De Hogere Zeevaartschool, de enige maritieme hogeschool in België, doorloopt NVAO's instellingsreview 30/08/2022

De Hogere Zeevaartschool krijgt van de NVAO een positief besluit instellingsreview met een beperkte geldigheidsduur van drie jaar. Binnen die periode dient de instelling haar eigen regie verder te concretiseren en consistent uit te werken binnen het geheel van het kwaliteitsbeleid en de eigen context.  

Foto's: ©Hogere Zeevaartschool


Over de instellingsreview 

Het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel geeft veel vertrouwen aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Zij krijgen de verantwoordelijkheid om zelf in te staan voor het borgen van de kwaliteit van elke individuele opleiding. In ruil daarvoor doorlopen ze elke 6 jaar een instellingsbrede review. Die moet aantonen dat de instellingen op kwaliteitsvolle manier beleid voeren en zo adequaat de kwaliteit van hun opleidingen borgen. De instellingsreview wordt uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). In 2021 is de NVAO gestart met vernieuwde instellingsreviews. De instellingsreview is één van de instrumenten die de NVAO hanteert om toe te zien op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De NVAO stelt een externe reviewcommissie samen van onafhankelijke deskundigen. Zij onderzoeken tijdens meerdere bezoeken aan de instelling en via gesprekken met alle mogelijke stakeholders de aansluiting van het onderwijsbeleid bij de onderwijsvisie van de instelling en bij de maatschappelijke uitdagingen waarmee die in haar eigen context geconfronteerd wordt. Ook het systeem dat de instelling heeft opgezet om de kwaliteit van de eigen individuele opleidingen te borgen (de eigen regie) is voorwerp van onderzoek. 


De reviewcommissie die de instellingsreview voor de Hogere Zeevaartschool uitvoerde, stelt vast dat er een mature kwaliteitscultuur aanwezig is binnen alle geledingen van de instelling, gericht op een voortdurende kwaliteitsbewaking en -versterking.  

De commissie meent dat de Hogere Zeevaartschool een duidelijke visie voor de toekomst heeft ontwikkeld waarbij de student en de actuele ontwikkelingen in het werkveld steeds centraal staan. De Hogere Zeevaartschool is volgens de commissie een open en lerende organisatie die continu streeft naar kwaliteitsverbetering. De instelling zet hierbij in op een actieve betrokkenheid en brede vertegenwoordiging van het maritieme werkveld. De commissie stelt een groot enthousiasme, professionalisme en engagement van de medewerkers vast, die vaak verschillende rollen en verantwoordelijkheden zowel binnen als buiten de instelling opnemen. De commissie stelt eveneens een indrukwekkend parcours op vlak van onderzoek, met valorisatie naar onderwijs, werkveld en de brede maatschappij vast.  

 De Hogere Zeevaartschool voert volgens de commissie onderwijsbeleid in een complexe (inter-)nationale context waarbij verschillende kwaliteitszorgsystemen en -eisen van toepassing zijn. De reviewcommissie ging in haar waarderend onderzoek onder andere op zoek naar de synergie tussen de verschillende systemen.  

 De reviewcommissie besluit dat de Hogere Zeevaartschool de eigen regie, voor de borging van de opleidingskwaliteit, verder dient te concretiseren en consistent uit te werken binnen het geheel van het kwaliteitsbeleid en de eigen context. De reviewcommissie formuleert vanuit haar onderzoek voorwaarden waarbij in samenspraak met de instelling een termijn van drie jaar voor de realisatie ervan, voorop wordt gesteld. Het bestuur dient volgens de reviewcommissie enerzijds op gezette tijdstippen per opleiding de kwaliteit formeel vast te stellen en dient anderzijds binnen de eigen regie in te zetten op de betrokkenheid van externe en onafhankelijke peers en deskundigen, in het bijzonder in functie van het realiseren van het beoogde eindniveau.   

Eric Halsberghe, voorzitter van de reviewcommissie:  “De Hogere Zeevaartschool heeft een aanwezige kwaliteitscultuur en functioneert als een open lerende organisatie in een breed netwerk. De commissie twijfelt er niet aan dat de instelling hooggekwalificeerde profielen aflevert en onderwijs verstrekt met een professioneel geschoold team. De Hogere Zeevaartschool daagt de student sterk uit en leert ze omgaan met verantwoordelijkheid. De commissie wil met de uitkomst van haar onderzoek in hoofdzaak ondersteunend zijn in de verdere concretisering van de eigen regie voor het borgen van de onderwijskwaliteit.” 

Rowan Van Schaeren, algemeen directeur Hogere Zeevaartschool: “Voor onze hogeschool is dit een bevestiging van de koers die we met de academisering van ons onderwijs hebben ingezet. Ons volledige team zet zich iedere dag hard in om die kwaliteit voor onze studenten waar te maken.”    

Gerelateerde procedures

Instellingsreview

#instellingen met instellingsreview
Alle instellingen die in Vlaanderen erkend zijn als hogeschool of universiteit worden periodiek beoordeeld in een instellingsreview. Daarbij wordt gekeken naar het onderwijsbeleid en de manier waarop de instelling zelf de kwaliteit van haar opleid...