Terug naar het overzicht Pdf

Graduaat in de basisverpleegkunde

De Vlaamse regering keurde op 24 mei 2024 definitief het beoordelingskader voor de opleiding Basisverpleegkunde goed. De beoordeling van de potentiële kwaliteit van deze nieuwe opleiding zal starten vanaf januari 2025. De NVAO en de onderwijsinspectie baseren hun advies op een beoordeling van de potentiële opleidingskwaliteit door een commissie van onafhankelijke deskundigen.

Algemene informatie

De kwaliteit van de opleiding wordt aangetoond aan de hand van acht kwaliteitsverwachtingen. Daarnaast wordt tijdens de beoordeling nagegaan hoe de opleiding aan noodzakelijke en relevante (onderwijs)regelgeving voldoet. 

De beoordelingsprocedure wordt gecoördineerd door de NVAO en gebeurt in samenwerking met de onderwijsinspectie.

Elke beoordeling start met het indienen van een aanvraagdossier door het samenwerkingsverband. Dat heeft de keuze tussen de indiening van een aanvraag op basis van een volledig dossier (alle leerjaren omvattend) of een ontwikkelingsgerichte en gefaseerde aanpak in januari 2025, januari 2026 en januari 2027. Voor opleidingen (samenwerkingsverbanden) die kiezen voor deze gefaseerde aanpak ligt de focus in de eerste fase op de visie op de opleiding en de eerste 60 studiepunten. In de tweede fase ligt de focus op de operationalisering van de visie en de eerste 120 studiepunten. In de laatste fase ligt de complete nieuwe opleiding voor, inclusief de volledige 180 studiepunten. Een opleiding (samenwerkingsverband) kan er echter ook voor kiezen om al in januari 2025 of januari 2026 een volledig opleidingsdossier in te dienen.  Indien het voorgelegde aanvraagdossier nog onvolledig is, voert de commissie een bondige dialoog met de opleiding (samenwerkingsverband). Indien het voorgelegde aanvraagdossier volledig is, en ten laatste in de derde beoordelingsfase in 2027, voert de commissie in principe een locatiebezoek uit. De invulling van de organisatie van de dialoog gebeurt in samenspraak met de opleiding (samenwerkingsverband) en de commissie. 

Op basis van het vastgestelde beoordelingsrapport van de commissie neemt de NVAO een besluit (advies aan de Vlaamse Regering). Een gebrek aan kwaliteit wordt expliciet onderbouwd aan de hand van (een) voorwaarde(n) waaraan voldaan moet zijn om het gebrek te remediëren. In 2027 is een enkel een positief of negatief toetsingsbesluit mogelijk. Het beoordelingsbesluit van de NVAO is een advies aan de Vlaamse regering voor erkenning van de opleiding Basisverpleegkunde.

In de loop van de kalenderjaren 2027 en 2028 volgt ten minste één opvolgingsbezoek in elk samenwerkingsverband.

 

Tijdlijn omvorming graduaat Basisverpleegkunde

 

Stappenplan

1

Vooroverleg (facultatief)

In de aanloop naar de formele aanvraag kan een samenwerkingsverband tot uiterlijk drie maanden voor de mogelijke indiendatum van het opleidingsdoss...
In de aanloop naar de formele aanvraag kan een samenwerkingsverband tot uiterlijk drie maanden voor de mogelijke indiendatum van het opleidingsdossier een vooroverleg vragen met de NVAO en de onderwijsinspectie om af te stemmen over de volgende aspecten: • Timing en stappen in de procedure, inclusief de planning van de dialoog tussen de commissie en de opleiding (samenwerkingsverband); • Vormgeving van het onderzoek van de commissie.
2

Opleidingsdossier

De opleiding (samenwerkingsverband) stelt een opleidingsdossier op. Het daartoe gezamenlijk ontwikkeld sjabloon opleidingsdossier is op deze webpag...
De opleiding (samenwerkingsverband) stelt een opleidingsdossier op. Het daartoe gezamenlijk ontwikkeld sjabloon opleidingsdossier is op deze webpagina opgenomen. Het opleidingsdossier verschaft de beoordelingscommissie inzicht in wat de opleiding beoogt, hoe ze dit wil realiseren, hoe zal worden vastgesteld dat wat beoogd wordt, gerealiseerd is, en hoe de opleiding investeert in een voortdurende ontwikkeling van de kwaliteit. Enkel de via dit dossier te presenteren informatie is voorwerp van beoordeling. Het opleidingsdossier stelt de commissie in staat om een onderzoek te voeren naar de antwoorden op de vier samenhangende vragen uit het beoordelingskader en om de negen facetten apart te beoordelen. In de omvormingsfase dient het aanvraagdossier verder te worden aangevuld zoals aangegeven in het sjabloon opleidingsdossier.
3

Aanvraag

De beoordelingsprocedure start vanaf het moment dat het samenwerkingsverband een aanvraag indient. Als vormvereiste geldt dat de aanvraag digitaal ...
De beoordelingsprocedure start vanaf het moment dat het samenwerkingsverband een aanvraag indient. Als vormvereiste geldt dat de aanvraag digitaal gebeurt (zie tab aanvraag indienen) en bestaat uit een door de besturen of gemandateerden van de instellingen in het samenwerkingsverband ondertekende aanvraagbrief en het opleidingsdossier. Tijdens de omvormingsfase van 2025 tot en met 2027 dient het samenwerkingsverband de aanvraag telkens uiterlijk op 1 januari in. Indien een commissielid daarom verzoekt, stuurt het samenwerkingsverband een papieren versie naar dit commissielid.
4

Controle ontvankelijkheid aanvraag

Een aanvraag is ontvankelijk indien aan de vormvereiste voldaan is. Indien de aanvraag onontvankelijk is, wordt het samenwerkingsverband daarvan op...
Een aanvraag is ontvankelijk indien aan de vormvereiste voldaan is. Indien de aanvraag onontvankelijk is, wordt het samenwerkingsverband daarvan op de hoogte gebracht binnen een termijn van 15 kalenderdagen. Het samenwerkingsverband dient vervolgens in overleg met de procescoördinator van de NVAO de aanvraag te vervolledigen binnen een termijn van 15 kalenderdagen. Deze termijnen werken opschortend.
5

Samenstelling van de commissie

De NVAO stelt de commissie samen die de beoordeling uitvoert. Deze commissie bestaat uit specifieke deskundigen die een oordeel kunnen uitspreken o...
De NVAO stelt de commissie samen die de beoordeling uitvoert. Deze commissie bestaat uit specifieke deskundigen die een oordeel kunnen uitspreken over de (potentiële) kwaliteit van de opleiding. Om te kunnen inspelen op de context van de opleiding, wordt het samenwerkingsverband betrokken bij de samenstelling van de commissie. De commissie moet gezaghebbend zijn en combineert daartoe diverse deskundigheden. Een commissie telt minimaal vijf leden, waaronder twee leden van de onderwijsinspectie en een cursist. Elke commissie wordt bijgestaan door een procescoördinator van de NVAO en eventueel een externe secretaris. Beiden maken geen deel uit van de commissie. Om een objectieve en eerlijke beoordeling mogelijk te maken, moet de commissie onafhankelijk van het samenwerkingsverband kunnen werken. Dit betekent dat de leden in de vijf jaren voorafgaand aan de aanstelling van de commissie geen relaties of banden hebben met het samenwerkingsverband die de opleiding aanbiedt. Alle commissieleden, de secretaris en de procescoördinator ondertekenen een deontologische code. De NVAO deelt de samenstelling van de commissie mee aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft het recht om binnen een termijn van 15 kalenderdagen beargumenteerd bezwaren aan te dragen tegen de samenstelling van de commissie. Daarnaast is het samenwerkingsverband gehouden om binnen diezelfde termijn informatie waarover zij beschikt inzake de deskundigheid en onafhankelijkheid van commissieleden mee te delen aan de NVAO.
6

Dialoog

De commissie beschikt over minstens vier weken voor het doornemen van het opleidingsdossier en de bijhorende documentatie. In het kader van het ond...
De commissie beschikt over minstens vier weken voor het doornemen van het opleidingsdossier en de bijhorende documentatie. In het kader van het onderzoek van de commissie organiseert de NVAO een dialoog tussen de commissie en de opleiding (samenwerkingsverband). De invulling hiervan gebeurt in samenspraak met de opleiding (samenwerkingsverband) en de commissie en omvat ten minste de gesprekspartners opgesomd in het beoordelingskader. Indien het voorgelegde opleidingsdossier nog onvolledig is, voert de commissie een bondige dialoog met de opleiding (samenwerkingsverband). In de eerste beoordelingsfase in 2025 gaat het in principe om een online gesprek van anderhalf uur. In de tweede beoordelingsfase in 2026 beslist de commissie over de wijze waarop ze de dialoog wil vormgeven. Minimaal gaat het om een online gesprek van anderhalf uur. Indien de commissie eerder geformuleerde voorwaarden moet beoordelen, kan ze kiezen voor een reeks van online gesprekken. Indien het voorgelegde opleidingsdossier volledig is, en ten laatste in de derde beoordelingsfase in 2027, voert de commissie in principe een locatiebezoek uit. Ook de combinatie van een locatiebezoek en online gesprekken is mogelijk, bijvoorbeeld om bepaalde stakeholders te spreken voor wie de fysieke verplaatsing moeilijk is. De commissie bereidt zich tijdens (een) voorbereidend(e) overleg(gen) voor op de dialoog met de opleiding (samenwerkingsverband). Voor de vormgeving van dialoog tussen de commissie en de opleiding (samenwerkingsverband) fungeert de procescoördinator als tussenpersoon tussen de commissie en de opleiding. Eens de vormgeving definitief is, kan de opleiding aangeven vanuit welke functies zij gesprekspartners voorstelt.
7

Beoordeling en beoordelingsrapport

De commissie adviseert de NVAO in haar beoordelingsrapport over de kwaliteit van de nieuwe opleiding. Ze hanteert in haar advies de beoordelingssch...
De commissie adviseert de NVAO in haar beoordelingsrapport over de kwaliteit van de nieuwe opleiding. Ze hanteert in haar advies de beoordelingsschaal en beslisregels zoals bepaald in het beoordelingskader. Nadat alle commissieleden hebben ingestemd met de inhoud van het beoordelingsrapport stelt de voorzitter van de commissie het rapport vast. Het ontwerp van beoordelingsrapport wordt binnen de vier weken na afronding van het onderzoek van de commissie aan de NVAO bezorgd. De NVAO beoordeelt de interne consistentie van het rapport en de navolgbaarheid van het advies en stelt zo nodig aanpassingen voor aan de commissie die de bevindingen verhelderen of de onderbouwing van het advies versterken. De commissie blijft eigenaar van het beoordelingsrapport.
8

Besluitvorming

Alvorens het advies definitief vast te stellen, bieden de NVAO en de onderwijsinspectie het samenwerkingsverband de mogelijkheid om binnen een verv...
Alvorens het advies definitief vast te stellen, bieden de NVAO en de onderwijsinspectie het samenwerkingsverband de mogelijkheid om binnen een vervaltermijn van 15 kalenderdagen, die ingaat de dag na deze van ontvangst ofwel opmerkingen en/of bezwaren te formuleren op het ontwerp beoordelingsbesluit en/of het onderliggende beoordelingsrapport. De NVAO en de onderwijsinspectie bezorgen hun definitief advies met het onderliggende beoordelingsrapport van de commissie aan het samenwerkingsverband en aan de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs.
9

Beslissing Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering neemt finaal het besluit om de opleiding te erkennen. Dit gebeurt binnen een ordetermijn van 30 kalenderdagen na verzending van...
De Vlaamse Regering neemt finaal het besluit om de opleiding te erkennen. Dit gebeurt binnen een ordetermijn van 30 kalenderdagen na verzending van het definitieve advies en uiterlijk op 1 juni.
10

Opvolging van de omvorming

De Onderwijsinspectie en de NVAO organiseren in de loop van de kalenderjaren 2027 en 2028 ten minste één opvolgingsbezoek in elk samenwerkingsverba...
De Onderwijsinspectie en de NVAO organiseren in de loop van de kalenderjaren 2027 en 2028 ten minste één opvolgingsbezoek in elk samenwerkingsverband. Tijdens een opvolgingsbezoek wordt op bestuurlijk niveau een gesprek gevoerd over de voorbije beoordelingen in het kader van de omvorming en de toekomstige beoordeling in het kader van de accreditatie. Van dit overleg wordt een verslag opgemaakt.

Tarieven

Niet van toepassing op deze beoordelingsprocedure. 

Veelgestelde vragen

Kunnen we ervoor kiezen om in januari 2025 niks of pro forma een aanvraagdossier in te dienen?

Kunnen we ervoor kiezen om in januari 2025 niks of pro forma een aanvraagdossier in te dienen?

Nee, een samenwerkingsverband dient steeds een aanvraagdossier in maar heeft de keuze tussen de indiening van een aanvraag op basis van een volledig dossier of een gedeeltelijk dossier. De regelgeving zegt dat de NVAO in samenwerking met de Onderwijsinspectie een onderzoek moeten uitvoeren en dat zowel een rapport als een advies uitgebracht dient te worden aan de Vlaamse regering. Dat kan dus niet zonder of met louter een pro forma dossier.

Een correct traject zou dan kunnen zijn het indienen van een gedeeltelijk dossier in januari 2025 en een volledig dossier in 2026. 

Was dit antwoord nuttig?

Bij een gefaseerde indiening hoeven niet alle gesprekspartners elke keer betrokken worden bij de dialoog?

Bij een gefaseerde indiening hoeven niet alle gesprekspartners elke keer betrokken worden bij de dialoog. Dus het online gesprek van anderhalf uur bij een eerste indiening kan bijvoorbeeld gewoon met de opleidingsverantwoordelijken?

Alle gesprekspartners zoals opgesomd in het beoordelingskader, komen, voor wat betreft de omvorming, over alle fasen van de omvorming heen aan bod. 

Afhankelijk van het dossier dat ingediend zal worden, kan de opleiding aangeven welke gesprekspartners relevant zijn om rond de tafel te hebben. De commissie kan aanvullend steeds vragen bijkomende gesprekspartner(s) aan het online gesprek toe te voegen.

Bij een indiening van een volledig aanvraagdossier komen wel alle gesprekspartners aan bod.

Was dit antwoord nuttig?

Kunnen opleidingen, in een samenwerkingsverband met eenzelfde hogeschool, samenwerken en gelijkaardig aanvraagdossier indienen?

Kunnen opleidingen, in een samenwerkingsverband met eenzelfde hogeschool, samenwerken en een gelijkaardig aanvraagdossier indienen?

Een aanvraagdossier moet ingediend worden per samenwerkingsverband. Dit neemt niet weg dat er samengewerkt kan worden en er dus over de samenwerkingsverbanden heen gemeenschappelijke delen zijn.

Was dit antwoord nuttig?

Is een gefaseerde indiening mogelijk in alle combinaties? Voorbeeld: eerst het eerste jaar en nadien 2 en 3 samen?

Is een gefaseerde indiening mogelijk in alle combinaties? Voorbeeld: eerst het eerste jaar en nadien 2 en 3 samen? Of moet het dan per jaar zijn?

Een gefaseerde indiening is mogelijk in alle combinaties. We verwachten wel dat zeker het eerste jaar ingediend wordt en dat er ook duidelijk aangegeven wordt dat het om een gedeeltelijke indiening gaat. In het sjabloon van het opleidingsdossier kan je dit telkens aanduiden.

Was dit antwoord nuttig?

Kan een samenwerkingsverband dat haar dossier aanlevert (gefaseerd of volledig) telkens opnieuw indienen?

Kan een samenwerkingsverband dat haar dossier aanlevert (gefaseerd of volledig) telkens opnieuw indienen met voorgaande delen vanwege voortschrijdend inzicht en/of op basis van remediëring?

Bij een gefaseerde indiening, en dus de ontwikkelgerichte aanpak, kan er bijgestuurd worden op basis van aanbevelingen van de beoordelingscommissie, nieuwe inzichten, ….

Bij een volledige indiening waarbij er voorwaarden werden geformuleerd, kan dit bij een nieuwe indiening uiteraard ook.

Was dit antwoord nuttig?

Als het dossier in januari 2025 volledig ingediend werd en er onmiddellijke volledige erkenning is, moeten we opnieuw indienen?

Als het dossier in januari 2025 volledig ingediend werd en er onmiddellijke volledige erkenning is, moeten we dan opnieuw indienen?

Opnieuw indienen hoeft in dit geval niet meer. Een opleiding kan dan op basis van de aanbevelingen doorontwikkelen tot aan het opvolggesprek en de accreditatie.

Was dit antwoord nuttig?

Dienen we het sjabloon strikt te volgen of kunnen we ook vanuit eigen context voor inhoud en vormgeving eigen accenten leggen?

Dienen we het sjabloon strikt te volgen of kunnen we ook vanuit onze eigen context voor inhoud en vormgeving eigen accenten leggen?

De bedoeling van het sjabloon is om de opleidingen een houvast te geven in welke informatie zeker nodig is om een beoordeling te kunnen uitvoeren. In het sjabloon heb je de mogelijkheid om door te linken naar interne documenten of je kiest ervoor te beschrijven in de voorziene ruimte in het opleidingsdossier (waar je de keuze hebt staat dit aangegeven).

Was dit antwoord nuttig?

'Vanaf dan start de accreditatiecyclus'. Wordt er dan bedoeld dat er steeds een opleidingsaccreditatie zal blijven volgen?

Als er staat: Vanaf dan start de accreditatiecyclus. Wordt er dan bedoeld dat er steeds een opleidingsaccreditatie zal blijven volgen voor deze opleiding OF valt ze vervolgens ook onder de eigen Regie? 

De opleiding blijft in een 5-jaarlijkse accreditatiecyclus en valt dus niet onder de eigen regie van de hogeschool. 

Was dit antwoord nuttig?

Wat is het doel van het opvolgingsgesprek?

Wat is het doel van het opvolgingsgesprek?

Het opvolggesprek heeft als doelstelling het bewerkstelligen van de opvolging van opleidingen door, in dialoog op bestuurlijk niveau, stil te staan bij de voorbije beoordeling(en), de opvolging van deze beoordelingen door het samenwerkingsverband en de toekomstige beoordelingen.

Was dit antwoord nuttig?

Kan je spreken over ‘het graduaat in de basisverpleegkunde’?

Kan je spreken over ‘het graduaat in de basisverpleegkunde’. De opleiding leidt tot een diploma gegradueerde in de basisverpleegkunde, maar in het decreet heet het: opleiding Basisverpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs.

Het gaat inderdaad over de opleiding Basisverpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs. In het decreet betreffende de kwaliteit van het onderwijs, wat betreft de opleiding Basisverpleegkunde, wordt de opleiding graduaatsopleiding Basisverpleegkunde genoemd met verwijzing naar EQF niveau 5. Het beoordelingskader is afgestemd op dit decreet. Conform de Codex Secundair Onderwijs is het opleidingsprogramma “gebaseerd op de gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten van het graduaat in de basisverpleegkunde”. (Artikel 168/4.)

 

Was dit antwoord nuttig?

Aanvraag indienen

Hieronder kan digitaal de aanvraag ingediend worden. Deze aanvraag bestaat uit een door de besturen of gemandateerden van de instellingen in het samenwerkingsverband ondertekende aanvraagbrief en het opleidingsdossier.

Sleep uw bestand(en) in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

    Bezwaar/beroep indienen

    Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

    Meer info