De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Opleidingsaccreditatie

Vlaanderen voert een meer geïntegreerd systeem voor externe kwaliteitszorg, bestaande uit een instellingsreview, een reviewtrail op de regie van de kwaliteitsborging van de opleidingen en accreditatie voor een welomschreven groep van opleidingen.

De opleidingen van de hogescholen en de universiteiten worden tot 2021 vrijgesteld van opleidingsvisitaties en -accreditatie. Deze uitzondering geldt niet voor de volgende opleidingen die bijkomend extern beoordeeld en geaccrediteerd worden:

  • de opleidingen van instellingen vrijgesteld van de instellingsreview: de geregistreerde instellingen, de instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening, en de erkende faculteiten der protestantse godgeleerdheid;
  • de opleidingen waarvan de geldigheidsduur van de accreditaties werden beperkt omdat de opleiding of een opleidingsvariant niet voldeed aan alle generieke kwaliteitswaarborgen (i.e. de opleidingen in herstel);
  • de gezamenlijke opleidingen die als geaccrediteerd worden geacht op basis van de selectie overeenkomstig de bepalingen van een Europees financieringsprogramma.

Bestaande opleidingen of varianten kunnen tevens worden getoetst op bijzondere kwaliteitskenmerken

Het stelsel krijgt na afronding van de instellingsreviews een grondige evaluatie en dit bepaalt in 2018 de opzet van het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs vanaf 2020.

Visitatiecommissie

Hogeronderwijsinstellingen kunnen voor de visitaties een kwaliteitszorgorganisatie inschakelen. VLUHR-KZ stelt de visitatiecommissies samen voor de beoordeling van opleidingen aan ambtshalve geregistreerde instellingen. De NVAO adviseert VLUHR-KZ over de samenstelling van deze commissies.

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

Een aanvraag wordt ingediend overeenkomstig de vormvereisten zoals bepaald in het reglement vormvereisten (zie blok gerelateerde zaken).

  • uiterlijk 4 maanden voor verstrijken geldigheid lopende accreditatie of erkenning als nieuwe opleiding/tijdelijke erkenning
  • via e-mailadres aanvraag@nvao.net (max. 30 Mb) (geen papieren dossier/voor samenstelling dossier - zie kader opleidingsaccreditatie 2015-2021, p.14.)

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen nadat betaling heeft plaatsgevonden. De NVAO kan u een betalingsverzoek sturen (graag aangeven bij uw aanvraag). U kunt het verschuldigde bedrag, met vermelding van de naam, graad en kwalificatie van de opleiding, overschrijven naar:
Bank: KBC Bank
Rekeningnummer: 733-0292973-63
IBAN: BE40 7330 2929 7363
BIC: KREDBEBB
Rekeninghouder: NVAO, Parkstraat 28, 2514 JK Den Haag, Nederland

Tarief

In 2018 bedraagt het tarief van de NVAO voor een opleidingsaccreditatie 500 euro. Er zijn geen kosten verbonden aan het toetsen van een bijzonder kwaliteitskenmerk als onderdeel van de reguliere beoordeling. Het separaat beoordelen van een bijzonder kwaliteitskenmerk is kostendekkend.

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. Indien de NVAO de aanvraag niet ontvankelijk verklaart, wordt het bedrag teruggestort. 

Meer informatie

NVAO contactpersonen: Pieter Caris, beleidsmedewerker Afdeling Vlaanderen

Bezwaarprocedure
Wetgeving