Terug naar het overzicht Pdf

Wijziging studieomvang

Universiteiten en hogescholen hebben de mogelijkheid om een bestaande masteropleiding uit te breiden van 60 tot 90 of 120 studiepunten of in omvang te verminderen van 90 of 120 naar 60 of 90 studiepunten. Ze dienen hiervoor een aanvraag in bij de Vlaamse Regering, die de NVAO om advies vraagt.

Algemene informatie

Universiteiten en hogescholen kunnen een aanvraag indienen bij de Vlaamse Regering voor de wijziging van de studieomvang van een bestaande masteropleiding. Het kan gaan om een uitbreiding van 60 studiepunten naar 90 of 120 studiepunten of een vermindering van 90 of 120 studiepunten naar 60 of 90 studiepunten. Het betreft naargelang de situatie een vakinhoudelijke masteropleiding van 60 of 90 studiepunten of een masteropleiding van 90 of 120 studiepunten bestaande uit een vakinhoudelijk gedeelte van 60, respectievelijk 90 studiepunten met daarbij een differentiatie van 30 studiepunten die gericht is op het verwerven van specifieke, beroepsgerichte competenties andere dan die van leraar of een doorgedreven vakinhoudelijke specialisatie.

De studieomvang van opleidingen met dezelfde kwalificatie en de structuur van de opleiding worden gezamenlijk vastgesteld.

De Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) coördineert de aanvraag en bezorgt deze aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering legt de aanvraag voor advies voor aan de NVAO. De NVAO baseert haar advies op een beoordeling door een commissie van onafhankelijke deskundigen. Op basis van het vastgestelde adviesrapport van de commissie adviseert de NVAO (positief of negatief) of de ingediende aanvraag beantwoordt aan de motiveringscriteria zoals opgenomen in het operationele kader wijziging studieomvang:

 • Studieomvang van vergelijkbare internationale opleidingen verschilt;
 • Afstemming op het bereiken van de leraarresultaten;
 • Afstemming op de arbeidsmarkt;*
 • Capaciteitscriterium: de instelling toont aan dat ze over de benodigde capaciteit kan beschikken om de opleiding met gewijzigde studieomvang op een kwaliteitsvolle wijze aan te bieden.*

*enkel voor uitbreiding van de studieomvang

Stappenplan

1

Informatiedossier

Het Informatiedossier stelt de commissie in staat een advies te formuleren over de motivatie voor de wijziging in de studieomvang van de opleiding....
Het Informatiedossier stelt de commissie in staat een advies te formuleren over de motivatie voor de wijziging in de studieomvang van de opleiding. In het informatiedossier wordt duidelijk het standpunt van de studenten ten aanzien van de aangevraagde wijziging opgenomen. Het Informatiedossier is een op zichzelf staand document. Omwille van het internationale karakter van de beoordeling wordt het informatiedossier in het Engels opgesteld.
2

Aanvraag Vlaamse Regering

uiterlijk op 30 april
De VLUHR treedt op als coördinator van de aanvraag en is verantwoordelijk voor het indienen ervan bij de Vlaamse Regering, uiterlijk op 30 april. A...
De VLUHR treedt op als coördinator van de aanvraag en is verantwoordelijk voor het indienen ervan bij de Vlaamse Regering, uiterlijk op 30 april. Aanvragen worden gezamenlijk voorbereid en opgesteld door alle instellingen die de betrokken opleiding aanbieden. Bij het opstellen van het aanvraagdossier wordt aan de studenten om een onderbouwd standpunt gevraagd om zo tot een breed gedragen aanvraag te komen.
3

ADVIESAANVRAAG NVAO

De beoordelingsprocedure start vanaf het moment dat de NVAO een adviesaanvraag ontvangt van de Vlaamse Regering. De aanvraag gebeurt via het digita...
De beoordelingsprocedure start vanaf het moment dat de NVAO een adviesaanvraag ontvangt van de Vlaamse Regering. De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier (zie tab Aanvraag indienen) en bestaat uit een door het (de) instellingsbestu(u)r(en) ondertekende aanvraagbrief, het Informatiedossier en de verplichte documentatie. Aangezien de bestuurstaal het Nederlands is worden de aanvraagbrief en een deel van de verplichte documentatie (zoals aangegeven in het operationele kader) opgesteld in het Nederlands. Een aanvraag kan ten allen tijde worden ingetrokken.
4

CONTROLE ONTVANKELIJKHEID AANVRAAG

berichtgeving over ontvankelijkheid ten laatste 15 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag
De NVAO controleert de ontvankelijkheid van de aanvraag. Indien de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt de instelling daarvan op de hoogte gebracht...
De NVAO controleert de ontvankelijkheid van de aanvraag. Indien de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt de instelling daarvan op de hoogte gebracht binnen een termijn van 15 kalenderdagen.
5

Samenstellen van de commissie

Binnen het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel staat de peer review centraal. Een commissie bestaat uit minimaal vier deskundigen, onder wie ten minste d...
Binnen het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel staat de peer review centraal. Een commissie bestaat uit minimaal vier deskundigen, onder wie ten minste drie internationaal gezaghebbende domein‐ en werkvelddeskundigen en een student. Ze wordt bijgestaan door een procescoördinator van de NVAO die tevens optreedt als secretaris van de commissie. De procescoördinator maakt geen deel uit van de commissie. Om een objectieve en eerlijke beoordeling mogelijk te maken, moet de commissie onafhankelijk van de opleiding kunnen werken. Dit betekent dat de leden in de vijf jaren voorafgaand aan de aanstelling van de commissie geen relaties of banden hebben met de instellingen die de opleiding aanbieden. Alle commissieleden en de procescoördinator ondertekenen een deontologische code.
6

Beoordeling en adviesrapport

5 maanden na de ontvangst van de adviesaanvraag
De beoordeling van de aanvragen vindt plaats aan de hand van deskresearch. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een commissie een toelichtend ges...
De beoordeling van de aanvragen vindt plaats aan de hand van deskresearch. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een commissie een toelichtend gesprek organiseren. De commissie stelt een adviesrapport op waarin ze een gemotiveerd positief of negatief advies geeft over de aanvraag op basis van de motiveringscriteria uit het operationele kader. Ze hanteert in haar advies de beoordelingsschaal en beslisregel uit het kader. De NVAO adviseert op basis van dit rapport de Vlaamse Regering over de aanvraag.

Tarieven

Nadat de aanvraag ontvankelijk is, ontvangt de instelling de vraag om de kostprijs van het advies in één keer te betalen. Het tarief voor deze procedure wordt vastgelegd door de Vlaamse minister van Onderwijs. De kosten verbonden aan de werking van de commissie (vergoedingen) worden hiermee door de NVAO betaald.

Tarief advies wijziging studieomvang: 2.500 euro

Aanvraag indienen

De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier en bestaat uit een door de instellingsbesturen ondertekende aanvraagbrief, het Informatiedossier en de verplichte documentatie.

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contactpersoon

  2019_NVAO_by_Anne_Sunderman_141

  Dagmar Provijn

  #instellingen met instellingsreview

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info