Terug naar het overzicht Pdf

Uitgebreide toets nieuwe opleiding

Niet-erkende onderwijsverstrekkers kunnen door de Vlaamse Regering geregistreerd worden als aanbieder van erkend hoger onderwijs. Dit gebeurt op basis van een registratiedossier en een positief besluit van de NVAO over de (potentiële) kwaliteit van hun onderwijs na uitvoering van een uitgebreide toets nieuwe opleiding voor minstens één van hun opleidingen.

Algemene informatie

De uitgebreide toets nieuwe opleiding is een (ex ante) beoordeling van de potentiële kwaliteit van een nieuwe opleiding van een niet-erkende onderwijsverstrekker die zich door de Vlaamse Regering wil laten registreren als aanbieder van erkend hoger onderwijs. Een niet-erkende onderwijsverstrekker is een instelling die niet voorkomt in het Hogeronderwijsregister. De NVAO baseert haar toetsingsbesluit op een beoordeling van de potentiële opleidingskwaliteit door een commissie van onafhankelijke deskundigen.

De kwaliteit van een opleiding wordt aangetoond aan de hand van acht kwaliteitskenmerken. Daarnaast wordt tijdens de beoordeling nagegaan hoe enerzijds interne en externe stakeholders en anderzijds externe en onafhankelijke peers en experten betrokken worden bij de opleiding.

Indien van toepassing, gaat de commissie na of de opleiding voldoet aan de regelgeving voor de toegang tot overeenkomstige ambten of beroepen.

Op basis van het vastgestelde beoordelingsrapport van de commissie neemt de NVAO een toetsingsbesluit (positief of negatief). Een gebrek aan kwaliteit wordt expliciet onderbouwd aan de hand van (een) voorwaarde(n) waaraan voldaan moet zijn om het gebrek te remediëren.

De beoordelingsprocedure wordt gecoördineerd door de NVAO.

Stappenplan

1

Aanvraag

De beoordelingsprocedure start vanaf het moment dat de NVAO een aanvraag voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding ontvangt. Tegelijk dient de ins...
De beoordelingsprocedure start vanaf het moment dat de NVAO een aanvraag voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding ontvangt. Tegelijk dient de instelling een registratiedossier in bij de Vlaamse Regering. In de aanloop naar de formele aanvraag kan de opleiding (instelling) tot uiterlijk drie maanden voor de mogelijke indiendatum van het aanvraagdossier een vooroverleg voeren met de NVAO om af te stemmen over de timing en stappen in de procedure, het profiel van de commissie, de opmaak van het Informatiedossier en de vormgeving van het locatiebezoek. De aanvraag bestaat uit een door het instellingsbestuur ondertekende aanvraagbrief en het Informatiedossier en gebeurt digitaal via het aanvraagformulier bij deze procedure. Een aanvraag kan ten allen tijde worden ingetrokken.
2

Controle ontvankelijkheid aanvraag

berichtgeving over ontvankelijkheid ten laatste 15 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag
De NVAO controleert de ontvankelijkheid van de aanvraag. Indien de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt de instelling daarvan op de hoogte gebracht...
De NVAO controleert de ontvankelijkheid van de aanvraag. Indien de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt de instelling daarvan op de hoogte gebracht binnen een termijn van 15 kalenderdagen.
3

Relevantietoets Commissie Hoger Onderwijs

Aanvragen kunnen door de NVAO aan de Commissie Hoger Onderwijs worden voorgelegd voor een relevantietoets. Aan de hand van de relevantietoets gaat ...
Aanvragen kunnen door de NVAO aan de Commissie Hoger Onderwijs worden voorgelegd voor een relevantietoets. Aan de hand van de relevantietoets gaat de Commissie Hoger Onderwijs de maatschappelijke relevantie van de opleiding na. Een negatief oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs leidt onherroepelijk tot het onontvankelijk verklaren van de aanvraag.
4

Samenstelling van de commissie

Een commissie bestaat uit minimaal vier deskundigen, waaronder een student, en wordt bijgestaan door een procescoördinator van de NVAO en eventueel...
Een commissie bestaat uit minimaal vier deskundigen, waaronder een student, en wordt bijgestaan door een procescoördinator van de NVAO en eventueel een externe secretaris. Beiden maken geen deel uit van de commissie. De NVAO neemt steeds het initiatief om de opleiding (instelling) te betrekken bij de samenstelling van de commissie. Om een objectieve en eerlijke beoordeling mogelijk te maken, moet de commissie onafhankelijk van de opleiding kunnen werken. Dit betekent dat de leden in de vijf jaren voorafgaand aan de aanstelling van de commissie geen relaties of banden hebben met de instelling die de opleiding zal aanbieden. Alle commissieleden, de secretaris en de procescoördinator ondertekenen een deontologische code. De NVAO deelt de samenstelling van de commissie mee aan de instelling. De instelling heeft het recht om binnen een termijn van 15 kalenderdagen beargumenteerd bezwaren aan te dragen tegen de samenstelling van de commissie. Daarnaast is de instelling gehouden om binnen diezelfde termijn informatie waarover zij beschikt inzake de deskundigheid en onafhankelijkheid van commissieleden, mee te delen aan de NVAO.
5

Locatiebezoek

De commissie beschikt over minstens zes weken voor het doornemen van het Informatiedossier en de bijhorende documentatie. Het locatiebezoek wordt d...
De commissie beschikt over minstens zes weken voor het doornemen van het Informatiedossier en de bijhorende documentatie. Het locatiebezoek wordt door de NVAO in samenspraak met de opleiding (instelling) gepland en afgetoetst bij de commissievoorzitter. Het bezoek duurt doorgaans één dag en wordt voorafgegaan door een voorbereidend overleg van de commissie. Het programma houdt maximaal rekening met het Informatiedossier dat de opleiding voorbereid heeft. Op basis van een programmavoorstel door de NVAO bepaalt de commissie de invulling van het programma dat met de opleiding (instelling) wordt besproken. Eens het definitief programma bekend is, kan de opleiding aangeven vanuit welke functies zij gesprekspartners voorstelt. Deelnemers kunnen deel uitmaken van meerdere gesprekken.
6

Beoordeling en beoordelingsrapport

De commissie adviseert de NVAO in haar beoordelingsrapport over de kwaliteit van de nieuwe opleiding als geheel. Ze hanteert in haar advies de beoo...
De commissie adviseert de NVAO in haar beoordelingsrapport over de kwaliteit van de nieuwe opleiding als geheel. Ze hanteert in haar advies de beoordelingsschaal en beslisregels zoals bepaald in het beoordelingskader. Het ontwerp van beoordelingsrapport wordt binnen de vier weken na het locatiebezoek aan de NVAO bezorgd. De NVAO beoordeelt de interne consistentie van het rapport en de navolgbaarheid van het advies en stelt zo nodig aanpassingen voor aan de commissie die de bevindingen verhelderen of de onderbouwing van het advies versterken. De commissie blijft eigenaar van het beoordelingsrapport. De NVAO bezorgt het ontwerp van beoordelingsrapport aan de instelling. Het instellingsbestuur heeft 15 kalenderdagen de tijd om opmerkingen te formuleren. Waar nodig worden de ontwerpen bijgesteld, waarna de commissie het beoordelingsrapport definitief vaststelt. De commissie heeft de plicht om ten aanzien van het instellingsbestuur schriftelijk te antwoorden op eventuele inhoudelijke onjuistheden die gesignaleerd werden.
7

Besluitvorming NVAO

6 maanden na ontvangst van de aanvraag (8 maanden indien relevantietoets)
De NVAO neemt een toetsingsbesluit op basis van het beoordelingsrapport van de commissie, volgens de beoordelingsschaal en beslisregels in het beoo...
De NVAO neemt een toetsingsbesluit op basis van het beoordelingsrapport van de commissie, volgens de beoordelingsschaal en beslisregels in het beoordelingskader. De instelling ontvangt het goedgekeurde ontwerp toetsingsbesluit en onderliggende rapport. Na verzending heeft het instellingsbestuur 15 kalenderdagen om bezwaar in te dienen bij de NVAO. Indien er geen bezwaar wordt ingediend binnen de vooropgestelde termijn is het besluit definitief. Een instellingsbestuur kan een initiële aanvraag eveneens intrekken vóór de ontvangst van het ontwerp toetsingsbesluit en het onderliggende beoordelingsrapport. Na de besluitvormingsprocedure publiceert de NVAO het besluit en onderliggende beoordelingsrapport op haar website en bezorgt ze beide documenten aan de Vlaamse minister van onderwijs.
8

BESLISSING VLAAMSE REGERING

binnen 30 kalenderdagen na verzending van het definitieve toetsingsbesluit
De Vlaamse Regering neemt finaal het besluit over de registratie van de instelling en de erkenning van de nieuwe opleiding. Dit gebeurt binnen een ...
De Vlaamse Regering neemt finaal het besluit over de registratie van de instelling en de erkenning van de nieuwe opleiding. Dit gebeurt binnen een ordetermijn van 30 kalenderdagen na verzending van het definitieve toetsingsbesluit.

Tarieven

Nadat de aanvraag ontvankelijk is, ontvangt de instelling de vraag om de kostprijs van de uitgebreide toets nieuwe opleiding in één keer te betalen. Het tarief voor deze procedure wordt vastgelegd door de Vlaamse minister van Onderwijs. De kosten verbonden aan de werking van de commissie (vergoedingen, reiskosten, overnachtingen, enz.) worden hiermee door de NVAO betaald.

Tarief uitgebreide toets nieuwe opleiding voor te registreren instellingen: 20.000 euro

Veelgestelde vragen

Hoelang is de erkenning van de nieuwe opleiding geldig?

De nieuwe erkende opleiding wordt geacht geaccrediteerd te zijn tot en met het einde van het tweede academiejaar volgend op het academiejaar waarin voor de eerste maal de voor de nieuwe opleiding bepaalde studieomvang geheel doorlopen werd. Vanaf dat moment moet de opleiding periodiek een opleidingsaccreditatie verkrijgen.

Was dit antwoord nuttig?

Aanvraag indienen

De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier hieronder en bestaat uit een door het instellingsbestuur ondertekende aanvraagbrief en het Informatiedossier van de opleiding.

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contactpersoon

  2019_NVAO_by_Anne_Sunderman_141

  Dagmar Provijn

  #niet-erkende onderwijsverstrekkers

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info