Universiteit Utrecht ontvangt opnieuw positief oordeel instellingstoets kwaliteitszorg11/04/2018

Op woensdag 11 april 2018 ontving prof. dr. Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, een positief besluit voor de instellingstoets kwaliteitszorg uit handen van NVAO-voorzitter dr. Anne Flierman. De Universiteit Utrecht is de derde Nederlandse universiteit die de tweede ronde van deze kwaliteits-beoordeling op instellingsniveau heeft doorlopen en direct succesvol heeft afgerond.

De NVAO onderschrijft de uitkomsten van het onafhankelijke panel van deskundigen dat de instelling heeft bezocht. Anne Flierman: ‘Het is duidelijk dat de Universiteit Utrecht beschikt over een onmiskenbare kwaliteitscultuur. Dit was ook de universiteit die al in jaren 90 een model invoerde waar het onderwijs binnen de universiteit aan moet voldoen en dat werpt nu zijn vruchten af. Ik verwacht zonder meer dat de komende rector magnificus Henk Kummeling bij uitstek de man is om met zijn collega’s de ingezette koers voort te zetten en recht te doen aan het advies van het panel om de kwaliteitscultuur vast te houden en verder te brengen.' 

In haar rapport gaf het panel van deskundigen aan dat zij onder meer constateerde dat er een stevige breed gedragen visie op het onderwijs is, die uitstekend wordt vertaald in beleid, waarbij wordt voortgebouwd op eerder ingezet beleid; dat er bij universitair geïnitieerde projecten heldere kaders worden geformuleerd waarbij voldoende ruimte is voor eigen invulling en dat de faculteiten die geboden speelruimte benutten; dat er sprake is van een open gesprekscultuur waarbij er in de vele informele netwerken die de universiteit rijk is van en met elkaar wordt gedeeld en geleerd en dat het onderwijs goed en degelijk wordt geëvalueerd en gemonitord en dat externe stakeholders worden betrokken. Ook zijn er veel vernieuwingsinitiatieven en is er sprake van een continue verbetering en vernieuwing van het onderwijs. 

Belangrijke aanbevelingen zijn onder meer het hebben van meer aandacht voor de balans tussen onderwijs en onderzoek; investeren in het leiderschap op het universitair middenniveau en het continueren van de heldere visie op onderwijs die uit het Utrechts Onderwijsmodel spreekt. 

Tweede beoordelingsronde instellingstoets kwaliteitszorg 

De tweede beoordelingsronde voor de instellingstoets kwaliteitszorg is gestart in mei 2017. In deze ronde wordt beoordeeld in hoeverre het kwaliteitszorgsysteem van de instelling en de daarbij horende werkwijzen robuust zijn en of binnen de instelling een duurzame kwaliteitscultuur tot stand is gekomen. Een positief oordeel over alle standaarden bevestigt het vertrouwen in de instelling en heeft tot gevolg dat de opleidingen via een vereenvoudigd regime worden beoordeeld (‘beperkte opleidingsbeoordeling’). Tot en met 2021 worden in totaal 35 universiteiten en hogescholen beoordeeld. 

Na afronding van de gesprekken met de VSNU, de Vereniging Hogescholen en de studentenorganisaties ISO en LSVb zal het beoordelen van de plannen van de individuele universiteiten en hogescholen voor het inzetten van de studievoorschotmiddelen ('kwaliteitsafspraken') zoveel mogelijk in de procedures voor de instellingstoets kwaliteitszorg worden geïncorporeerd. De Universiteit Utrecht kan dan een aanvullende ‘trail’ op deze instellingstoets doorlopen.

Gerelateerde procedures

Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK)

De instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne kwaliteitszorg omvat zowel de kwaliteitscultuur als het interne systeem van kwaliteitszorg ...