De Universiteit Antwerpen sluit de instellingsreview af met een positief resultaat 24/02/2022

Na de Vrije Universiteit Brussel (VUB) is de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) de tweede instelling die deze vernieuwde beoordelingsprocedure afrondt met een positief resultaat.  

Lees hieronder verder. 


Over de instellingsreview 

 Het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel geeft veel vertrouwen aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Zij krijgen de verantwoordelijkheid om zelf in te staan voor het borgen van de kwaliteit van elke individuele opleiding. In ruil daarvoor doorlopen ze elke 6 jaar een instellingsbrede review. Die moet aantonen dat de instellingen op kwaliteitsvolle manier beleid voeren en zo adequaat de kwaliteit van hun opleidingen borgen. De instellingsreview wordt uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). In 2021 is de NVAO gestart met vernieuwde instellingsreviews. De instellingsreview is één van de instrumenten die de NVAO hanteert om toe te zien op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De NVAO stelt een externe reviewcommissie samen van onafhankelijke deskundigen. Zij onderzoeken tijdens meerdere bezoeken aan de instelling en via gesprekken met alle mogelijke stakeholders de aansluiting van het onderwijsbeleid bij de onderwijsvisie van de instelling en bij de maatschappelijke uitdagingen waarmee die in haar eigen context geconfronteerd wordt. Ook het systeem dat de instelling heeft opgezet om de kwaliteit van de eigen individuele opleidingen te borgen (de eigen regie) is voorwerp van onderzoek. 

Om na te gaan hoe UAntwerpen het onderwijsbeleid vormgeeft en realiseert, heeft de reviewcommissie onder meer onderzocht hoe beleid wordt geïmplementeerd in verschillende faculteiten van UAntwerpen aan de hand van het strategische beleidsthema ‘diversiteit en grootstedelijkheid’. De commissie onderzocht of het principe van subsidiariteit effectief is wanneer faculteiten elk op een eigen manier dit beleid mogen implementeren. In het beoordelingsrapport is de commissie stellig: “De universiteit onderscheidt zich door de principiële keuze voor subsidiariteit als bestuursbeginsel om de eigenheid van de diverse faculteiten te kunnen respecteren en valoriseren. Die subsidiariteit werkt bij UAntwerpen: faculteiten en opleidingen evolueren op eigen tempo en in functie van hun eigenheid binnen de strategische beleidsthema’s van de instelling en de kernelementen van het onderwijsbeleid.”  


Het gevoerde onderzoek, waarbij de commissie de instelling tweemaal uitgebreid bezocht, kreeg zijn weerslag in een beoordelingsrapport waarin de commissie haar onderzoek beschrijft en haar oordeelsvorming onderbouwt. Hierin adviseert de commissie de NVAO om voor de instellingsreview van UAntwerpen over te gaan tot een positieve besluitvorming.

Voorzitter van de reviewcommissie Fons Leroy, voorzitter bij het Beroepenhuis en gewezen gedelegeerd bestuurder VDAB: “Ik ben oprecht verwonderd over de maturiteit van de bestuurscultuur van UAntwerpen; dit kan als voorbeeld gelden voor andere private en publieke ondernemingen in Vlaanderen. Er werd een goede omgevingsanalyse gemaakt die degelijk geïntegreerd werd in de beleidsprocessen. Zowel op het centrale niveau als in de faculteiten en de opleidingen, en ook in de talrijke diensten en werkgroepen die deze niveaus verbinden wordt hard (samen)gewerkt om de visie van de universiteit te realiseren. Bovendien heeft de instelling een systeem ontwikkeld dat de kwaliteit van de eigen opleidingen volgens de internationale regels van de kunst opvolgt en garandeert. De mensen die samen UAntwerpen vormen - studenten, docenten, medewerkers en bestuurders - zijn doordrongen van het belang van kwaliteit binnen het onderwijs.”

“Wij zijn als instelling zeer blij met het mooie resultaat dat we hebben neergezet”, zegt de rector van de Universiteit Antwerpen, Herman Van Goethem. “Dat hebben we uiteraard te danken aan de dagelijkse inzet van al onze medewerkers. De commissie roemt onder meer onze sterke overlegcultuur met een grote betrokkenheid van de studentenvertegenwoordiging. Die vaststelling verheugt ons, want we zetten erg in op de betrokkenheid van de studenten, in alle mogelijke facetten van het onderwijs. Fijn dat de commissie erkent dat kwaliteit binnen onderwijs hoog in het vaandel staat bij onze studenten, docenten, medewerkers en bestuurders. We nemen de aanbevelingen van de commissie graag ter harte. De Onderwijsraad en andere werkgroepen gaan ermee aan de slag.”

Gerelateerde procedures

Instellingsreview

#instellingen met instellingsreview
Alle instellingen die in Vlaanderen erkend zijn als hogeschool of universiteit worden periodiek beoordeeld in een instellingsreview. Daarbij wordt gekeken naar het onderwijsbeleid en de manier waarop de instelling zelf de kwaliteit van haar opleid...