Terug naar het overzicht Pdf

Inrichting onderzoeksmaster

Universiteiten en hogescholen hebben de mogelijkheid om een onderzoeksmaster in te richten van 120 studiepunten. Het gaat om een uitbreiding van de studieomvang van een bestaande masteropleiding van 60 studiepunten in hetzelfde studiegebied. Ze dienen hiervoor een aanvraag in bij de Vlaamse Regering, die vervolgens de NVAO om advies vraagt.

Algemene informatie

Universiteiten en hogescholen kunnen een aanvraag indienen bij de Vlaamse Regering voor het inrichten van een onderzoeksmaster van 120 studiepunten. Het gaat om een uitbreiding van de studieomvang van een bestaande masteropleiding van 60 studiepunten in hetzelfde studiegebied. Een onderzoeksmaster die mag worden ingericht, wordt aangeboden ofwel naast de oorspronkelijke masteropleiding van 60 studiepunten ofwel naast een masteropleiding met uitgebreide studieomvang van 90 of 120 studiepunten.

De Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) coördineert de aanvraag en bezorgt deze aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering legt de aanvraag voor advies voor aan de NVAO. De NVAO baseert haar advies op een beoordeling door een commissie van onafhankelijke deskundigen. Op basis van het vastgestelde adviesrapport van de commissie adviseert de NVAO (positief of negatief) of de ingediende aanvraag beantwoordt aan de motiveringscriteria zoals opgenomen in het operationele kader inrichting onderzoeksmaster:

 • Verwachte doorstroom naar een onderzoeksloopbaan;
 • Aansluiting bij de onderzoekszwaartepunten van de instelling;
 • Beoogd eindniveau sluit aan bij wat internationaal gangbaar is;
 • Capaciteitscriterium: de instelling toont aan dat ze de over de benodigde capaciteit kan beschikken om de onderzoeksmaster op een kwaliteitsvolle wijze aan te bieden.

De instelling laat zien wat de doelstellingen zijn voor de onderzoeksmaster, hoe ze die doelstellingen wil realiseren en op welke manier ze de realisatie zal opvolgen. Ze geeft eveneens aan op welke manier trajecten voor het behalen van een doctoraat hierbij worden betrokken.

Stappenplan

1

informatiedossier

Het Informatiedossier stelt de commissie in staat advies te formuleren over de motivatie voor het inrichten van een onderzoeksmaster. In het inform...
Het Informatiedossier stelt de commissie in staat advies te formuleren over de motivatie voor het inrichten van een onderzoeksmaster. In het informatiedossier wordt duidelijk het standpunt van de studenten ten aanzien van het inrichten van een onderzoeksmaster opgenomen. Het Informatiedossier is een op zichzelf staand document. Omwille van het internationale karakter van de beoordeling wordt het informatiedossier in het Engels opgesteld.
2

Aanvraag Vlaamse Regering

uiterlijk op 30 april
De VLUHR treedt op als coördinator van de aanvraag en is verantwoordelijk voor het indienen ervan bij de Vlaamse Regering, uiterlijk op 30 april. I...
De VLUHR treedt op als coördinator van de aanvraag en is verantwoordelijk voor het indienen ervan bij de Vlaamse Regering, uiterlijk op 30 april. Instellingen die een gezamenlijk georganiseerde onderzoeksmaster willen aanbieden, dienen een gezamenlijke aanvraag in. Bij het opstellen van het aanvraagdossier wordt aan de studenten om een onderbouwd standpunt gevraagd om zo tot een breed gedragen aanvraag te komen.
3

Adviesaanvraag NVAO

De beoordelingsprocedure start vanaf het moment dat de NVAO een adviesaanvraag ontvangt van de Vlaamse Regering. De aanvraag gebeurt via het digita...
De beoordelingsprocedure start vanaf het moment dat de NVAO een adviesaanvraag ontvangt van de Vlaamse Regering. De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier en bestaat uit een door het (de) instellingsbestu(u)r(en) ondertekende aanvraagbrief, het Informatiedossier en de verplichte documentatie. Aangezien de bestuurstaal het Nederlands is worden de aanvraagbrief en een deel van de verplichte documentatie (zoals aangegeven in het operationele kader) opgesteld in het Nederlands. Een aanvraag kan ten allen tijde worden ingetrokken.
4

Controle ontvankelijkheid aanvraag

berichtgeving over ontvankelijkheid ten laatste 15 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag
De NVAO controleert de ontvankelijkheid van de aanvraag. Indien de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt de instelling daarvan op de hoogte gebracht...
De NVAO controleert de ontvankelijkheid van de aanvraag. Indien de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt de instelling daarvan op de hoogte gebracht binnen een termijn van 15 kalenderdagen.
5

Samenstellen van de commissie

Een commissie bestaat uit minimaal vier deskundigen, onder wie ten minste drie internationaal gezaghebbende domein‐ en werkvelddeskundigen en een s...
Een commissie bestaat uit minimaal vier deskundigen, onder wie ten minste drie internationaal gezaghebbende domein‐ en werkvelddeskundigen en een student. Ze wordt bijgestaan door een procescoördinator van de NVAO die tevens optreedt als secretaris van de commissie. De procescoördinator maakt geen deel uit van de commissie. Om een objectieve en eerlijke beoordeling mogelijk te maken, moet de commissie onafhankelijk van de opleiding kunnen werken. Dit betekent dat de leden in de vijf jaren voorafgaand aan de aanstelling van de commissie geen relaties of banden hebben met de instelling die de opleiding aanbiedt. Alle commissieleden en de procescoördinator ondertekenen een deontologische code.
6

Beoordeling en adviesrapport

5 maanden na de ontvangst van de adviesaanvraag
De beoordeling van de aanvragen vindt plaats aan de hand van deskresearch. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een commissie een toelichtend ges...
De beoordeling van de aanvragen vindt plaats aan de hand van deskresearch. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een commissie een toelichtend gesprek organiseren. De commissie stelt een adviesrapport op waarin ze een gemotiveerd positief of negatief advies geeft over de aanvraag op basis van de motiveringscriteria uit het operationele kader. Ze hanteert in haar advies de beoordelingsschaal en beslisregel uit het kader. De NVAO adviseert op basis van dit rapport de Vlaamse Regering over de aanvraag.

Tarieven

Nadat de aanvraag ontvankelijk is, ontvangt de instelling de vraag om de kostprijs van het advies in één keer te betalen. Het tarief voor deze procedure wordt vastgelegd door de Vlaamse minister van Onderwijs. De kosten verbonden aan de werking van de commissie (vergoedingen) worden hiermee door de NVAO betaald.

Tarief advies inrichting onderzoeksmaster: 2.500 euro

Aanvraag indienen

De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier en bestaat uit een door het (de) instellingsbestu(u)r(en) ondertekende aanvraagbrief, het Informatiedossier en de verplichte documentatie.

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contactpersoon

  2019_NVAO_by_Anne_Sunderman_141

  Dagmar Provijn

  #instellingen met instellingsreview

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info