NVAO’s instellingsreview laat een sterke kwaliteitscultuur zien en “Moving Minds” die aanzetten tot beweging in Hogeschool UCLL04/06/2024

Hogeschool UCLL is een ambitieuze hogeschool. Ze kan op een breed draagvlak rekenen in haar opleidingen om de strategische prioriteiten te vertalen in beleid en bijbehorende acties. Dat blijkt uit NVAO’s instellingsreview. NVAO’s reviewcommissie van nationale en internationale experten heeft vastgesteld dat er een sterke kwaliteitscultuur heerst, mede door de vele informele overleggen en de korte lijnen tussen lectoren, studenten en management. UCLL profileert zich als hogeschool voor en door Moving Minds, iets wat volgens de reviewcommissie geen loze slogan is.

(Foto's: copyright Hogeschool UCLL)


Over de instellingsreview 

Het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel geeft veel vertrouwen aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Zij krijgen de verantwoordelijkheid om zelf in te staan voor het borgen van de kwaliteit van elke individuele opleiding. In ruil daarvoor doorlopen ze elke 6 jaar een instellingsbrede review. Die moet aantonen dat de instellingen op kwaliteitsvolle manier beleid voeren en zo adequaat de kwaliteit van hun opleidingen borgen. De instellingsreview wordt uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). 

In 2021 is de NVAO gestart met vernieuwde instellingsreviews. De instellingsreview is één van de instrumenten die de NVAO hanteert om toe te zien op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De NVAO stelt een externe reviewcommissie samen van onafhankelijke deskundigen. Zij onderzoeken tijdens meerdere bezoeken aan de instelling en via gesprekken met alle mogelijke stakeholders de aansluiting van het onderwijsbeleid bij de onderwijsvisie van de instelling en bij de maatschappelijke uitdagingen waarmee die in haar eigen context geconfronteerd wordt. Ook het systeem dat de instelling heeft opgezet om de kwaliteit van de eigen individuele opleidingen te borgen (de eigen regie) is voorwerp van onderzoek. 

Die profilering houdt in dat zowel studenten als medewerkers zich onderscheiden als Moving Minds doordat ze bewogen worden (betrokkenheid), zelf meebewegen (inzet) en anderen tot bewegen aanzetten (impact). NVAO’s reviewcommissie ziet dit vertaald in de onderwijsvisie, het Moving Minds DNA, als richtinggevend kader: studenten en medewerkers zijn sterke authentieke persoonlijkheden, inspirerende professionals, innovatieve en ondernemende netwerkers en breeddenkende, geëngageerde wereldburgers. 

De hogeschool heeft een goed uitgebouwde regie voor de borging van de kwaliteit van haar opleidingen en een robuuste kwaliteitscultuur die in alle lagen van de organisatie tastbaar aanwezig is. Er wordt tevens een ambitieus groeimodel gehanteerd om de maturiteit en kwaliteit van alle opleidingen systematisch te waarborgen. 

NVAO’s reviewcommissie is positief over de kwaliteitscultuur in UCLL. De lijnen in de instelling zijn kort en er is een open cultuur. Lectoren zijn benaderbaar en staan open voor vragen en feedback van studenten. De opleidingen voelen zich goed en op maat ondersteund door de centrale diensten. Externe stakeholders worden sterk betrokken in de instelling en het eigenlijke onderwijs. 

De commissie geeft wel de aanbeveling om de ambities scherp te stellen voor de toekomst en de vooruitgang op complexe beleidsthema’s goed te blijven monitoren. Om opleidingen sneller naar een meer mature fase te laten doorgroeien, vraagt de reviewcommissie om de werkzame elementen van het groeimodel te definiëren en te dissemineren.  

Fons Leroy, voorzitter van de reviewcommissie: “UCLL is een Hogeschool met een sterke beleidsvisie die in samenspraak met alle stakeholders tot stand is gekomen en waarbij aandacht is voor de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst. Die visie en de daarop geënte onderwijsopdracht zijn vervat in de treffende baseline ‘Moving Minds’. Bewogen worden, mee-bewegen en anderen doen bewegen is de leidraad voor bestuur, lectoren en studenten. De sterke betrokkenheid van het werkveld, de maatschappelijke inbedding en een wijde onderzoeksradius zorgen voor opleidingen die inspelen op de evoluerende behoeften van de samenleving, de economie en de arbeidsmarkt.” 

Marc Vandewalle, algemeen directeur Hogeschool UCLL: “De hele UCLL-community is verheugd met dit bijzonder positieve rapport van de NVAO. Het is niet alleen een erkenning van onze langdurige kwaliteitstraditie in het verenigen van onderwijs, onderzoek en het werkveld, maar ook een aanmoediging om verder te excelleren. De lof voor onze unieke aanpak met Moving Minds is een element dat we zullen koesteren in ons voortdurend streven naar vooruitgang. Dat de commissie de nabijheid van onze lectoren en persoonlijke begeleiding benadrukt, zal velen plezier doen. Dit rapport is dan ook een pluim voor de onvermoeibare inzet en betrokkenheid van docenten, medewerkers en studenten. Ik wil dan ook iedereen uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet, maar ook de reviewcommissie voor hun waarderende aanpak bij de bezoeken.” 

Gerelateerde procedures

Instellingsreview

#instellingen met instellingsreview
Alle instellingen die in Vlaanderen erkend zijn als hogeschool of universiteit worden periodiek beoordeeld in een instellingsreview. Daarbij wordt gekeken naar het onderwijsbeleid en de manier waarop de instelling zelf de kwaliteit van haar opleid...