 

Was dit antwoord nuttig?

Is een gecombineerd proces ook mogelijk voor een instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) of toets nieuwe opleiding (TNO)?

Vooralsnog zijn er alleen gecombineerde accreditatieprocessen mogelijk voor opleidingsbeoordelingen (volgens het beperkte of uitgebreide kader), niet voor de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) of een toets nieuwe opleiding (TNO).

Was dit antwoord nuttig?

Hoe waarborgt de NVAO de kwaliteit van een gecombineerd proces?

Tijdens het opzetten van een gecombineerd accreditatieproces worden de NVAO kaders goed in de gaten gehouden. Deze kaders, die de kwaliteit van accreditatieprocessen bewaken, dienen ook in een gecombineerd proces volledig afgedekt te worden. De NVAO onderhoudt korte lijnen met betrokken organisaties, waardoor eventuele problemen veelal snel kunnen worden opgelost.

Was dit antwoord nuttig?

Aanvraag indienen

 

De wijze van indienen van een aanvraag voor een gecombineerde beoordelingsprocedure is gelijk aan de aanvraag op basis van een reguliere procedure voor accreditatie bestaande opleiding.

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

    Bezwaar/beroep indienen

    Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

    Meer info