De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Toets nieuwe opleiding Nederland

Hogeronderwijsinstellingen kunnen nieuwe associate-degreeprogramma's, bachelor- en masteropleidingen opleidingen door de NVAO laten accrediteren ('toets nieuwe opleiding').
Tegelijk vragen zij bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) een macrodoelmatigheidsbesluit aan (geldt niet voor private opleidingen en postinitiële niet-bekostigde masters van bekostigde hogescholen of universiteiten en (kandidaat-)rechtspersonen voor hoger onderwijs).

De NVAO toetst bij de beoordeling van een nieuwe hbo-opleiding of de door het instellingsbestuur gehanteerde graad voldoende zicht biedt op de inhoud van de opleiding en aansluit bij de gebruikelijke titulatuur (WHW, artikel 5a.2, lid 2a, b).

Erkenning private instelling

Private organisaties die voor het eerst een hogeronderwijsopleiding willen verzorgen, worden eerst door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs. Daarna kunnen zij erkende bachelor- en mastergraden verstrekken en rechtstreeks opleidingen ter accreditatie aanbieden bij de NVAO.

Samenstelling panel

Na ontvangst van het volledige dossier (inclusief bijlagen) stelt de NVAO het visitatiepanel samen dat de toets nieuwe opleiding uitvoert en benoemt dit panel. De te beoordelen opleiding kan beargumenteerd bezwaren aandragen tegen de samenstelling van het visitatiepanel. Het panel wordt ondersteund door een door de NVAO getrainde secretaris en begeleid door een NVAO-procescoördinator. De secretaris en procescoördinator zijn onafhankelijk van de desbetreffende instelling/opleiding en maken geen deel uit van het panel. Bij het samenstellen van visitatiecommissies wordt een voorzitter ingezet die een NVAO-training heeft gevolgd.

Bij een aanvullende toets na drie jaar - wanneer de toets nieuwe opleiding (tno) positief was van een instelling zonder instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) - kan de instelling zonder tussenkomst van een evaluatiebureau met een ingevuld formulier een voorstel voor de samenstelling van het panel bij de NVAO indienen (zie e-mailadres onder 'Aanvraag indienen').

Welk beoordelingskader gebruiken

Het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 is binnen de huidige wetgeving geoptimaliseerd en geldt sinds 1 januari 2017 (zie Kaders/documenten). 
Er geldt een overgangsregeling: alle aanvragen ingediend vanaf 1 mei 2018 volgen het kader 2016. Voor opleidingen die al eerder gebruik willen maken van de optimalisatie van het beoordelingsproces, bestaat de mogelijkheid eerder met het kader 2016 te werken.

Samenvattend:
- tot 1 mei 2018: gebruik het kader 2014 of desgewenst het kader 2016
- vanaf 1 mei 2018: gebruik het kader 2016

Termijn

De accreditatietermijn voor een nieuwe opleiding duurt maximaal zes jaar. De NVAO kan besluiten tot het verlenen van een toets nieuwe opleiding voor beperkte duur van maximaal twee jaar ("onder voorwaarden"). 

De NVAO behandelt de toets nieuwe opleiding normaal binnen maximaal zes maanden (na ontvangst van het volledige dossier, inclusief bijlagen). Wanneer de toets nieuwe opleiding positief is, kan het instellingsbestuur de opleiding in het CROHO laten registreren. Na ontvangst van het ontwerpbesluit van de NVAO kan de instelling bezwaar aantekenen (zie onder) of bij een negatief oordeel de aanvraag intrekken. In het laatste geval kan de instelling na verbetering een hernieuwde aanvraag indienen.

Kaders/documenten

Accreditatie vindt plaats via een 'beperkte' of 'uitgebreide toets nieuwe opleiding' en voor de procedure tot 'rechtspersoon voor hoger onderwijs' via een 'verzwaarde uitgebreide toets nieuwe opleiding'. Wanneer de instelling de instellingstoets kwaliteitszorg heeft behaald, worden nieuwe opleidingen beoordeeld via de 'beperkte' toets (geldt niet voor kandidaat-rechtspersonen voor hoger onderwijs).

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd. Bij de kaders 2014 / 2016 zijn de relevante documenten bijgevoegd.

Aanvraag indienen

  • naast het aanvragen van de 'toets nieuwe opleiding' (ook bij het verzelfstandigen van een afstudeerrichting) bij de NVAO is het aanvragen van een macrodoelmatigheidstoets nodig bij het CDHO. De NVAO adviseert de minister over de kwaliteit van de nieuw te starten opleiding en het CDHO over de macrodoelmatigheid. De minister neemt een besluit aan de hand van beide adviezen;
  • bij de aanvraag van al lopende opleidingen of afstudeerrichtingen (postinitieel of anderszins) de feitelijke - gerealiseerde - kwaliteit van de opleiding onderbouwen;
  • bij de aanvraag gemotiveerd aangeven welk domein voor de nieuwe opleiding geschikt wordt geacht. Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) kent de volgende domeinen/onderwijsonderdelen: Onderwijs, Landbouw en natuurlijke omgeving, Natuur, Techniek, Gezondheidszorg, Economie, Recht, Gedrag en maatschappij, Taal en cultuur en Sectoroverstijgend;
  • bij aanvullende toets na drie jaar ingevuld formulier panelsamenstelling meesturen;
  • in de aanvraagbrief graag vermelden met welk kader moet worden getoetst; 
  • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb);
  • + via post 7 exemplaren van het aanvraagdossier.

Tarief

In 2018 bedraagt het tarief van de NVAO voor een toets nieuwe opleiding 18.000 euro. Het tarief voor een toets nieuwe opleiding inclusief het bijzonder kenmerk "kleinschalig en intensief onderwijs" bedraagt 20.550 euro. Het separaat beoordelen van dit bijzondere kenmerk kost 18.000 euro. 

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag voor een nieuw programma wordt ingetrokken.

Informatie

Via e-mail

Bezwaarprocedure 
Wetgeving