Als lerende organisatie met een sterke kwaliteitscultuur krijgt Arteveldehogeschool een positief besluit instellingsreview12/06/2023

Een reviewcommissie van externe deskundigen, ingesteld door de NVAO, heeft de afgelopen maanden een onderzoek gevoerd naar onder meer het onderwijsbeleid en het kwaliteitszorgmodel in eigen regie van de Arteveldehogeschool in Gent. De commissie spreekt in haar beoordelingsrapport waardering uit voor het Toekomstplan van de hogeschool. Daar spreekt een duidelijke ambitie uit, die hand in hand gaat met een doordacht plan van aanpak. De commissie heeft vertrouwen in het solide kwaliteitszorgsysteem en de sterke visie op onderwijskwaliteit.

Foto's: copyright Arteveldehogeschool


Over de instellingsreview 


 Het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel geeft veel vertrouwen aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Zij krijgen de verantwoordelijkheid om zelf in te staan voor het borgen van de kwaliteit van elke individuele opleiding. In ruil daarvoor doorlopen ze elke 6 jaar een instellingsbrede review. Die moet aantonen dat de instellingen op kwaliteitsvolle manier beleid voeren en zo adequaat de kwaliteit van hun opleidingen borgen. De instellingsreview wordt uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). In 2021 is de NVAO gestart met vernieuwde instellingsreviews. De instellingsreview is één van de instrumenten die de NVAO hanteert om toe te zien op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De NVAO stelt een externe reviewcommissie samen van onafhankelijke deskundigen. Zij onderzoeken tijdens meerdere bezoeken aan de instelling en via gesprekken met alle mogelijke stakeholders de aansluiting van het onderwijsbeleid bij de onderwijsvisie van de instelling en bij de maatschappelijke uitdagingen waarmee die in haar eigen context geconfronteerd wordt. Ook het systeem dat de instelling heeft opgezet om de kwaliteit van de eigen individuele opleidingen te borgen (de eigen regie) is voorwerp van onderzoek.    

De strategische keuzes van de hogeschool worden doorgetrokken in de omkaderende processen en er werd een uitgebreid arsenaal aan structuren, systemen en instrumenten ontwikkeld, die effectief zijn met het oog op de beleidsuitvoering, zo concludeert de reviewcommissie. De vier vooropgestelde mindshifts ademen een duidelijke ambitie uit op verschillende maatschappelijk relevante domeinen, en zijn bovendien breed gedragen in de volledige hogeschoolgemeenschap. 

Het onderzoek van de commissie heeft bovendien de nodige evidentie gevonden dat de nieuwe governancestructuur en het beleidsinstrumentarium al stevig verankerd zijn in de organisatie en solide genoeg zijn om een complex project als de digitale transformatie gedragen in stelling te brengen. Op het vlak van de driehoek onderwijs-onderzoek-dienstverlening is de commissie van mening dat de nodige structuren en systemen aanwezig zijn om verder te excelleren op het vlak van onderzoek. 

Het kwaliteitszorgsysteem dat de hogeschool heeft uitgewerkt is solide, en stelt haar in staat om op internationaal aanvaarde wijze de kwaliteit van elke geaccrediteerde opleiding te borgen. Het vernieuwde Kwaliteitskader Onderwijs geeft volgens de commissie blijk van een sterke visie op onderwijskwaliteit. Ook is de commissie onder de indruk van de kwaliteitsvolle documentatie, die het proces van en de besluitvorming rond de opleidingsreview navolgbaar maken. 

De sterke kwaliteitscultuur was duidelijk merkbaar, zo stelt de commissie. De hogeschool toont zich een lerende organisatie, die de uitdagingen waar ze voor staat en ook haar verbeterpunten scherp op het vizier heeft. Er is een grote mate van betrokkenheid van studenten en andere stakeholders op de verschillende beleidsniveaus. De vele voorbeelden van interventies die gericht zijn op de ‘ontzorging’ van het personeel, bevestigen dat de Arteveldehogeschool, niettegenstaande de grote transformatie waarin ze zich bevindt, de menselijke kant niet uit het oog wil verliezen. 

Cis Van Den Bogaert, voorzitter van de reviewcommissie: “De reviewcommissie heeft de Arteveldehogeschool ervaren als een ambitieuze en vooruitdenkende instelling. De hogeschool toonde zich sterk in het neerzetten van richtinggevende kaders voor de uitvoering van haar beleid. Het toekomstplan, de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld en het kwaliteitskader onderwijs zijn sprekende voorbeelden. Met de governancestructuur die de hogeschool de voorbije jaren heeft ontwikkeld, heeft ze de bottom-up en transversale werking in de organisatie versterkt en kan ze complexe processen zoals de digitale transformatie in goede banen leiden. De geëngageerde docenten en studenten waar de commissie mee sprak en ook de zeer verzorgde documentatie die de commissie inkeek, getuigden van een tastbare kwaliteitscultuur..” 

Tomas Legrand, algemeen directeur Arteveldehogeschool: “ Op dit uitermate positieve oordeel ben ik bijzonder trots. De commissie (h)erkent onze lange traditie in het samenspel tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld en meent dat we alles in huis hebben om hier verder in te excelleren. Ook looft ze onze ambitieuze strategische aanpak in digitale transformatie. Dit resultaat hebben we te danken aan de gedrevenheid en betrokkenheid van alle docenten, medewerkers en studenten van Arteveldehogeschool. Zij belichamen de sterke kwaliteitscultuur die de reviewcommissie uitdrukkelijk looft. Die kwaliteit vind je op alle niveaus en in alle domeinen; het hart van deze organisatie klopt dus echt op meerdere plaatsen.” 

Gerelateerde procedures

Instellingsreview

#instellingen met instellingsreview
Alle instellingen die in Vlaanderen erkend zijn als hogeschool of universiteit worden periodiek beoordeeld in een instellingsreview. Daarbij wordt gekeken naar het onderwijsbeleid en de manier waarop de instelling zelf de kwaliteit van haar opleid...