Terug naar het overzicht Pdf

Opleidingsaccreditatie op maat van de eigen regie

Universiteiten en hogescholen in Vlaanderen staan zelf in voor de borging van de opleidingskwaliteit. Vooraleer een universiteit of hogeschool zelf deze borging mag uitvoeren, moet een als nieuw erkende opleiding echter opleidingsaccreditatie verkrijgen. Dit is de formele vaststelling door de NVAO dat de opleiding voldoet aan minimale kwaliteits- en niveauvereisten.

Bent u geen universiteit of hogeschool, maar wel een andere erkende instelling? Dan geldt een andere procedure

Algemene informatie

Opleidingsaccreditatie is de formele vaststelling door de NVAO dat een opleiding voldoet aan vooraf bepaalde minimale kwaliteits- en niveauvereisten zoals vastgelegd in het beoordelingskader. De NVAO baseert haar accreditatiebesluit op een beoordeling van de opleidingskwaliteit door een commissie van onafhankelijke deskundigen.

De kwaliteit van een opleiding wordt aangetoond aan de hand van acht kwaliteitskenmerken. Daarnaast wordt tijdens de beoordeling nagegaan hoe enerzijds interne en externe stakeholders en anderzijds externe en onafhankelijke peers en experten betrokken worden bij de opleiding.

Indien van toepassing, gaat de commissie na of de opleiding voldoet aan de regelgeving voor de toegang tot overeenkomstige ambten of beroepen.

De beoordelingsprocedure wordt gecoördineerd door de NVAO en wordt afgestemd op de regie die de instelling heeft uitgewerkt voor de borging van de kwaliteit van haar opleidingen. In haar zelfevaluatie kan een instelling gebruikmaken van resultaten en uitkomsten van de eigen regie. Het locatiebezoek wordt vormgeven in samenspraak met de instelling: de duur van het bezoek, de invulling van het programma en de concrete gespreksonderwerpen kunnen variëren afhankelijk van hetgeen de opleiding in de zelfevaluatie aan bod brengt.

Aansluitend op de beoordeling volgt de accreditatieprocedure, ook gecoördineerd door de NVAO. Op basis van het vastgestelde beoordelingsrapport van de commissie neemt de NVAO een accreditatiebesluit (positief – beperkte geldigheidsduur – negatief). Na een positief accreditatiebesluit kan de instelling voortaan zelf instaan voor de borging van de opleidingskwaliteit.

Stappenplan

1

VOOROVERLEG (FACULTATIEF)

tot uiterlijk drie maanden voor indiendatum van het aanvraagdossier
In de aanloop naar de formele aanvraag kan de opleiding tot uiterlijk drie maanden voor de vastgestelde indiendatum van het aanvraagdossier een voo...
In de aanloop naar de formele aanvraag kan de opleiding tot uiterlijk drie maanden voor de vastgestelde indiendatum van het aanvraagdossier een vooroverleg voeren met de NVAO om af te stemmen de timing en stappen in de procedure, het profiel van de commissie en combinatie van de deskundigheden, de opmaak van het Zelfevaluatierapport en aan te leveren documentatie en de vormgeving van het locatiebezoek.
2

Zelfevaluatierapport

De opleiding stelt een Zelfevaluatierapport op dat de commissie inzicht verschaft in wat de opleiding beoogt, hoe ze dit realiseert, en hoe wordt v...
De opleiding stelt een Zelfevaluatierapport op dat de commissie inzicht verschaft in wat de opleiding beoogt, hoe ze dit realiseert, en hoe wordt vastgesteld dat wat beoogd werd, gerealiseerd is. Er is aandacht voor de context waarbinnen de opleiding wordt aangeboden en voor de wijze waarop interne en externe stakeholders, peers en deskundigen betrokken worden bij de opleiding. Indien van toepassing wordt verwezen naar de relevante regelgeving voor de toegang tot bepaalde ambten of beroepen.
3

Aanvraag

uiterlijk acht maanden voor de lopende accreditatie of de erkenning als nieuwe opleiding verstrijkt
De beoordelingsprocedure start vanaf het moment dat de NVAO een accreditatieaanvraag ontvangt. Aanvragen worden ingediend uiterlijk acht maanden vo...
De beoordelingsprocedure start vanaf het moment dat de NVAO een accreditatieaanvraag ontvangt. Aanvragen worden ingediend uiterlijk acht maanden voor de lopende accreditatie of de erkenning als nieuwe opleiding verstrijkt. De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier (zie tab aanvraag indienen) en bestaat uit een door het instellingsbestuur ondertekende aanvraagbrief en het Zelfevaluatierapport. Een aanvraag kan ten allen tijde worden ingetrokken.
4

CONTROLE ONTVANKELIJKHEID AANVRAAG

berichtgeving over ontvankelijkheid ten laatste 15 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag
De NVAO controleert de ontvankelijkheid van de aanvraag. Indien de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt de instelling daarvan op de hoogte gebracht...
De NVAO controleert de ontvankelijkheid van de aanvraag. Indien de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt de instelling daarvan op de hoogte gebracht binnen een termijn van 15 kalenderdagen.
5

Samenstellen van de commissie

Binnen het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel staat de peer review centraal. Een commissie bestaat uit minimaal vier deskundigen, waaronder een student,...
Binnen het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel staat de peer review centraal. Een commissie bestaat uit minimaal vier deskundigen, waaronder een student, en wordt bijgestaan door een secretaris en een procescoördinator van de NVAO. Beiden maken geen deel uit van de commissie. Om te kunnen inspelen op de context van de opleiding, neemt de NVAO steeds het initiatief om de opleiding (instelling) te betrekken bij de samenstelling van de commissie. Om een objectieve en eerlijke beoordeling mogelijk te maken, moet de commissie onafhankelijk van de opleiding kunnen werken. Dit betekent dat de leden in de vijf jaren voorafgaand aan de aanstelling van de commissie geen relaties of banden hebben met de instelling die de opleiding aanbiedt. Alle commissieleden, de secretaris en de procescoördinator ondertekenen een deontologische code. De NVAO deelt de samenstelling van de commissie mee aan de instelling. De instelling heeft het recht om binnen een termijn van 15 kalenderdagen beargumenteerd bezwaren aan te dragen tegen de samenstelling van de commissie. Daarnaast is de instelling gehouden om binnen diezelfde termijn informatie waarover zij beschikt inzake de deskundigheid en onafhankelijkheid van commissieleden, mee te delen aan de NVAO.
6

Locatiebezoek

De commissie beschikt over minstens zes weken voor het doornemen van het Zelfevaluatierapport en de bijhorende documentatie. Het locatiebezoek word...
De commissie beschikt over minstens zes weken voor het doornemen van het Zelfevaluatierapport en de bijhorende documentatie. Het locatiebezoek wordt door de NVAO in samenspraak met de opleiding (instelling) gepland en afgetoetst bij de commissievoorzitter. Het bezoek duurt doorgaans één dag en wordt voorafgegaan door een voorbereidend overleg van de commissie. Het programma houdt maximaal rekening met het Zelfevaluatierapport dat de opleiding voorbereid heeft op basis van de resultaten en uitkomsten van de regie voor de borging van de opleidingskwaliteit. Voor de invulling van het programma wordt vertrokken van een programmavoorstel van de opleiding dat door de commissie wordt aangevuld. Eens het definitief programma bekend is, kan de opleiding aangeven vanuit welke functies zij gesprekspartners voorstelt. Deelnemers kunnen deel uitmaken van meerdere gesprekken.
7

Beoordeling en beoordelingsrapport

De commissie adviseert de NVAO in haar beoordelingsrapport over het te nemen accreditatiebesluit. Ze hanteert in haar advies de beoordelingsschaal ...
De commissie adviseert de NVAO in haar beoordelingsrapport over het te nemen accreditatiebesluit. Ze hanteert in haar advies de beoordelingsschaal en beslisregels zoals bepaald in het beoordelingskader. Het ontwerp van beoordelingsrapport wordt binnen de vier weken na het locatiebezoek aan de NVAO bezorgd. De NVAO beoordeelt de interne consistentie van het rapport en de navolgbaarheid van het advies en stelt zo nodig aanpassingen voor aan de commissie die de bevindingen verhelderen of de onderbouwing van het advies versterken. De commissie blijft eigenaar van het beoordelingsrapport. De NVAO bezorgt het ontwerp van beoordelingsrapport aan de instelling. Het instellingsbestuur heeft 15 kalenderdagen de tijd om opmerkingen te formuleren. Waar nodig worden de ontwerpen bijgesteld, waarna de commissie het beoordelingsrapport definitief vaststelt. De commissie heeft de plicht om ten aanzien van het instellingsbestuur schriftelijk te antwoorden op eventuele inhoudelijke onjuistheden die gesignaleerd werden.
8

Besluitvorming NVAO

6 maanden na ontvangst van de aanvraag
De NVAO neemt een accreditatiebesluit op basis van het beoordelingsrapport van de commissie, volgens de beoordelingsschaal en beslisregels in het b...
De NVAO neemt een accreditatiebesluit op basis van het beoordelingsrapport van de commissie, volgens de beoordelingsschaal en beslisregels in het beoordelingskader. Elke instelling ontvangt het goedgekeurde ontwerpbesluit en onderliggende rapport. Na verzending heeft het instellingsbestuur 15 kalenderdagen om bezwaar in te dienen bij de NVAO. Indien er geen bezwaar wordt ingediend binnen de vooropgestelde termijn, is het besluit definitief. Na de besluitvormingsprocedure publiceert de NVAO het besluit en onderliggende beoordelingsrapport op haar website en bezorgt ze beide documenten aan de Vlaamse minister van onderwijs.

Tarieven

Nadat de aanvraag ontvankelijk is, ontvangt de instelling de vraag om de kostprijs van de opleidingsaccreditatie op maat van de eigen regie in één keer te betalen. Het tarief voor deze procedure wordt vastgelegd door de Vlaamse minister van Onderwijs. De kosten verbonden aan de werking van de commissie (vergoedingen, reiskosten, overnachtingen, enz.) worden hiermee door de NVAO betaald.

Tarief opleidingsaccreditatie op maat van de eigen regie: 10.000 euro

Aanvraag indienen

De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier en bestaat uit een door het instellingsbestuur ondertekende aanvraagbrief en het Zelfevaluatierapport van de opleiding.

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contactpersoon

  2019_NVAO_by_Anne_Sunderman_143

  Pieter Caris

  #instellingen met instellingsreview

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info