Positieve instellingsreview voor Karel de Grote Hogeschool dankzij onder meer sterke kwaliteitscultuur en gedegen governance19/06/2023

De reviewcommissie van experten, ingesteld door de NVAO, komt tot dit oordeel na een traject waarbinnen de regie van de instelling, de speerpunten uit de beleidscyclus en de mogelijke planlast onderwerp van hun onderzoek waren. Karel de Grote Hogeschool (KdG) heeft aangetoond dat ze haar beleid vormgeeft in lijn met een heldere missie en visie, dat de instelling een sterke kwaliteitscultuur kent, en dat ze een gedegen governance heeft uitgewerkt die haar in staat stelt de kwaliteit van de opleidingen te borgen.

Foto's: copyright Karel de Grote Hogeschool


Over de instellingsreview 

Het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel geeft veel vertrouwen aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Zij krijgen de verantwoordelijkheid om zelf in te staan voor het borgen van de kwaliteit van elke individuele opleiding. In ruil daarvoor doorlopen ze elke 6 jaar een instellingsbrede review. Die moet aantonen dat de instellingen op kwaliteitsvolle manier beleid voeren en zo adequaat de kwaliteit van hun opleidingen borgen. De instellingsreview wordt uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). In 2021 is de NVAO gestart met vernieuwde instellingsreviews. De instellingsreview is één van de instrumenten die de NVAO hanteert om toe te zien op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De NVAO stelt een externe reviewcommissie samen van onafhankelijke deskundigen. Zij onderzoeken tijdens meerdere bezoeken aan de instelling en via gesprekken met alle mogelijke stakeholders de aansluiting van het onderwijsbeleid bij de onderwijsvisie van de instelling en bij de maatschappelijke uitdagingen waarmee die in haar eigen context geconfronteerd wordt. Ook het systeem dat de instelling heeft opgezet om de kwaliteit van de eigen individuele opleidingen te borgen (de eigen regie) is voorwerp van onderzoek. 

Zoals in elke instellingsreview focuste de commissie op de eigen regie van de instelling. De commissie kon vaststellen dat de regie werkt op de verschillende niveaus. De gesprekspartners benadrukten dat de diverse cycli voor het borgen van de kwaliteit van de opleidingen met bijbehorende plannen hen niet beletten te focussen op de essentie. De gesprekspartners geven eveneens aan dat ze de autonomie die ze van de hogeschool krijgen om de eigen processen in te vullen, erg appreciëren. De commissie ging verder in dialoog over de procedure die KdG hanteert om te komen tot de formele vaststelling van de kwaliteit van haar opleidingen. De commissie formuleert een aanbeveling om die procedure te versterken. Het bestuur van KdG heeft het engagement uitgesproken om de procedure in die zin te wijzigen. 

Externe onafhankelijke peers en deskundigen moeten betrokken worden bij de processen in eigen regie. De commissie zag dat dit goed zit en spreekt hier hun vertrouwen uit. Wel suggereert de commissie aan de hogeschool om de publieke informatie, die het sluitstuk vormt van die eigen regie, leesbaarder te maken voor studenten en andere stakeholders. 

Als hogeschool gevestigd in een diverse, grootstedelijke context als de stad Antwerpen, waardeert de commissie dat KdG dit niet enkel opneemt als speerpunt in hun beleid, maar zich er ook echt op wenst te positioneren. De commissie maakte kennis met teams die diversiteit omarmen en zag overtuigende voorbeelden van inclusie. De commissie wil de hogeschool uitdagen om een verdere stap te zetten in deze beleidslijn (en bij uitbreiding ook in de andere beleidslijnen). 

De commissie raadt de hogeschool aan om zeker de studenten verder te betrekken; op basis van de gesprekken met hen stelde ze een grote wens vast om bij te dragen aan de kwaliteit en aan het beleid in het algemeen. Hetzelfde geldt voor het werkveld: de commissie stelde een grote wederzijdse betrokkenheid vast en kan dat alleen maar verder aanmoedigen. 

Eric Halsberghe, voorzitter van de reviewcommissie: “De commissie heeft veel sterke punten kunnen vaststellen. In het bijzonder ervaart de commissie de hogeschool als een warme hogeschool met enthousiaste medewerkers en een sterke aandacht voor het leren van de studenten. De betrokkenheid van de studenten is hoog en de studenten spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de kwaliteit. De hogeschool streeft volop naar inclusie: ‘diversiteit is een feit, inclusie is een keuze’. De commissie wil de hogeschool aanbevelen om dit beleid verder te ontwikkelen. De goed doordachte regie zorgt overtuigend voor het borgen van de kwaliteit van de opleidingen. De regie laat ruimte voor professionele autonomie en wordt door de medewerkers als positief en ondersteunend ervaren.” 

Veerle Hendrickx, algemeen directeur Karel de Grote Hogeschool: “Ik ben uitermate fier op de positieve evaluatie door de NVAO. Zo’n positieve evaluatie kan er enkel zijn dankzij het sterke engagement van velen. De NVAO erkent en looft onze uitgesproken kwaliteitscultuur en de zeer gedreven teams die elk op hun eigen terrein voortdurend op zoek zijn naar verbeterslagen. Het rapport bevestigt dat de open houding naar studenten en het werkveld maken dat KdG voortdurend de externe kritische blik binnenbrengt. Het kwaliteitskader getuigt van een doorgedreven aandacht voor kwaliteit in al zijn aspecten. Ik dank éénieder die elke dag opnieuw bijdraagt aan KdG als sterke en kwaliteitsvolle partner in het hogeschoollandschap.” 

Gerelateerde procedures

Instellingsreview

#instellingen met instellingsreview
Alle instellingen die in Vlaanderen erkend zijn als hogeschool of universiteit worden periodiek beoordeeld in een instellingsreview. Daarbij wordt gekeken naar het onderwijsbeleid en de manier waarop de instelling zelf de kwaliteit van haar opleid...