Hogeschool PXL maakt profilering waar en behaalt positief besluit voor NVAO’s instellingsreview14/07/2023

Een externe commissie van experten, die Hogeschool PXL het afgelopen halfjaar meermaals heeft bezocht, stelt vast dat de instelling haar profilering als de hogeschool met de ‘X-factor’ en ‘met het netwerk’ waarmaakt. De eigen regie van de hogeschool leidt tot een continu en gedragen proces binnen de hele hogeschool. Het werkveld is intensief betrokken, waardoor het onderwijs sterk van ‘buiten naar binnen’ wordt gemaakt en vormgegeven, zo stelt de reviewcommissie.

Foto's: copyright Hogeschool PXL


Over de instellingsreview 


Het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel geeft veel vertrouwen aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Zij krijgen de verantwoordelijkheid om zelf in te staan voor het borgen van de kwaliteit van elke individuele opleiding. In ruil daarvoor doorlopen ze elke 6 jaar een instellingsbrede review. Die moet aantonen dat de instellingen op kwaliteitsvolle manier beleid voeren en zo adequaat de kwaliteit van hun opleidingen borgen. De instellingsreview wordt uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). In 2021 is de NVAO gestart met vernieuwde instellingsreviews. De instellingsreview is één van de instrumenten die de NVAO hanteert om toe te zien op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De NVAO stelt een externe reviewcommissie samen van onafhankelijke deskundigen. Zij onderzoeken tijdens meerdere bezoeken aan de instelling en via gesprekken met alle mogelijke stakeholders de aansluiting van het onderwijsbeleid bij de onderwijsvisie van de instelling en bij de maatschappelijke uitdagingen waarmee die in haar eigen context geconfronteerd wordt. Ook het systeem dat de instelling heeft opgezet om de kwaliteit van de eigen individuele opleidingen te borgen (de eigen regie) is voorwerp van onderzoek. 

De commissie, bestaande uit nationale en internationale experten, heeft de afgelopen maanden een instellingreview uitgevoerd aan Hogeschool PXL. De verdiepende focus van het onderzoek was onder meer de eigen regie, het gevoerde diversiteitsbeleid en het personeelsbeleid in functie van de onderwijskwaliteit. 

Gedurende het onderzoek komt de sterkte van de visie en missie, alsook de samenhang met het onderwijsbeleid en de strategische doelstellingen van de hogeschool duidelijk naar voren. Hogeschool PXL maakt haar profilering als de hogeschool met ‘de X-factor’ en ‘met het netwerk’ waar. De commissie heeft vastgesteld dat de X-factor een combinatie is van empathie/passie (‘empassie’), ondernemend en innovatief handelen, multidisciplinariteit en (internationaal) samen(net)werken. De profilering als school met het netwerk laat zich zien in de vele manieren waarop het werkveld betrokken is bij de instelling en haar onderwijs. Het resultaat is dat het onderwijs van Hogeschool PXL sterk van ‘buiten naar binnen’ wordt gemaakt. 

De eigen regie die Hogeschool PXL voert om de kwaliteit van de eigen opleidingen te borgen, ziet de commissie als robuust en sterk uitgewerkt. Ze leidt tot een continu en gedragen proces van kwaliteitszorg in de hele hogeschool, wat zich vertaalt in een sterke kwaliteitscultuur. Naast voldoende centrale sturing is er ruimte voor eigenheid en initiatieven van de opleidingen. Een combinatie die de voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering garandeert, zo stelt de commissie. De cyclus verzekert op systematische wijze de kwaliteitsborging van de individuele opleidingen, op een internationaal aanvaardbare wijze. 

Ter overweging geeft de commissie nog enkele aanbevelingen mee. Zo geeft ze de hogeschool onder andere nog mee om de planlast van het kwaliteitszorgsysteem te blijven bewaken en om de samenstelling van de eigen commissies voor de kwaliteitstoets goed te blijven opvolgen om zo de intersubjectiviteit te vrijwaren. Uiteraard doen deze aanbevelingen niets af aan het positieve oordeel van de commissie. 


Yvette Michotte, voorzitter reviewcommissie
"Tijdens haar onderzoek heeft de commissie de sterkte van de hogeschoolbrede missie en visie duidelijk kunnen waarnemen. De X-factor loopt als rode draad doorheen de volledige hogeschool en ook de slogan 'De hogeschool met het netwerk' is geen loze uitspraak. De betrokkenheid en het enthousiasme van alle interne en externe betrokkenen bij het onderwijs van de instelling viel de commissie sterk op. Dit geeft vertrouwen dat de onderwijskwaliteit van elke opleiding geborgd is."

Ben Lambrechts, algemeen directeur Hogeschool PXL
"Als je in het beoordelingsrapport leest dat we als Hogeschool PXL onze missie nakomen om ‘excellente professionals’ op te leiden en zo bij te dragen aan de welvaart en het welzijn, dan weet je dat wij het buitengewoon goed hebben gedaan. “Wij” staat voor meer dan ons enthousiast en betrokken personeel, het zijn ook onze junior-collega’s (de studenten), die meedenken en meebeslissen hoe we onze doelen kunnen waarmaken. Het is het werkveld – ons weldoordacht netwerk – dat diep verankerd in onze structuren er mee over waakt dat ons onderwijs future proof is en van buiten naar binnen wordt gemaakt. We investeren niet in ivoren torens, maar wel in ontmoetingsplaatsen waar elkeen die kan bijdragen tot dat welzijn en die welvaart, elkaar kan treffen. De instellingsreview was één van die ontmoetingsplaatsen waarbij de commissie getroffen was door het enthousiasme en de betrokkenheid van alle interne en externe betrokkenen. Deze dynamiek hebben we met zijn allen en dankzij allen, op korte tijd ontwikkeld om niet alleen te zeggen dat we het ‘goed’ doen maar om het met de vastberadenheid buitengewoon goed te doen."

Gerelateerde procedures

Instellingsreview

#instellingen met instellingsreview
Alle instellingen die in Vlaanderen erkend zijn als hogeschool of universiteit worden periodiek beoordeeld in een instellingsreview. Daarbij wordt gekeken naar het onderwijsbeleid en de manier waarop de instelling zelf de kwaliteit van haar opleid...