NVAO’s instellingsreview toont Howest als ambitieus, waardengedreven en ondernemend, met de student centraal18/06/2024

De afgelopen maanden beoordeelde een commissie van nationale en internationale experten de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest). Deze commissie concludeert dat Howest een goed inzicht in de eigen werking heeft en dit combineert met een sterke, ontwikkelingsgerichte kwaliteitscultuur. Ambitie om verder te groeien ziet de commissie graag ondersteund door blijvende aandacht voor de waarden en cultuur die nu zo sterk uitgedragen worden.

(Foto's: copyright Hogeschool West-Vlaanderen)


Over de instellingsreview 

Het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel geeft veel vertrouwen aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Zij krijgen de verantwoordelijkheid om zelf in te staan voor het borgen van de kwaliteit van elke individuele opleiding. In ruil daarvoor doorlopen ze elke 6 jaar een instellingsbrede review. Die moet aantonen dat de instellingen op kwaliteitsvolle manier beleid voeren en zo adequaat de kwaliteit van hun opleidingen borgen. De instellingsreview wordt uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). 

In 2021 is de NVAO gestart met vernieuwde instellingsreviews. De instellingsreview is één van de instrumenten die de NVAO hanteert om toe te zien op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De NVAO stelt een externe reviewcommissie samen van onafhankelijke deskundigen. Zij onderzoeken tijdens meerdere bezoeken aan de instelling en via gesprekken met alle mogelijke stakeholders de aansluiting van het onderwijsbeleid bij de onderwijsvisie van de instelling en bij de maatschappelijke uitdagingen waarmee die in haar eigen context geconfronteerd wordt. Ook het systeem dat de instelling heeft opgezet om de kwaliteit van de eigen individuele opleidingen te borgen (de eigen regie) is voorwerp van onderzoek. 

In de gesprekken heeft de commissie kennisgemaakt met een dynamische hogeschool, met internationale uitstraling. Bovendien hecht men veel belang aan waardengedreven handelen en speelt het instellingsbestuur wendbaar in op de vragen van de markt. De commissie stelt vast dat er grondig is nagedacht over een passende organisatiestructuur, die ondertussen flink in ontwikkeling is bij de forse stijging van het aantal studenten. Wel vraagt de commissie de vele overlegstructuren beter uit te werken en zo beter overzicht te houden en de efficiëntie te verhogen. 

Uitgaande van de eigen context en waarden heeft Howest een kwaliteitszorgcyclus ingericht aan de hand van eigen kwaliteitscriteria, vanuit een waarderende benadering en vertrouwen, rekeninghoudend met de eigenheid van elke opleiding. Het valt de commissie op dat binnen Howest geen top-down cultuur heerst, maar dat elke actor binnen het onderwijs in zijn kracht gezet wordt. De commissie sprak met bevlogen en bekwame gesprekspartners die de visie en doelstellingen van Howest dragen, helpen realiseren en die bovendien eigenaarschap en verantwoordelijkheid opnemen voor de kwaliteit van de opleidingen. De kwaliteitscultuur die Howest predikt, is zichtbaar doorheen de organisatie. 

De commissie ziet de ambitie die Howest heeft om verder te groeien als een sterk punt. Ze vraagt aan de instelling om deze ambitie zeker waar te maken, maar met behoud van de waarden en cultuur waar Howest nu – terecht – zeer fier op is. Tegelijk vraagt de commissie aan de hogeschool om de effectieve uitvoerbaarheid van het onderwijs- en kwaliteitszorgmodel vol te blijven houden, ook bij verdere groei.  

Ann Demeulemeester & Suzanne Koster, co-voorzitters van de reviewcommissie: “We hebben Howest ervaren als een ondernemende, innovatieve hogeschool die toekomstgericht is en de student centraal stelt. De gesprekspartners toonden een dynamische organisatie met een internationale uitstraling die belang hecht aan waardengedreven handelen en inspeelt op de vragen van de markt. Ambitie is er op overschot, ambitie die kracht bijgezet wordt door een sterke visie op onderwijs en een doorleefde kwaliteitscultuur in alle geledingen van de organisatie.” Frederik D’hulster, algemeen directeur Hogeschool West-Vlaanderen: “Dit positieve rapport bevestigt het innovatieve en ondernemende karakter van onze hogeschool en de toekomstgerichte aanpak van onze Howest-community. Bij Howest staat de student centraal, en dat werd duidelijk erkend door de commissie. Onze studenten ervaren Howest als een veilige plek waar iedereen telt, mooiere feedback kan je als hogeschool niet krijgen. We zijn een waardengedreven instelling met een structurele inbreng van het werkveld, waardoor we ons onderwijs steeds future proof kunnen houden. De hechte, betrokken teams op alle niveaus van onze organisatie dragen de visie en doelstellingen van Howest en helpen deze realiseren. De volledige Howest-community is dan ook zeer trots op het bijzonder positieve rapport dat we samen behaald hebben.” 

Gerelateerde procedures

Instellingsreview

#instellingen met instellingsreview
Alle instellingen die in Vlaanderen erkend zijn als hogeschool of universiteit worden periodiek beoordeeld in een instellingsreview. Daarbij wordt gekeken naar het onderwijsbeleid en de manier waarop de instelling zelf de kwaliteit van haar opleid...