Terug naar het overzicht Pdf

Planningsneutrale conversie

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen twee of meer in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) geregistreerde opleidingen samenvoegen tot één nieuwe, brede opleiding.

De NVAO beoordeelt de samenvoeging tot één nieuwe, brede opleiding (stamopleiding) zonder dat de instelling een toets nieuwe opleiding doorloopt; dit is de zogenoemde planningsneutrale conversie. Hierbij is het van belang dat de samen te voegen opleidingen voldoende gemeenschappelijkheid hebben, inclusief deelprogramma’s, zoals afstudeerrichtingen, minoren of tracks. De NVAO geeft een advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en die besluit over de samenvoeging tot één nieuwe, brede opleiding.

Klik hier voor informatie over het nieuwe accreditatiekader, de uitvoeringsregels en de overgangsregeling.

Algemene informatie

Bepalend voor het slagen van de samenvoeging (verbreding) van opleidingen is de vaststelling dat de verbrede opleiding die uit de samenvoeging voortkomt in programmatische zin (inhoudelijk) niet substantieel afwijkt van de inhoud van de betrokken bestaande opleidingen.

In beginsel voert de NVAO een lichte toets uit (zonder inzet van een panel van deskundigen) op basis van het protocol verbreding opleidingen (zie Kaders/documenten) en stelt een advies op. De NVAO kan wel aanvullende vragen stellen of, in geval van twijfel, toch een panel van deskundigen inzetten. De NVAO stuurt het advies aan de instelling die op basis van een positief advies een besluit van de minister vraagt. Met een positief besluit van de minister kan de instelling de wijzigingen in het CROHO doorvoeren en vermeldt de NVAO op haar website dat de desbetreffende opleidingen worden samengevoegd. De instelling levert de bestaande CROHO licenties (ISAT codes) in ten gunste van één nieuwe licentie voor de samengevoegde opleiding. Indien voor de samen te voegen opleidingen verschillende accreditatievervaldata gelden, gaat de eerstkomende vervaldatum over op de verbrede opleiding die uit de conversie voortkomt.

Wanneer studenten zich voor het eerst voor de nieuwe brede opleiding kunnen inschrijven, is dit niet meer mogelijk voor de oorspronkelijke (‘oude’) opleidingen. Zittende studenten (in de oude opleidingen) kunnen de opleiding waarin ze zijn gestart gewoon afronden.

Stappenplan

1

Stap 1: Voorbereiden aanvraag

De instelling bereidt de aanvraag voor en bepaalt zelf het moment van indienen van de aanvraag. De aanvraag bestaat uit een aanvraagbrief, een verk...
De instelling bereidt de aanvraag voor en bepaalt zelf het moment van indienen van de aanvraag. De aanvraag bestaat uit een aanvraagbrief, een verklaring van het bevoegd gezag dat er sprake is van een planningsneutrale conversie en een beknopt informatiedossier.
2

Stap 2: Behandeling aanvraag door de NVAO

De NVAO voert in beginsel een lichte toets uit (zonder inzet van een panel van deskundigen). De NVAO kan wel aanvullende vragen stellen of toch, bi...
De NVAO voert in beginsel een lichte toets uit (zonder inzet van een panel van deskundigen). De NVAO kan wel aanvullende vragen stellen of toch, bij twijfel, een panel van deskundigen inzetten. De NVAO geeft een advies over de aanvraag aan de instelling die op basis hiervan een besluit vraagt aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
3

Stap 3: Besluit door de minister

De minister neemt een besluit over de aanvraag en stuurt dit besluit aan de instelling die op haar beurt DUO verzoekt om de informatie over de betr...
De minister neemt een besluit over de aanvraag en stuurt dit besluit aan de instelling die op haar beurt DUO verzoekt om de informatie over de betrokken opleidingen in het CROHO aan te passen aan de nieuwe situatie.
4

Stap 4: Visitatiegroepindeling nieuwe, brede opleiding

De instelling gaat na welke gevolgen de samenvoeging heeft voor de visitatiegroepindeling van de nieuwe, brede opleiding. Via de jaarlijkse zogenoe...
De instelling gaat na welke gevolgen de samenvoeging heeft voor de visitatiegroepindeling van de nieuwe, brede opleiding. Via de jaarlijkse zogenoemde aprilronde dient de instelling een verzoek in voor de indeling van de nieuwe, brede opleiding in een visitatiegroep.
5

Stap 5: Vermelding in CROHO

Op het moment van registratie van de verbrede opleiding in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (Croho) vervalt de registratie van de ...
Op het moment van registratie van de verbrede opleiding in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (Croho) vervalt de registratie van de oorspronkelijke opleidingen. Dit kan of direct of gefaseerd plaatsvinden. In ieder geval is vanaf het moment dat de eerste inschrijving voor de verbrede opleiding openstaat geen eerste instroom meer mogelijk in de oorspronkelijke opleidingen.

Tarieven

In 2024 bedraagt het tarief van de NVAO voor het beoordelen van een verbreding van de opleiding (planningsneutrale conversie) 1.000 euro.

Aanvraag indienen

Een aanvraag kan worden ingestuurd via het onderstaande aanvraagformulier. Het is van belang om de volgende documenten, met een totale bestandsgrootte van maximaal 200 Mb, mee te sturen:

 • getekende aanvraagbrief door het bestuur of de directie van de inititatiefnemende instelling dat sprake is van een planningsneutrale conversie aan onze Directeur Nederland;
 • een heldere, beknopte onderbouwing van de programmatische effecten van de samenvoeging, inclusief: i) opleidingsprogramma’s van de oorspronkelijke opleidingen; ii) opleidingsprogramma van de nieuwe, verbrede opleiding.

Het is niet nodig om het aanvraagdossier hard copy aan te leveren.

Let op: zorg ervoor dat de bestandsnamen kort en begrijpelijk zijn, langere bestandsnamen van documenten vertragen de registratie van de aanvraag. 

Sleep uw bestand(en) in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Gerelateerd nieuws

  shutterstock_2152503041

  NVAO Nederland presenteert nieuw accreditatiekader voor het hoger onderwijs
  08/03/2024

  Met ingang van 1 april 2024 gaat de NVAO het nieuwe accreditatiekader (kader) hanteren. Dit kader bevat de standaarden en beslisregels voor de beoordeling en accreditatie van nieuwe en bestaande opleidingen in het hoger onderwijs, de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) en de verzwaarde toets nieuwe opleiding. Die laatste beoordeling maakt deel uit van de procedure waarmee organisaties erkenning kunnen aanvragen als rechtspersoon voor hoger onderwijs. Het kader bevat ook de criteria voor het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs en de regels voor de indeling van opleidingen in het visitatierooster.

   

  Lees meer

  Gerelateerde publicaties

  Stocksy_txpa99dd8faaVz100_OriginalDelivery_1379431

  Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederland 2018

  januari 2019
  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info