Positief besluit voor gezamenlijke instellingsreview van UHasselt en tUL08/09/2022

De NVAO heeft dit voorjaar de Universiteit Hasselt en de Transnationale Universiteit Limburg (tUL, een samenwerking tussen UHasselt en Universiteit Maastricht) gezamenlijk beoordeeld. Uit die beoordeling volgt nu een positief besluit. De door de NVAO aangestelde reviewcommissie waardeert in het bijzonder de uitwerking van de missie en visie, gericht op een sterke regio waar het goed is om te studeren, ondernemen, werken, wonen en leven (civic-missie)en de sterke kwaliteitscultuur die binnen de instellingen leeft.

Foto's: ©UHasselt


Over de instellingsreview 

Het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel geeft veel vertrouwen aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Zij krijgen de verantwoordelijkheid om zelf in te staan voor het borgen van de kwaliteit van elke individuele opleiding. In ruil daarvoor doorlopen ze elke 6 jaar een instellingsbrede review. Die moet aantonen dat de instellingen op kwaliteitsvolle manier beleid voeren en zo adequaat de kwaliteit van hun opleidingen borgen. De instellingsreview wordt uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). In 2021 is de NVAO gestart met vernieuwde instellingsreviews. De instellingsreview is één van de instrumenten die de NVAO hanteert om toe te zien op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De NVAO stelt een externe reviewcommissie samen van onafhankelijke deskundigen. Zij onderzoeken tijdens meerdere bezoeken aan de instelling en via gesprekken met alle mogelijke stakeholders de aansluiting van het onderwijsbeleid bij de onderwijsvisie van de instelling en bij de maatschappelijke uitdagingen waarmee die in haar eigen context geconfronteerd wordt. Ook het systeem dat de instelling heeft opgezet om de kwaliteit van de eigen individuele opleidingen te borgen (de eigen regie) is voorwerp van onderzoek.   


Uit het initiële onderzoek van de commissie werd snel duidelijk dat UHasselt en de tUL zich onderscheiden op het governance-niveau, terwijl de onderwijsmissie, het onderwijsbeleid en de kwaliteitsborging van de opleidingen dezelfde UHasselt-kaders volgen. De commissie richtte zich in haar diepgaand onderzoek daarom op de eigenheid van de governance van beide instellingen. Om zicht te krijgen op de doelmatigheid van de kwaliteitszorg keek de commissie naar de praktijk op het niveau van opleidingen van zowel de tUL als UHasselt. Een gelijkaardige oefening gebeurde voor de vertaling van de civic-missie in het onderwijs.

De reviewcommissie concludeert dat UHasselt met haar “eigen regie” een systeem ontwikkelde dat op internationaal aanvaardbare wijze de kwaliteit van elke geaccrediteerde opleiding van UHasselt en de tUL kan borgen en verbeteren. De eigen regie heeft volgens de commissie daarenboven een positief effect op de bewustwording rondom onderwijskwaliteit en de verankering van een kwaliteitscultuur op alle niveaus. In het bijzonder de betrokkenheid van de studenten viel de commissie in die zin positief op. Ondanks het positieve oordeel over de kwaliteitsborging van het onderwijs, adviseert de commissie wel om de externe blik op de opleidingen blijvend te bewaken in de toekomst. 

De commissie stelde daarnaast ook vast dat UHasselt en de tUL zich adequaat weten te profileren als civic hoger onderwijs. Iets wat ze waarmaken door op alle niveaus in het onderwijs en onderzoek bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken, in het bijzonder die uit de eigen regio. De commissie vindt dat UHasselt en de tUL hun meerwaarde op dat vlak duidelijker in de verf mogen zetten richting de wereld buiten de universiteit. 

Volgens de commissie loopt ook de samenwerking tussen UHasselt en de Universiteit Maastricht in het kader van de tUL naar tevredenheid, ondanks de bestuurlijke complexiteit. In het algemeen maakt de bestuurlijke structuur goed gebruik van de kleinschaligheid van de instellingen, volgens de commissie. De commissie adviseert daarom wel tijdig de bestuurlijke structuur tegen het licht te houden in een aanhoudend groeiscenario. 

Elmer Sterken, voorzitter reviewcommissie: “De Universiteit Hasselt en de Transnationale Universiteit Limburg zijn instellingen die staan voor een sterke onderwijskwaliteit en een continue verbetering daarvan. Ze dragen beiden sterk bij aan de doorleefde civic-missie., dat heeft de commissie kunnen vaststellen. ”
Bernard Vanheusden, rector UHasselt"We zijn erg dankbaar en ontzettend trots dat ons dagelijks streven naar topkwaliteit, waarbij de student steeds centraal staat, in het rapport van de beoordelingscommissie duidelijk gewaardeerd wordt. Dit is voor UHasselt een enorm krachtige stimulans om onze missie als civic universiteit elke dag opnieuw waar te maken. Tegelijk is dit positieve reviewrapport een duidelijke waardering voor de drive en betrokkenheid van onze medewerkers en een prachtig compliment voor de hele UHasselt community.”

Gerelateerde procedures

Instellingsreview

#instellingen met instellingsreview
Alle instellingen die in Vlaanderen erkend zijn als hogeschool of universiteit worden periodiek beoordeeld in een instellingsreview. Daarbij wordt gekeken naar het onderwijsbeleid en de manier waarop de instelling zelf de kwaliteit van haar opleid...