Fontys ontvangt positief oordeel voor instellingstoets kwaliteitszorg03/12/2019

Op woensdag 13 november 2019 ontving Joep Houterman namens het College van Bestuur van Fontys Hogescholen (Fontys) het certificaat voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg uit handen van NVAO-voorzitter dr. Anne Flierman. Fontys heeft ook de tweede ronde van de Instellingstoets Kwaliteitszorg doorlopen en met een positief resultaat afgerond.

Het panel dat Fontys afgelopen jaar bezocht, heeft het bestuur van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie geadviseerd positief te besluiten over de Instellingstoets Kwaliteitszorg. Daarmee bevestigt het panel dat het kwaliteitszorgsysteem de kwaliteitscultuur binnen de instelling, en daarmee de kwaliteit van onderwijs, bevordert. De onderwijsvisie is zeer goed uitgewerkt naar aspecten van kwaliteitszorg en de concrete kwaliteitscultuur. Ze is breed gedragen in de organisatie en regionaal sterk verankerd, aldus het panel.

De onderwijsvisie met betrekking tot het leerproces heeft vijf uitgangspunten: alle studenten worden uitgedaagd hun talenten te ontdekken en maximaal te ontplooien; leren vindt zoveel mogelijk plaats in een authentieke leeromgeving; leren is samen kennis en vaardigheden opdoen, onderzoeken en ervaren; de studenten zijn primair eigenaar van hun eigen leerproces; en leren vindt plaats in een omgeving waarin studeerbaarheid voorop staat. De onderwijsvisie heeft ook een inhoudelijke component: TEC for Society. TEC-skills hebben betrekking op Technology, Entrepreneurship en Creativity. 

Het panel is van mening dat de verwezenlijking van de onderwijsvisie zeer doeltreffend is vorm gegeven. In het bijzonder omdat de driehoek studenten-medewerkers-werkveld hier nauw bij betrokken is. De samenwerking in de driehoek geeft een belangrijk signaal naar de samenleving en naar de regio’s waarbinnen Fontys opereert. Het geeft vertrouwen in de wijze waarop het onderwijs binnen Fontys is vorm gegeven, met aandacht voor het welzijn van studenten en voor ontwikkelingen in het werkveld, zoals de Brainportregio in Eindhoven. Binnen de instelling heeft een ontwikkeling plaats gevonden waarbij naast een strakke sturing op hard controls (planning en control, managementcontracten en managementrapportages) er nu ook meer aandacht is voor soft controls, zoals ‘aandacht voor eigenaarschap’, ‘samenwerking’ en ‘werken volgens vastgestelde waarden’. Die combinatie draagt naar de mening van het panel bij aan harmonie in de organisatie. 

Tweede beoordelingsronde instellingstoets kwaliteitszorg 

De tweede beoordelingsronde voor de instellingstoets kwaliteitszorg is gestart in 2017. De uitgangspunten in deze ronde zijn vertrouwen, autonomie en eigenaarschap. Een panel van onafhankelijke experts beoordeelt in hoeverre er in de instelling een breed gedragen eigen onderwijsvisie is die zich manifesteert in beleid rondom een passend systeem van interne kwaliteitszorg. Tevens kijkt het panel naar de duurzame kwaliteitscultuur en of die verbeteringsgericht is. Een positief oordeel over alle standaarden leidt tot een (verlenging van de) erkenning ITK (conform de Wet accreditatie op maat).    

Gerelateerde procedures

Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK)

De instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne kwaliteitszorg omvat zowel de kwaliteitscultuur als het interne systeem van kwaliteitszorg ...