Terug naar het overzicht Pdf

Systeembrede analyse

Systeembrede analyses hebben tot doel goede praktijken te delen binnen de hogeronderwijsgemeenschap. Instellingen leren van elkaar, met name rond thema’s gerelateerd aan onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. Alle erkende onderwijsverstrekkers kunnen deelnemen. Universiteiten en hogescholen zijn verplicht tot twee deelnames per cyclus van zes jaar, hetzij als instelling, hetzij via een opleiding.

Kalender thema's systeembrede analyses 2020-2026

Algemene informatie

Systeembrede analyses stellen instellingen en opleidingen in staat om van elkaar te leren. Binnen het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel vormen deze analyses een bijkomende manier om de aandacht te vestigen op onderwijskwaliteit. Ze dragen daardoor bij tot de kwaliteitscultuur van het hoger onderwijs.

Systeembrede analyses geven inzicht in de stand van zaken rond een bepaald aspect of aspecten van onderwijsbeleid en stellen die informatie beschikbaar voor de hogeronderwijsgemeenschap, voor externe stakeholders zoals het werkveld, en bij uitbreiding voor de brede samenleving.

Een systeembrede analyse leidt tot een overzichtsrapportage die de resultaten van de analyse samenbrengt en deelt. Het voornaamste doel is het expliciteren van goede praktijken in het Vlaamse hoger onderwijs vanuit een internationaal perspectief. Die praktijken kunnen als inspiratie dienen en zo meerwaarde creëren voor de Vlaamse instellingen en opleidingen. Daarbij kunnen aanbevelingen gedaan worden voor instellingen of opleidingen die een goede praktijk willen overnemen.

De NVAO organiseert jaarlijks een systeembrede analyse. Vlaamse instellingen/opleidingen die ervaring en/of expertise hebben rond het onderwerp kunnen deelnemen. De universiteiten en hogescholen zijn verplicht om binnen iedere cyclus van zes jaar ten minste tweemaal deel te nemen aan een systeembrede analyse, hetzij als instelling, hetzij via één of meerdere van hun opleidingen. Andere hogeronderwijsinstellingen zullen door de NVAO worden uitgenodigd en kunnen vrijwillig deelnemen.

Stappenplan

1

Intekenmogelijkheid en deelname

indiendatum in oproep
Op basis van de vastgelegde kalender met de onderwerpen voor de systeembrede analyses, stuurt de NVAO jaarlijks een oproep uit, vergezeld van een i...
Op basis van de vastgelegde kalender met de onderwerpen voor de systeembrede analyses, stuurt de NVAO jaarlijks een oproep uit, vergezeld van een indiendatum. Instellingen of opleidingen maken hun interesse voor deelname bekend en vaardigen een contactpersoon af die zal zetelen in de werkgroep die verantwoordelijk is voor de analyse. Bij gebrek aan (voldoende) deelnemers, kan het voorziene onderwerp worden bijgesteld om potentiële deelnemers te motiveren om hun kandidatuur te stellen. Bij het opzetten van een systeembrede analyse zal eerst bepaald worden welke onderzoeksvra(a)g(en) aan de grondslag lig(t)(gen) en welke input er hiervoor kan worden gebruikt. Aspecten die behoren tot basiskwaliteit en daardoor als vanzelfsprekend beschouwd worden in elke instelling/opleiding maken geen deel uit van de analyse. Een systeembrede analyse start met de opmaak van een verkennende nota door de NVAO. Die nota omvat een eerste analyse van de beschikbare en relevante informatie in de (internationale) praktijk en in de literatuur. De NVAO neemt het voorbereidende werk voor haar rekening. Indien ze hiervoor niet de benodigde expertise in huis heeft, huurt de NVAO daarvoor een expert in. De NVAO publiceert de verkennende nota op haar website. Vervolgens kunnen binnen een periode van 30 kalenderdagen deelnemers die vaststellen dat de aansluiting van het onderwerp op de eigen praktijk minder groot is als verwacht, zich terugtrekken als deelnemer of kan de werkgroep nieuwe deelnemers laten aansluiten.
2

Samenstelling van de werkgroep

De NVAO stelt een werkgroep aan met de vertegenwoordigers van de betrokken instellingen en/of hun betrokken opleiding(en). Er wordt gevraagd dat de...
De NVAO stelt een werkgroep aan met de vertegenwoordigers van de betrokken instellingen en/of hun betrokken opleiding(en). Er wordt gevraagd dat deelnemers een actieve inbreng leveren, vanuit (positieve of negatieve) ervaring met of expertise in het onderwerp en de kwaliteitsaspecten die ermee samenhangen. Bij voorkeur hebben de deelnemers voeling met de internationale context om buiten het Vlaamse referentiekader te kunnen treden. Ook studenten die expertise hebben of ontwikkelen aangaande het onderwerp kunnen deel uitmaken van de werkgroep. De werkgroep kiest een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter die het overzicht houden over de werkzaamheden. De werkgroep wordt bijgestaan door een NVAO-medewerker die tevens als secretaris optreedt. Bovendien kan de werkgroep studenten uitnodigen om een deel van het onderzoek uit te voeren in het kader van hun bachelor- of masterproef, stage of eender welk ander opleidingsonderdeel. De NVAO publiceert de samenstelling van de werkgroep op haar website. Op die manier wordt de verplichte deelname voor universiteiten en hogescholen geregistreerd. De vertegenwoordigers van de deelnemende instellingen/opleidingen maken afspraken over de verwachte output en nemen het eigenaarschap op voor het vervolg van de analyse. Ze delen hun expertise en schuiven waar mogelijk eigen goede praktijken naar voor om voort te bouwen op de informatie uit de verkennende nota. De bedoeling is algemene lijnen terug te vinden, een stand van zaken op te maken, trends en evoluties vast te stellen, sterktes te identificeren en aandachtspunten te benoemen. Bestaande praktijken worden doorgrond en in kaart gebracht. Waar nodig spreekt de werkgroep met relevante gesprekspartners.
3

Peer-to-peer event

Een peer-to-peer event met internationale peers en experts plaatst de inzichten van de werkgroep in een breder internationaal perspectief. De d...
Een peer-to-peer event met internationale peers en experts plaatst de inzichten van de werkgroep in een breder internationaal perspectief. De doelstelling bestaat erin gezamenlijk goede praktijken te identificeren en de in de werkgroep opgebouwde inzichten te verdiepen, waarbij de Vlaamse praktijk getoetst wordt aan wat internationaal gebeurt. Op die manier kunnen deelnemers leren van elkaar. Tijdens het event concretiseert de werkgroep de output van de systeembrede analyse. Ze verwoordt haar eventuele conclusies met betrekking tot kwaliteitsaspecten en komt tot mogelijke aanbevelingen. De NVAO stelt hiervoor minimaal twee internationale experts aan die een grondige en actuele kennis hebben over het onderwerp en de kwaliteitsaspecten die ermee samenhangen. Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met suggesties vanuit de deelnemende instellingen/opleidingen. Bij de keuze wordt erop gelet dat deze experts de Vlaamse praktijk ook in het buitenland kunnen uitdragen.
4

Overzichtsrapportage

De NVAO-medewerker brengt de resultaten van de analyse samen in een overzichtsrapportage. Deze rapportage geeft de lezer een duidelijk antwoord op ...
De NVAO-medewerker brengt de resultaten van de analyse samen in een overzichtsrapportage. Deze rapportage geeft de lezer een duidelijk antwoord op de onderzoeksvra(a)g(en). Het rapport is in eerste instantie gericht op de voltallige hogeronderwijsgemeenschap in Vlaanderen, en bij uitbreiding op haar externe stakeholders en de brede samenleving. Het is een zelfstandig leesbaar document dat de actuele stand van zaken met betrekking tot het onderwerp beschrijft, met aandacht voor goede praktijken en de context waarin die kunnen werken. Daarnaast kan een inschatting gemaakt worden van verwachte evoluties en trends. De overzichtsrapportage zet de praktijk in Vlaanderen tevens in internationaal perspectief. Waar mogelijk worden conclusies of aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot de kwaliteitsaspecten die met het onderwerp van de analyse verbonden zijn. Op die manier vestigen de systeembrede analyses de aandacht op onderwijskwaliteit en bieden ze meerwaarde in het licht van continue kwaliteitsverbetering. Nadat alle leden van de werkgroep hebben ingestemd met de inhoud van de overzichtsrapportage, stelt de voorzitter van de werkgroep het rapport vast. Het ontwerp van overzichtsrapportage wordt uiterlijk acht weken voor het publieke bekendmakingsevent aan de NVAO bezorgd. De NVAO controleert de interne consistentie van het rapport en de navolgbaarheid ervan en stelt zo nodig aanpassingen voor aan de werkgroep. De werkgroep blijft eigenaar van de inhoud van de overzichtsrapportage. De overzichtsrapportage wordt ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur van de NVAO.
5

Disseminatie van de uitkomsten

De opbrengst van de systeembrede analyse wordt gepresenteerd op een publiek bekendmakingsevent. Tijdens dit event wordt de nodige ruimte gecreëerd ...
De opbrengst van de systeembrede analyse wordt gepresenteerd op een publiek bekendmakingsevent. Tijdens dit event wordt de nodige ruimte gecreëerd voor getuigenissen en het delen van goede praktijken. De NVAO neemt de organisatie van dit event op zich. Elke Vlaamse instelling en alle opleidingen die aan de analyse hebben deelgenomen, ontvangen de definitieve overzichtsrapportage, uiterlijk op de dag van het publieke bekendmakingsevent. Vervolgens publiceert de NVAO de overzichtsrapportage op haar website en bezorgt ze de rapportage aan de Vlaamse minister van onderwijs. Indien mogelijk leidt de overzichtsrapportage tot publicaties in de (internationale) vakliteratuur en worden de resultaten gepresenteerd op internationale fora. Dit draagt bij tot de zichtbaarheid van de Vlaamse praktijk in het buitenland en vestigt de aandacht op de onderwijskwaliteit in de Vlaamse instellingen. Op die manier vormen de systeembrede analyses een sluitsteen van het kwaliteitszorgstelsel.

Tarieven

Deelname aan de systeembrede analyses is kosteloos.

Aanvraag indienen

De aanvraag gebeurt via het digitaal formulier en omvat een engagement tot deelname vanwege het instellingsbestuur, documentatie die van nut kan zijn bij de opmaak van de verkennende nota en eventueel een gemotiveerd voorstel voor (internationale) experts die betrokken kunnen worden. Elke deelnemende instelling of opleiding vaardigt een contactpersoon af die zetelt in de werkgroep die verantwoordelijk is voor de analyse.

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contactpersoon

  2019_NVAO_by_Anne_Sunderman_143

  Pieter Caris

  #alle instellingen

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info