Terug naar het overzicht Pdf

Kwaliteitsafspraken

De kwaliteitsafspraken worden door de NVAO beoordeeld. Bij de kwaliteitsafspraken gaat het om de studievoorschotgelden die instellingen besteden aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

 

Algemene informatie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in april 2018 een akkoord met de sector gesloten over het vormgeven van de Kwaliteitsafspraken hoger onderwijs (2019 – 2024) en heeft de NVAO gevraagd deze te toetsen.

Voor het beoordelen van de kwaliteitsafspraken heeft de NVAO het 'Protocol beoordeling kwaliteitsafspraken '2019-2014'' ontwikkeld dat ingaat op drie toetsmomenten.

 1. de beoordeling van de planvorming voor de besteding van de studievoorschotmiddelen van de instelling in 2019;
 2. de beoordeling van de verwezenlijking van het plan in 2022;
 3. de evaluatie van de verwezenlijking van het plan vanaf 2023.

In de sectorakkoorden staan de zes thema’s waaraan de kwaliteitsbekostiging besteed kan worden uitgebreid beschreven. De thema’s zijn hieronder weergegeven:

In 2019 zal een door de NVAO benoemd panel een bezoek brengen aan de instelling om de plannen te toetsen. In de plannen voor de inzet van de studievoorschotmaatregelen vermelden de instellingen:

 • de voornemens in relatie tot de zes in de sectorakkoorden overeengekomen thema’s voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit;
 • de voorgestelde inzet van instrumenten en middelen en de organisatie en processen binnen de instelling, om deze voornemens te realiseren;
 • de betrokkenheid van interne belanghebbenden bij het opstellen van het plan en het draagvlak bij interne en relevante externe belanghebbenden.

De voornemens en doelen kunnen gelden voor de gehele instelling, maar ook voor bepaalde onderdelen daarvan of voor specifieke groepen studenten. Zij dienen beredeneerd bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Uiterlijk 1 april 2020 verstrekt de NVAO haar adviezen over de plannen van de instellingen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die verantwoordelijk is voor het toedelen van de studievoorschotmiddelen.

In het najaar van 2022 vindt de beoordeling plaats van de verwezenlijking van het plan. Dit zal de NVAO doen op basis van het jaarverslag over 2021. De instelling voegt bij het jaarverslag een reflectie van de medezeggenschap. In de reflectie is aandacht voor de verwezenlijking van de plannen, de betrokkenheid van de belanghebbenden en de facilitering die zij hebben gekregen.

De derde fase is de evaluatie van de verwezenlijking van het plan. Een door de NVAO benoemd panel zal de instelling bezoeken en bekijkt bestaande documentatie (jaarverslagen, reflectie van de medezeggenschap). De evaluatie vindt plaats zes jaar na de planbeoordeling (2025). De evaluatie van het plan kan getoetst worden binnen de ITK. Afhankelijk van het tijdspad van de ITK, kan de beoordeling dan plaatsvinden tussen 2023 en 2026.

Na besluitvorming door de minister publiceert de NVAO de adviezen en de adviesrapporten van het panel op haar website. Dit gebeurt na alle drie de toetsingsmomenten. De NVAO maakt in 2020 en 2022 tevens een landelijke rapportage van de stand van zaken.

 

 

Stappenplan

1

Fase 1 (2019) planbeoordeling

Dit is het stappenplan van de planbeoordeling van de kwaliteitsafspraken. Deze fase vindt plaats in 2019. Hierna volgen de beoordelingsfase en de e...
Dit is het stappenplan van de planbeoordeling van de kwaliteitsafspraken. Deze fase vindt plaats in 2019. Hierna volgen de beoordelingsfase en de evaluatiefase. Het stappenplan hiervoor volgt.
2

Inleveren aanvraagdossier bij de NVAO

8 weken voor de bezoekdatum (6 weken in trail ITK)
De instelling levert het aanvraagdossier voor de planbeoordeling aan bij de NVAO.
De instelling levert het aanvraagdossier voor de planbeoordeling aan bij de NVAO.
3

Panelbezoek

Een panel van 5 leden inclusief een student-lid brengt een bezoek aan de instelling. Dit panel gaat in ieder geval in gesprek met de medezeggenscha...
Een panel van 5 leden inclusief een student-lid brengt een bezoek aan de instelling. Dit panel gaat in ieder geval in gesprek met de medezeggenschap, raad van toezicht en het college van bestuur.
4

Beoordeling & paneladvies

Na het panelbezoek brengt het panel een advies uit aan het NVAO bestuur. Het panel beoordeelt op 3 verschillende criteria. Het advies luidt: positi...
Na het panelbezoek brengt het panel een advies uit aan het NVAO bestuur. Het panel beoordeelt op 3 verschillende criteria. Het advies luidt: positief of negatief.
5

Bestuur NVAO

Het paneladvies wordt door het dagelijks bestuur van de NVAO beoordeeld. Het NVAO bestuur brengt vervolgens een definitief advies uit aan de minist...
Het paneladvies wordt door het dagelijks bestuur van de NVAO beoordeeld. Het NVAO bestuur brengt vervolgens een definitief advies uit aan de minister van OCW. Ook dit advies luidt positief of negatief.
6

Besluit van de minister

De minister neemt uiteindelijk het besluit over de kwaliteitsbekostiging. Dit besluit is positief of negatief. Bij een negatief besluit krijgt de i...
De minister neemt uiteindelijk het besluit over de kwaliteitsbekostiging. Dit besluit is positief of negatief. Bij een negatief besluit krijgt de instelling 1 jaar de tijd om de plannen te herstellen. Dan volgt er opnieuw een panelbezoek (zie stap 3).

Tarieven

De NVAO rekent geen kosten voor het beoordelen van de kwaliteitsafspraken.

Veelgestelde vragen

Wat lever ik in ieder geval wel en in ieder geval niet aan bij de NVAO?

Het aanvraag dossier bevat een heldere uiteenzetting van de plannen voor de besteding van de kwaliteitsbekostiging. Hierbij gaat de instelling uit van de zes thema’s die in de sectorakkoorden staan beschreven. De instelling hoeft niet voor alle thema’s te kiezen, maar beargumenteert wel waarom ze bepaalde thema’s wel of niet kiest. De zelfstandige beoordeling van het plan vraagt van het panel dat het zich vertrouwd maakt met de bestaande visie en ambities van de instelling. Daarnaast zal het panel inzicht moeten krijgen in de organisatiestructuur (waaronder relevante decentralisatie binnen de instelling) en de daarbij horende managementcultuur, de wijze waarop de kwaliteitszorg is verankerd en de positie van en omgang met de medezeggenschap. Inzicht in deze processen binnen de instelling is van belang om het plan op de in dit protocol genoemde criteria te kunnen beoordelen. Daarmee is ook de sturing en bijsturing op de gekozen maatregelen inzichtelijk. Bij instellingen die deelnemen aan een ITK kan de beoordeling van het plan als een ‘trail’ worden uitgevoerd naast de overige trails die onderdeel zijn van een ITK (zie NVAO beoordelingskader Instellingstoets kwaliteitszorg).

Was dit antwoord nuttig?

Voor welke datum moet het plan met de Kwaliteitsafspraken bij de NVAO binnen zijn?

Voor de zelfstandige beoordelingen ontvangt de NVAO de plannen voor de Kwaliteitsafspraken uiterlijk 8 weken voor de bezoekdatum. In het geval de Kwaliteitsafspraken worden getoetst in de ITK, dan levert de instelling het aanvraagdossier Kwaliteitsafspraken tegelijk aan met het ITK dossier, zijnde 6 weken voor het verkennend bezoek. Bij alle instellingen is de uiterste inleverdatum reeds bekend.

Was dit antwoord nuttig?

Indien de middelen decentraal worden ingezet, wie wil het panel dan spreken?

Het panel beoordeelt volgens het principe “follow the money”. Dat betekent dat als de middelen decentraal worden besteed, het panel ook met decentrale verantwoordelijken (bestuur, medezeggenschap) zal willen spreken.

Was dit antwoord nuttig?

Hoeveel tijd neemt het panel voor het bezoek aan de instelling, bij een zelfstandige beoordeling? En bij een trail in de ITK?

Voor een zelfstandige beoordeling zal het panel de instelling 1 volledige dag bezoeken. Op deze dag heeft het panel intern overleg, vinden de gesprekken plaats met het instellingsbestuur, de medezeggenschap en de Raad van Toezicht en zal aan het einde van de dag een korte terugkoppeling gegeven worden. De NVAO stuurt aan de instelling hiervoor een bezoekprogramma.

Indien het een trail in de ITK betreft, dan zal dit plaatsvinden bij voorkeur aan het einde van het verdiepend bezoek. Hiervoor staat een halve dag aan gesprekken (instellingsbestuur, de medezeggenschap en de Raad van Toezicht) gepland.

Was dit antwoord nuttig?

Wil het panel inzage in financiële stukken?

Het panel zal geen financiële toets doen. Echter, het kan voor het panel inzichtelijk zijn om de financiële stukken te raadplegen, om zo te kunnen beoordelen of de plannen realistisch zijn.

Was dit antwoord nuttig?

Hoeveel ruimte is er om tussentijds de plannen te wijzigen?

Er is in het proces de mogelijkheid om de plannen te wijzigen. Dit zal de instelling goed moeten onderbouwen en afstemmen met de interne stakeholders (en de eventuele externe stakeholders). In de jaarverslagen zal hier helder verslag van gelegd dienen te worden, zodat dit navolgbaar is.

Was dit antwoord nuttig?

Hoe waarborgt de NVAO de kwaliteit van een gecombineerd proces (toetsing Kwaliteitsafspraken in de ITK)?

Het panel dat de Instellingstoets beoordeelt, wordt tevens getraind om de Kwaliteitsafspraken te toetsen. Daarbij heeft het panel al inzicht in de (onderwijs)visie van de instelling gekregen door middel van de ITK.

Was dit antwoord nuttig?

Hoe wordt de objectiviteit van de panel(leden) gewaarborgd?

De panelleden zijn met zorg geselecteerd en ondertekenen een onafhankelijkheids- en geheimhoudingsverklaring. In het panel is deskundigheid aanwezig op het gebied van bestuur, medezeggenschap en visitatiedeskundigheid (ITK). Het panel komt voor de 3 standaarden tot een oordeel, gebaseerd op het aanvraagdossier en de gesprekken. De procescoördinator van de NVAO leidt het beoordelingsproces in goede banen. Er is regelmatig afstemmingsoverleg tussen de panelvoorzitters, en ook tussen NVAO procescoördinatoren, zodat de beoordelingen consistent gebeuren.

Was dit antwoord nuttig?

Wordt dezelfde commissie gebruikt voor de toetsing van alle Kwaliteitsafspraken?

De NVAO stelt voor de Kwaliteitsafspraken (planfase) een panel vast per instelling. Er is wel overlap tussen de verschillende panels, om zo de consistentie te bevorderen.

Was dit antwoord nuttig?

Wat zijn de mogelijk consequenties van een negatief advies?

Indien één of meerdere criteria negatief worden beoordeeld, dan is het eindadvies van de NVAO aan de minister negatief. De minister zal de instelling dan uitnodigen voor een gesprek. Indien zij het advies overneemt en dus negatief besluit, krijgt de instelling de kans om uiterlijk een jaar na het besluit van de minister een nieuw plan in te dienen. De NVAO zal over dit plan weer advies uitbrengen. Indien de minister op basis van dit advies positief besluit over het nieuwe plan, krijgt de instelling gewoon de kwaliteitsbekostiging voor de jaren 2021 tot en met 2024. Bij een negatief besluit over het plan dat na de herkansing wordt ingediend, krijgt de instelling de kwaliteitsbekostiging niet.

Was dit antwoord nuttig?

Aanvraag indienen

De NVAO maakt in afstemming met de instelling bindende afspraken over de inleverdatum van de aanvraag. Een aanvraag kan worden ingestuurd via het onderstaande aanvraagformulier. Het is van belang om de volgende documenten, met een totale bestandsgrootte van maximaal 200 Mb, mee te sturen:

 • getekende aanvraagbrief door het bestuur of de directie aan onze Directeur Nederland;
 • het informatiedossier;
 • overige gevraagde documenten.

Het is niet nodig om het aanvraagdossier hard copy aan te leveren.

Let op: zorg ervoor dat de bestandsnamen kort en begrijpelijk zijn, langere bestandsnamen van documenten vertragen de registratie van de aanvraag. 

 

Sleep uw bestand(en) in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Gerelateerd nieuws

  Meeting

  Protocol beoordeling kwaliteitsafspraken vastgesteld
  23/05/2018

  Het Algemeen Bestuur van de NVAO heeft na overleg met de Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten VSNU en de studentenorganisaties ISO en LSVb en met instemming van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Protocol beoordeling kwaliteitsafspraken hoger onderwijs 2019-2024 vastgesteld voor het beoordelen van de plannen in het kader van de kwaliteitsafspraken van bekostigde hogescholen en universiteiten. Het protocol is op de website van de NVAO gepubliceerd.

  Lees meer

  Gerelateerde publicaties

  Stocksy_txpd56f99c9yDz100_OriginalDelivery_1244341

  Protocol Beoordeling Kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs 2019-2024

  mei 2018
  Lees meer
  SP2020_NVAO_6_HiRes

  Evaluatierapport Kwaliteitsafspraken

  maart 2021
  Lees meer
  SP2020_NVAO_2_HiRes

  Landelijk beeld Kwaliteitsafspraken

  maart 2021
  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info