Instellingsreview Hogeschool VIVES toont kwaliteitsvolle opleidingen en werk aan kwaliteitscultuur op hogeschoolniveau28/05/2024

Hogeschool VIVES kan de kwaliteit van haar opleidingen ook in de toekomst blijven garanderen, op voorwaarde dat ze de kwaliteitscultuur van haar bestuursorganen versterkt. Dat is de belangrijkste conclusie van NVAO’s reviewcommissie van nationale en internationale experten, die Hogeschool VIVES dit academiejaar meermaals heeft bezocht. Die stelde vast dat het onderwijsbeleid van de instelling een logische doorwerking is van haar onderwijsvisie en dat de aansluiting bij maatschappelijke uitdagingen helder is op de terreinen duurzaamheid, nieuwe technologieën en diversiteit.

(Foto's: copyright Hogeschool VIVES)


Over de instellingsreview 

Het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel geeft veel vertrouwen aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Zij krijgen de verantwoordelijkheid om zelf in te staan voor het borgen van de kwaliteit van elke individuele opleiding. In ruil daarvoor doorlopen ze elke 6 jaar een instellingsbrede review. Die moet aantonen dat de instellingen op kwaliteitsvolle manier beleid voeren en zo adequaat de kwaliteit van hun opleidingen borgen. De instellingsreview wordt uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). 

 In 2021 is de NVAO gestart met vernieuwde instellingsreviews. De instellingsreview is één van de instrumenten die de NVAO hanteert om toe te zien op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De NVAO stelt een externe reviewcommissie samen van onafhankelijke deskundigen. Zij onderzoeken tijdens meerdere bezoeken aan de instelling en via gesprekken met alle mogelijke stakeholders de aansluiting van het onderwijsbeleid bij de onderwijsvisie van de instelling en bij de maatschappelijke uitdagingen waarmee die in haar eigen context geconfronteerd wordt. Ook het systeem dat de instelling heeft opgezet om de kwaliteit van de eigen individuele opleidingen te borgen (de eigen regie) is voorwerp van onderzoek. 

Sinds de fusie in 2014 ontwikkelde de hogeschool zich verder in systemen, tools en infrastructuur. Ze hanteert een beleidsinstrumentarium waarmee in de richting van haar vooropgestelde doelen wordt gewerkt en beschikt over een degelijk kwaliteitszorgsysteem waarmee ze zelf de kwaliteit van haar opleidingen kan borgen, zo stelt NVAO’s commissie vast. 

De commissie oordeelt dat het onderwijs van VIVES kwaliteitsvol is. Ze heeft enerzijds heel veel sterke elementen en een sterke kwaliteitscultuur gezien in de onderwijsprocessen. Er is bijzondere waardering voor het werk van de docenten, de onderwijsondersteuners, de medewerkers in de algemene diensten en de lokale ondersteuning, de opleidingshoofden, en de (adjunct-)groepsdirecteurs. Volgens de commissie worden de in de onderwijsvisie beoogde ‘drive’ en ‘connectie’ op die niveaus goed gerealiseerd. 

Anderzijds stelt ze vast dat de uitdagingen voor VIVES zich vooral situeren op de hogere niveaus (bestuursorgaan, directieraad, HR-beleid ...). Daar is ruimte om te groeien naar een transparante beleidscultuur, coöperatieve beleidsontwikkeling en good governance, zowel in bottom-up als top-down werken. De commissie stelde tijdens de gesprekken vast dat de beoogde cultuurverandering in de top vandaag wel in aanzet aanwezig is, maar verder aan slagkracht en draagvlak moet winnen. De commissie zag een concept van actieplan en dat komt aan de bezorgdheden van de commissie tegemoet.

Hogeschool VIVES krijgt daarom van de NVAO een positief besluit instellingsreview met beperkte geldigheidsduur van één jaar. De commissie wil komend jaar de resultaten van de beoogde cultuurverandering beoordelen. Ze is benieuwd naar de totstandkoming van de definitieve vorm van het actieplan en wil minstens veranderingen kunnen waarnemen in de coöperatieve processen die de hogeschool ter beschikking heeft om tot gedragen beleid te komen. Het nadenken over de vormgeving van de directieraad, de besluitvorming in de directieraad en het bestuursorgaan en de interne communicatiestrategieën om draagvlak te creëren voor beslissingen staan hierbij centraal. 

Jan Bogerd, voorzitter van de reviewcommissie: “VIVES is een prachtige hogeschool met een enorme betekenis voor de samenleving, de arbeidsmarkt en haar studenten. De studenten zijn enthousiast over hun warme hogeschool, de medewerkers betrokken en geëngageerd en het onderwijs en onderzoek relevant en van betekenis. De commissie heeft kunnen vaststellen dat kwaliteit onder eigen regie gedegen is uitgewerkt en goed functioneert. VIVES kan daarnaast door coöperatieve beleidsvorming en versterking van een transparante kwaliteitscultuur in haar bestuursorganen nog meer synergie ontwikkelen en haar betekenis en impact in West-Vlaanderen verder vergroten.” 

 Maria De Smet, algemeen directeur ad interim Hogeschool VIVES: “Ik ben trots dat de commissie haar waardering uitspreekt voor het werk van de opleidingen en de groepen die volgens de commissie de beoogde ‘drive’ en ‘connectie’ goed realiseren. Daarnaast willen we als ondernemende hogeschool blijven duurzaam ‘innoveren’. De commissie heeft er vertrouwen in dat VIVES over een jaar op alle beleidsniveaus zal blijk geven van een kwaliteitscultuur, waarin alle belanghebbenden op een vanzelfsprekende wijze streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -versterking. Ik dank de commissie voor dit vertrouwen.” 

Gerelateerde procedures

Instellingsreview

#instellingen met instellingsreview
Alle instellingen die in Vlaanderen erkend zijn als hogeschool of universiteit worden periodiek beoordeeld in een instellingsreview. Daarbij wordt gekeken naar het onderwijsbeleid en de manier waarop de instelling zelf de kwaliteit van haar opleid...