De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Historie kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs Nederland (accreditatie)

2019

2018

 • 18 december: Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en enige andere besluiten in verband met de Wet accreditatie op maat
 • 12 oktober: beoordelingskader 2018 ter voorhang naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd
 • 18 september: Nota van toelichting Wet accreditatie op maat in Staatsblad (Stb - 2018 - 313)
 • 17 september: Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en enige andere besluiten in verband met de Wet accreditatie op maat
 • 5 juli: publicatie Wet accreditatie op maat in het Staatsblad (Stb - 2018 - 209)
 • 12 juni: Wet accreditatie op maat (34.735) is aangenomen door de Eerste Kamer.
 • 13 april: de Eerste Kamer heeft de memorie van antwoord ontvangen.
 • 12 maart: voorlopig verslag Eerste Kamer.
 • 13 februari: Wet accreditatie op maat (34.735) is aangenomen door de Tweede Kamer. Tevens zijn aangenomen amendement 19 (Bisschop c.s.) over het schrappen van de beoordeling 'goed' en 'excellent' en motie 15 (Tielen) over een alternatief voor de gedifferentieerde beoordelingen.
 • 6 februari: Plenair debat Tweede Kamer: meerderheid steunt wetsvoorstel 'Accreditatie op maat'. Stemmingen vinden plaats op 13 februari 2018.
 • 18 januari: de Vaste kamercommissie OCW besluit het wetsvoorstel 'Accreditatie op maat' met de 'Tussentijdse bevindingen evaluatie accreditatiestelsel' van de Inspectie van het Onderwijs aan te melden voor plenaire behandeling.

2017

 • 22 december: minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer haar brief 'Tussentijdse bevindingen evaluatie accreditatiestelsel', met 'De opleidingsaccreditatie in het hoger onderwijs', tussenbericht Inspectie van het Onderwijs over het stelsel van kwaliteitszorg en ENQA-rapport over review NVAO;
 • 22 december: besluit van 15 december 2017, houdende bepalingen voor een experiment met instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie gericht op onder meer een vermindering van de lasten die gepaard gaan met de accreditatie in het hoger onderwijs (Besluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie). De inschrijving voor de proef gaat januari 2018 open. Na een voorbereidingsperiode start de proef vanaf 1 september 2018.
 • 23 oktober: 23 oktober: minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Accreditatie op maat
 • 7 september: inbreng Kamer op Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)
 • 21 februari: Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het Besluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie
 • 10 februari: advies Afdeling Advisering van de Raad van State wetsvoorstel 'Accreditatie op maat' van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 1 januari: het kader 2016 is ingevoerd. Er geldt tevens een overgangsregeling.

2016

 • 20 december: publicatie Staatscourant (nr. 69458)
 • 16 november: Minister Bussemaker (OCW) keurt het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 goed
 • 3 november: Tweede Kamer neemt Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 aan
 • 7 oktober: voorhangen 'Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016' bij de Staten-Generaal
 • zomer: internetconsultatie wetsvoorstel 'Accreditatie op maat' door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • juli: bekrachtiging Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland door algemeen bestuur NVAO
 • 17 mei: NVAO-brief naar instellingen over de tweede ronde ITK
 • 2 mei: OCW-brief naar instellingen over de doorontwikkeling van het accreditatiestelsel
 • 20 april: gesprek NVAO met VSNU, VH, NRTO, ISO, LSVb, werkgevers en vakbonden
 • 3, 8 en 9 maart: NVAO-workshops in Den Bosch, Utrecht en Zwolle voor 163 vertegenwoordigers van instellingen over pilot en optimalisatie opleidings- en instellingsbeoordelingen
 • 18 februari: minister Bussemaker (OCW) stuurt de brief Accreditatie op maat III naar de Tweede Kamer 
 • 14 januari: vervolgdebat Tweede Kamer: een consensus is bereikt over het uitvoeren van 1 pilot met 6 instellingen. Eerst dienen de instellingen de ‘gewone’ instellingstoets kwaliteitszorg te halen en vervolgens mogen 3 universiteiten en 3 hogescholen experimenteren met een nog verder beperkte opleidingsbeoordeling, waarbij de NVAO enkel nog kennisneemt van het oordeel op standaarden 1 en 4. De minister werkt het compromis uit in een nieuw voorstel.

2015

 • 16 december: minister Bussemaker (OCW) stuurt de brief Accreditatie op maat II naar de Tweede Kamer
 • 14 december: debat Tweede Kamer met minister OCW over Strategische agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025
 • 20 november: 3de hoorzitting Vaste kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 • 9 november: 2de hoorzitting Vaste kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 • 30 september: debat Vaste kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over voorstel minister. Debat tweede termijn is tot nader orde geschorst. Spoor 1 (verbetering huidige stelsel) is Kamer akkoord. Over invulling spoor 2 (pilot en uitwerking) volgt een nadere brief van de minister.
 • 3 september: hoorzitting/rondetafelgesprek Vaste kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de toekomst van het accreditatiestelsel.
 • juli: advies stuurgroep is verwerkt in de Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs van de minster van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 • 1 juni: minister Bussemaker (OCW) stuurt de brief Accreditatie op maat naar de Tweede Kamer
 • voorjaar: een stuurgroep van VSNU, Vereniging Hogescholen, NRTO, ISO, LSVb, Inspectie en de NVAO heeft een advies ontwikkeld over het toekomstige accreditatiestelsel en het mogelijk houden van pilots instellingsaccreditatie.

2014

 • 19 december: beoordelingskaders accreditatiestelsel hoger onderwijs 2014 (Staatscourant nr. 36791)
 • 18 september: minister Bussemaker (OCW) biedt de Tweede Kamer ter behandeling de herziene accreditatiekaders aan. 

2013

 • 4 december: Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs
 • 12 september: publicatie NVAO Evaluatie Accreditatiestelsel Nederland 2011-2013 als deel overkoepelende beleidsreactie minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de evaluatie van het Nederlandse accreditatiestelsel
 • 10 juli: Wet kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs

2011

Op 1 januari 2011 trad het tweede Nederlandse accreditatiestelsel in werking.

1999 - 2010

De Nederlandse en Vlaamse accreditatiestelsels vloeien voort uit de afspraken die de Europese ministers van Onderwijs in 1999 in Bologna maakten om in het hoger onderwijs de bachelor-masterstructuur in te voeren. Om in internationaal opzicht opleidingen goed met elkaar te kunnen vergelijken, is het van belang om op onafhankelijke wijze vast te kunnen stellen of het hoger onderwijs voldoet aan bepaalde (gemeenschappelijke) kwaliteitseisen. Veel landen besloten daarom naast de bachelor-masterstructuur tevens een accreditatiestelsel in het hoger onderwijs te introduceren. 

In 2002 startte het accreditatiestelsel in Nederland. Nederland en Vlaanderen richtten in 2003 bij Verdrag voor de uitvoering van het accreditatiestelsel de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) op, als opvolger van de in 2002 opgerichte Nederlandse Accreditatieorganisatie (NAO). De NVAO verkreeg op 1 februari 2005 rechtspersoonlijkheid. In 2005 startte het accreditatiestelsel in Vlaanderen.