Terug naar het overzicht Pdf

Instellingsreview

Alle instellingen die in Vlaanderen erkend zijn als hogeschool of universiteit worden periodiek beoordeeld in een instellingsreview. Daarbij wordt gekeken naar het onderwijsbeleid en de manier waarop de instelling zelf de kwaliteit van haar opleidingen borgt (de regie). Een positieve uitkomst, al dan niet met voorwaarden, leidt tot verlenging van de accreditatietermijnen voor geaccrediteerde opleidingen van de instelling. Een negatieve instellingsreview maakt dat de NVAO opnieuw verantwoordelijk wordt voor de borging van de kwaliteit van elke opleiding.

De NVAO legt voor elke instelling de uiterlijke indiendatum voor het aanvraagdossier vast en baseert zich daarvoor op de Kalender Instellingsreviews 2019-2025 die in samenspraak met de VLUHR bepaald wordt.

Algemene informatie

De instellingsreview is verplicht voor alle instellingen die in Vlaanderen erkend zijn als hogeschool of universiteit en wordt elke zes jaar uitgevoerd volgens een vaste kalender. De instellingsreview gaat na of een hogeronderwijsinstelling op een kwaliteitsvolle manier onderwijsbeleid voert, met inbegrip van de regie om de kwaliteit van haar opleidingen te borgen. Onder regie wordt het geheel van acties, processen, praktijken, procedures en instrumenten begrepen die de instelling in staat stellen om de kwaliteit van de opleidingen te borgen.

Een reviewcommissie van onafhankelijke deskundigen voert de beoordeling uit. Het gaat dan om een onderzoek naar de aansluiting van het onderwijsbeleid bij de onderwijsvisie van de instelling en de maatschappelijke uitdagingen waarmee ze in haar eigen context geconfronteerd wordt. Hierbij wordt nagegaan hoe de instelling verzekert dat het onderwijsbeleid effectief is, met andere woorden, hoe de instelling toewerkt naar de vooropgestelde doelen. De beoordeling gaat eveneens na of en hoe de instelling via de eigen regie de kwaliteit van de individuele opleidingen borgt.

De in de instelling aanwezige kwaliteitscultuur krijgt in alle aspecten van de instellingsreview bijzondere aandacht. Een kwaliteitscultuur is een organisatiecultuur waarin alle belanghebbenden op een vanzelfsprekende wijze streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -versterking.

 

 

 

 

Stappenplan

1

vooroverleg (facultatief)

uiterlijk drie maanden voor de vastgestelde indiendatum van het aanvraagdossier
In de aanloop naar de formele aanvraag kan de instelling tot uiterlijk drie maanden voor de vastgestelde indiendatum van het aanvraagdossier een v...
In de aanloop naar de formele aanvraag kan de instelling tot uiterlijk drie maanden voor de vastgestelde indiendatum van het aanvraagdossier een vooroverleg voeren met de NVAO om af te stemmen over de timing en stappen in de procedure, het profiel van de commissie en combinatie van de deskundigheden en de opmaak van de Kritische Reflectie.
2

Kritische Reflectie

De instelling stelt een Kritische Reflectie op. De Kritische Reflectie beantwoordt in essentie de vraag hoe de instelling de kwaliteit van haar ond...
De instelling stelt een Kritische Reflectie op. De Kritische Reflectie beantwoordt in essentie de vraag hoe de instelling de kwaliteit van haar onderwijs bewaakt binnen de relevante maatschappelijke en internationale context en hoe ze daarbij haar stakeholders en externe peers en deskundigen betrekt. De instelling verwijst hierbij naar verifieerbare feiten en onderliggende stukken, en geeft sprekende voorbeelden. De Kritische Reflectie is een op zichzelf staand document dat zelfstandig te lezen is.
3

Aanvraag

volgens de vastgestelde Instellingsreviewkalender (ism de VLUHR)
De NVAO legt voor elke instelling de uiterlijke indiendatum voor het aanvraagdossier vast en baseert zich daarvoor op de kalender die in samenspraa...
De NVAO legt voor elke instelling de uiterlijke indiendatum voor het aanvraagdossier vast en baseert zich daarvoor op de kalender die in samenspraak met de VLUHR bepaald wordt. De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier (zie tab aanvraag indienen) en bestaat uit een door het instellingsbestuur ondertekende aanvraagbrief en de Kritische Reflectie van de instelling.
4

Controle ontvankelijkheid aanvraag

berichtgeving over ontvankelijkheid ten laatste 15 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag
De NVAO controleert de ontvankelijkheid van de aanvraag. Indien de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt de instelling daarvan op de hoogte gebracht...
De NVAO controleert de ontvankelijkheid van de aanvraag. Indien de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt de instelling daarvan op de hoogte gebracht binnen een termijn van 15 kalenderdagen.
5

Samenstellen van de commissie

Binnen het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel staat de peer review centraal. Een commissie bestaat uit minimaal vijf deskundigen en wordt bijgestaan doo...
Binnen het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel staat de peer review centraal. Een commissie bestaat uit minimaal vijf deskundigen en wordt bijgestaan door een secretaris en een procescoördinator van de NVAO. Beiden maken geen deel uit van de commissie. Om te kunnen inspelen op de context van de instelling, neemt de NVAO steeds het initiatief om de instelling te betrekken bij de samenstelling van de commissie. Om een objectieve en eerlijke beoordeling mogelijk te maken, moet de commissie onafhankelijk van de instelling kunnen werken. Dit betekent dat de leden in de vijf jaren voorafgaand aan de aanstelling van de commissie geen relaties of banden hebben met de instelling. Alle commissieleden, de secretaris en de procescoördinator ondertekenen een deontologische code. De NVAO deelt de samenstelling van de commissie mee aan het instellingsbestuur. De instelling heeft het recht om binnen een termijn van 15 kalenderdagen beargumenteerd bezwaren aan te dragen tegen de samenstelling van de commissie. Daarnaast is de instelling gehouden om binnen diezelfde termijn informatie waarover zij beschikt inzake de deskundigheid en onafhankelijkheid van commissieleden, mee te delen aan de NVAO.
6

Verkennend locatiebezoek (facultatief)

Om het beeld van de instelling en de context waarin ze opereert verder te verfijnen, kan de instelling de commissie toelaten om een verkennend loca...
Om het beeld van de instelling en de context waarin ze opereert verder te verfijnen, kan de instelling de commissie toelaten om een verkennend locatiebezoek uit te voeren.
7

Verdiepend locatiebezoek

Elk locatiebezoek wordt door de NVAO in samenspraak met de instelling gepland en afgetoetst bij de commissievoorzitter. De commissie geeft na het l...
Elk locatiebezoek wordt door de NVAO in samenspraak met de instelling gepland en afgetoetst bij de commissievoorzitter. De commissie geeft na het lezen van de Kritische Reflectie aan welke onderwerpen zij aanvullend aan bod wil laten komen. Op basis van het programma kan de instelling aangeven vanuit welke functies zij gesprekspartners voorstelt. Deelnemers kunnen deel uitmaken van meerdere gesprekken. De commissie beschikt over minstens zes weken voor het doornemen van de Kritische Reflectie en de daarin vermelde documentatie. Op basis daarvan maken de commissieleden individueel een eerste waardering op over de instelling. Het verdiepende locatiebezoek wordt vormgegeven aan de hand van een aantal review trails die een antwoord bieden op de onderzoeksvragen van de commissie. De commissie bezorgt haar definitief onderzoeksvoorstel aan de instelling, uiterlijk negen weken voorafgaand aan het verdiepende locatiebezoek. De commissie bepaalt de duur van het verdiepende locatiebezoek op basis van het onderzoek dat ze ter plaatse moet voeren om tot een beoordelingsadvies te komen. Het verdiepende locatiebezoek beslaat maximaal drie dagen. De commissie motiveert de duurtijd in haar rapport. Indien er geen verkennend locatiebezoek plaatsvond, voorziet de commissie tijd om zich de context van de instelling eigen te maken. De commissieleden en de gesprekspartners van de instelling krijgen de kans om elkaar op een informele manier te leren kennen tijdens een meet-and-greet bij de start van het (eerste) bezoek. Dit moment bevordert de dialoog en geeft de commissie de kans zich een beeld te vormen bij de (informele) kwaliteitscultuur. Aan het einde van het verdiepende bezoek delen de instelling en de commissie de verworven inzichten op hoofdlijnen.
8

Beoordeling en beoordelingsrapport

De commissie adviseert de NVAO in haar beoordelingsrapport over het te nemen besluit instellingsreview. Ze hanteert in haar advies de beoordelingss...
De commissie adviseert de NVAO in haar beoordelingsrapport over het te nemen besluit instellingsreview. Ze hanteert in haar advies de beoordelingsschaal en beslisregels zoals bepaald in het beoordelingskader. De structuur van het rapport wordt bepaald door het onderzoek dat de commissie gevoerd heeft. Het rapport bestaat bijgevolg uit een lineair verslag van het onderzoek met feitelijk onderbouwde bevindingen, overwegingen en inzichten van de commissie. Het geeft expliciet aan wat goed loopt in de instelling en analyseert de sterktes en succesfactoren. Kansen en uitdagingen worden benoemd en aandachtspunten en aanbevelingen worden gemotiveerd. Het ontwerp van beoordelingsrapport wordt binnen de vier weken na het verdiepende locatiebezoek aan de NVAO bezorgd. De NVAO beoordeelt de interne consistentie van het rapport en de navolgbaarheid van het advies en stelt zo nodig aanpassingen voor aan de commissie die de bevindingen verhelderen of de onderbouwing van het advies versterken. De commissie blijft eigenaar van het beoordelingsrapport. De NVAO bezorgt het ontwerp van beoordelingsrapport aan de instelling, uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de beslissingstermijn. Het instellingsbestuur heeft 15 kalenderdagen de tijd om opmerkingen te formuleren. Waar nodig worden de ontwerpen bijgesteld, waarna de commissie het beoordelingsrapport definitief vaststelt. De commissie heeft de plicht om ten aanzien van het instellingsbestuur schriftelijk te antwoorden op eventuele inhoudelijke onjuistheden die gesignaleerd werden.
9

Besluitvorming NVAO

12 maanden na de aanvraag
De NVAO neemt een besluit instellingsreview volgens de beoordelingsschaal en beslisregels in het beoordelingskader. Elke instelling ontvangt het go...
De NVAO neemt een besluit instellingsreview volgens de beoordelingsschaal en beslisregels in het beoordelingskader. Elke instelling ontvangt het goedgekeurde ontwerpbesluit en onderliggende rapport. Na verzending heeft het instellingsbestuur 15 kalenderdagen om bezwaar in te dienen bij de NVAO. Indien er geen bezwaar wordt ingediend binnen de vooropgestelde termijn, is het besluit definitief. Na de besluitvormingsprocedure publiceert de NVAO het besluit en onderliggende beoordelingsrapport op haar website en bezorgt ze beide documenten aan de Vlaamse minister van onderwijs.

Tarieven

Nadat de aanvraag ontvankelijk is, ontvangt de instelling de vraag om de kostprijs van de instellingsreview in één keer te betalen. Het tarief voor deze procedure wordt vastgelegd door de Vlaamse minister van Onderwijs. De kosten verbonden aan de werking van de commissie (vergoedingen, reiskosten, overnachtingen, enz.) worden hiermee door de NVAO betaald.

Het tarief voor een instellingsreview wordt berekend op basis van het aantal studenten (zonder gezamenlijke opleidingen):

 aantal studenten  tarief
 <3.000  30.000 euro
 3.000-30.000  42.500 euro
 >30.000  55.000 euro

Veelgestelde vragen

Hoe wordt rekening gehouden met de eigenheid van de instelling en de autonomie die de instelling heeft

In de instellingsreview neemt de commissie de context van de instelling als uitgangspunt en kijkt ze naar het onderwijsbeleid vanuit het perspectief van het instellingsbestuur. De instelling heeft haar eigen visie op onderwijs en de kwaliteit ervan en maakt haar eigen keuzes bij de uitrol van haar onderwijsbeleid. De commissie gaat na of dit onderwijsbeleid op een succesvolle manier geïmplementeerd wordt.

Was dit antwoord nuttig?

Hoe wordt een evenwicht bereikt tussen NVAO’s Waarderende Aanpak en het feit dat het finaal nog steeds om een beoordeling gaat?

Een open dialoog is een sleutelelement in de procedure. Binnen de beoordeling wordt bijzondere aandacht besteed aan wat goed gaat, met een focus op het verankeren en stimuleren van goedlopende processen. Dat neemt niet weg dat onduidelijkheden of aandachtspunten in de uitrol van het beleid door de commissie aan de oppervlakte gebracht worden en kritisch onderzocht worden, met als doel de instelling kansen te bieden om verder te groeien in deze aspecten.

Was dit antwoord nuttig?

Kan de instelling tijdens de locatiebezoeken waarnemers inzetten?

Om de instelling de kans te geven inzicht te verwerven in het onderzoek dat de commissie voert, kunnen waarnemers van de instelling tijdens alle gesprekken van zowel het verkennende als het verdiepende locatiebezoek aanwezig zijn. Een waarnemer neemt niet deel aan de gesprekken, maar vormt het geheugen van de instelling. Indien een medewerker of student die als waarnemer ingezet wordt, toch in één of meer gesprekken als gesprekspartner zal participeren, kan hij of zij vervangen worden door een andere waarnemer.

Was dit antwoord nuttig?

Aanvraag indienen

De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier en bestaat uit een door het instellingsbestuur ondertekende aanvraagbrief en de Kritische Reflectie van de instelling.

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contactpersoon

  2019_NVAO_by_Anne_Sunderman_143

  Pieter Caris

  #instellingen met instellingsreview

  Gerelateerde publicaties

  TEST_foto_home_pagina

  Overzichtsrapport Instellingsreview Vlaanderen

  september 2017
  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info