Terug naar het overzicht Pdf

Opleidingsaccreditatie

De geregistreerde instellingen, de instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening en de erkende faculteiten der protestantse godgeleerdheid leggen verantwoording af voor de kwaliteit van de opleidingen door tussenkomst van een extern evaluatieorgaan.  Elke opleiding dient periodiek een opleidingsaccreditatie te behalen.

Bent u een erkende universiteit of hogeschool? Dan geldt een andere procedure

Algemene informatie

Opleidingsaccreditatie is de formele vaststelling door de NVAO dat een opleiding voldoet aan vooraf bepaalde minimale kwaliteits- en niveauvereisten zoals vastgelegd in het beoordelingskader. De NVAO baseert haar accreditatiebesluit op een beoordeling van de opleidingskwaliteit door een commissie van onafhankelijke deskundigen.

De beoordelingsprocedure wordt gecoördineerd door een extern evaluatieorgaan dat ofwel geregistreerd is op het European Quality Assurance Register for Higher Education, www.eqar.eu) ofwel een overeenkomst met de NVAO heeft afgesloten die garandeert dat aan de Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG, 2015) wordt voldaan. Dit verzekert dat de beoordeling gebeurt in overeenstemming met de ESG, 2015. Daarnaast wordt tijdens de beoordeling nagegaan hoe enerzijds interne en externe stakeholders en anderzijds externe en onafhankelijke peers en experten betrokken worden bij de opleiding.

Indien van toepassing, gaat de commissie na of de opleiding voldoet aan de regelgeving voor de toegang tot overeenkomstige ambten of beroepen.

Aansluitend op de beoordeling volgt de accreditatieprocedure, steeds gecoördineerd door de NVAO. Op basis van het gepubliceerde beoordelingsrapport neemt de NVAO een accreditatiebesluit (positief – beperkte geldigheidsduur – negatief). Via de accreditatie kan de opleiding indien van toepassing rekenen op overheidsfinanciering en kan ze door de overheid erkende diploma’s met bijhorende graad verstrekken.

Stappenplan

1

Beoordelingsprocedure

coördinatie door een extern evaluatieorgaan
De beoordelingsprocedure wordt gecoördineerd door een extern evaluatieorgaan dat ofwel geregistreerd is op het European Quality Assurance Register ...
De beoordelingsprocedure wordt gecoördineerd door een extern evaluatieorgaan dat ofwel geregistreerd is op het European Quality Assurance Register for Higher Education, www.eqar.eu) ofwel een overeenkomst met de NVAO heeft afgesloten die garandeert dat aan de Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG, 2015) wordt voldaan. De beoordelingsprocedure resulteert in een gepubliceerd beoordelingsrapport, waarmee de opleiding (instelling) een accreditatieprocedure kan opstarten bij de NVAO.
2

Aanvraag

uiterlijk vier maanden voor de lopende accreditatie of de erkenning als nieuwe opleiding verstrijkt
De accreditatieprocedure start vanaf het moment dat de NVAO een accreditatieaanvraag ontvangt op basis van een gepubliceerd beoordelingsrapport. In...
De accreditatieprocedure start vanaf het moment dat de NVAO een accreditatieaanvraag ontvangt op basis van een gepubliceerd beoordelingsrapport. Instellingen die een gezamenlijk georganiseerde opleiding aanbieden, dienen een gezamenlijke aanvraag in. De aanvraag bestaat uit een door het instellingsbestuur ondertekende aanvraagbrief, de administratieve gegevens van de instelling en de opleiding, het beoordelingsrapport, en indien van toepassing, een weblink naar de website van de betrokken kwaliteitszorgorganisatie waarop de NVAO het beoordelingskader en de beoordelingsprocedure kan raadplegen. Aanvragen worden ingediend uiterlijk vier maanden voor de lopende accreditatie of de erkenning als nieuwe opleiding verstrijkt en binnen twee maanden na de publicatie van de externe beoordeling. Een aanvraag kan ten allen tijde worden ingetrokken.
3

Controle ontvankelijkheid aanvraag

berichtgeving over ontvankelijkheid ten laatste 15 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag
De NVAO controleert de ontvankelijkheid van de aanvraag om na te gaan of aan de vormvereiste voldaan is. Indien de aanvraag onontvankelijk is, word...
De NVAO controleert de ontvankelijkheid van de aanvraag om na te gaan of aan de vormvereiste voldaan is. Indien de aanvraag onontvankelijk is, wordt de instelling daarvan op de hoogte gebracht binnen een termijn van 15 kalenderdagen. De instelling dient vervolgens in overleg met de procescoördinator de aanvraag te vervolledigen binnen een termijn van 30 kalenderdagen. Indien niet tijdig een volledig dossier wordt ingediend, wordt de aanvraag definitief onontvankelijk verklaard.
4

Besluitvorming NVAO

binnen 3 maanden na ontvangst van de aanvraag
De NVAO neemt binnen een ordetermijn van drie maanden na ontvangst van de aanvraag, een accreditatiebesluit en bezorgt vóór het verstrijken van de ...
De NVAO neemt binnen een ordetermijn van drie maanden na ontvangst van de aanvraag, een accreditatiebesluit en bezorgt vóór het verstrijken van de ordetermijn een ontwerp accreditatiebesluit en het onderliggende beoordelingsrapport van de commissie aan het instellingsbestuur. De NVAO komt op basis van het beoordelingsrapport van de commissie tot een accreditatiebesluit, conform de beoordelingsschaal en beslisregels zoals beschreven in het beoordelingskader. De NVAO kan in haar besluit gemotiveerd afwijken van het advies in het beoordelingsrapport. Bij de opmaak van het ontwerpbesluit, kan de NVAO de instelling en/of de commissie om aanvullende informatie, toelichtingen en verduidelijkingen vragen. Alvorens het accreditatiebesluit definitief vast te stellen, biedt de NVAO het instellingsbestuur de mogelijkheid om binnen een vervaltermijn van 15 kalenderdagen, die ingaat de dag na deze van ontvangst opmerkingen en/of bezwaren te formuleren op het ontwerp accreditatiebesluit en/of het onderliggende beoordelingsrapport. Waar nodig worden de ontwerpen bijgesteld. Na de besluitvormingsprocedure publiceert de NVAO het accreditatiebesluit en onderliggende beoordelingsrapport op haar website en bezorgt ze beide documenten aan de Vlaamse minister van onderwijs.

Tarieven

Nadat de aanvraag ontvankelijk is, ontvangt de instelling de vraag om de kostprijs van de opleidingsaccreditatie in één keer te betalen. Het tarief* voor deze procedure wordt vastgelegd door de Vlaamse minister van Onderwijs.

 • Tarief opleidingsaccreditatie andere ambtshalve geregistreerde instellingen: 11.877 euro
 • Tarief opleidingsaccreditatie geregistreerde instellingen: 23.754 euro
 • Tarief accreditatieprocedure NVAO op basis van een beoordeling uitgevoerd door een ander extern evaluatieorgaan: 1.010 euro

 

* Vanaf 2020 worden de bedragen, vermeld in het eerste lid, en de bedragen die de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs bepaald heeft overeenkomstig dit lid, aangepast aan de jaarlijkse stijging van de index van de consumptieprijzen (CHO, artikel II.124/1, tweede lid).

Aanvraag indienen

De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier en bestaat uit een door het instellingsbestuur ondertekende aanvraagbrief, de administratieve gegevens van de instelling en de opleiding zoals omschreven in het beoordelingskader, het gepubliceerde beoordelingsrapport en een weblink naar de website van de betrokken kwaliteitszorgorganisatie waarop de NVAO het beoordelingskader en de beoordelingsprocedure kan raadplegen.

Sleep uw bestand(en) in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contact

  Point-of-Contact

  Infodesk Team Vlaanderen

  #instellingen zonder instellingsreview

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info