Systeembrede analyse Vlaanderen 2022-2023: Inclusie, differentiatie en diversiteit - Verkennende nota21/09/2022

In het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel voor het hoger onderwijs brengen systeembrede analyses goede praktijken in beeld voor thema’s die gelinkt zijn aan onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. Het gaat om goede praktijken die de basiskwaliteit overstijgen en voor Vlaanderen innovatief zijn. Hogeronderwijsinstellingen krijgen hiermee de ruimte om te leren van elkaar. Universiteiten en hogescholen zijn verplicht om binnen een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar ten minste twee keer deel te nemen aan een systeembrede analyse, als instelling of vanuit één of meer opleidingen. Andere hogeronderwijsinstellingen kunnen vrijwillig deelnemen.

In juni jl. werd een oproep gelanceerd voor deelname aan de systeembrede analyse 2022-2023 over inclusie, differentiatie en diversiteit. Vijf instellingen schreven in na die oproep: Erasmushogeschool Brussel, Karel de Grote Hogeschool, Rotterdam Academy, Thomas More en Universiteit Hasselt/tUL. De Vlaamse Vereniging van Studenten is actieve partner.

Deze systeembrede analyse is er één voor studenten, door studenten vormgegeven. We bespreken deze oproep verder met de Vlaamse Vereniging van Studenten. Studenten krijgen prominent ruimte om invulling te geven aan het thema. Deelnemen kan voor ons vanuit een opdracht voor een gericht opleidingsonderdeel. De mogelijkheid hiertoe is afhankelijk van hoe docenten van de deelnemende instellingen dit inschatten. Elk voorstel over wat studenten willen bieden in dit traject is bespreekbaar in de werkgroep. Vanuit een brede waaier aan opleidingsachtergronden kunnen studenten ideeën aanreiken over goede praktijken voor inclusie, differentiatie en diversiteit; praktijken die inzetten op awareness, onderwijsontwikkeling of studentenbetrokkenheid zijn enkele van de mogelijkheden. 

Dit jaar stellen we de oproep voor het eerst open voor een Nederlandse hogeronderwijsinstellingRotterdam Academy is actieve partner.

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs en andere betrokken stakeholders willen we niet vergeten. Iedereen die van dichtbij of van ver betrokken is bij dit thema, kent de sterkhouders. We zullen in de werkgroep manieren zoeken om die expertise tot zijn recht te brengen en een daadwerkelijke dialoog aan te gaan in deze procedure. 

Internationale peers zullen ons denken over het voorliggende thema kritisch constructief prikkelen. Zij worden actief betrokken bij een internationaal peer-to-peer overleg in het voorjaar 2023. 

We starten de systeembrede analyse met een verkennende nota. Deze nota geeft een mogelijk kader voor invulling van het thema en bundelt de informatie die de deelnemende instellingen aanreikten bij hun aanmeldingsbrief. De nota zoekt eerste aanknopingspunten met de internationale praktijk op basis van internationale beleidsdocumenten voor hoger onderwijs. Het biedt een start voor verdere analyse, kennisdeling en doorontwikkeling van bestaande praktijken. 

Een werkgroep met vertegenwoordigers van de deelnemende instellingen zal de systeembrede analyse vormgeven. Het is aan deze werkgroep om keuzes te maken die meerwaarde oplevert voor elke deelnemende instelling en het leertraject versterkt. Een kalender van de werkzaamheden vind je verder in deze nota. De werkgroep krijgt de ruimte om te bepalen welk eindproduct haalbaar wordt geacht. Alleszins gaat NVAO het engagement aan om de resultaten te bundelen in een overzichtsrapportage die we publiek delen. 

Deze verkennende nota wil een doordachte schets aanreiken om een stevige start te nemen in de werkgroep. Het perfecte schilderij ligt met dit document nog niet voor. Dit schilderij zullen we vanuit de werkgroep vormgeven en opbouwen, vanuit de expertises die liggen waar ze horen te liggen: in de hogeronderwijsinstellingen, bij studenten, bij steunpuntactoren en alle betrokken stakeholders. 

Doel blijft de goede praktijken voor inclusie, differentiatie en diversiteit te laten bovendrijven, deze breed zichtbaar te maken in de Vlaamse hogeronderwijswereld en internationaal, en te leren van elkaar om die next step te zetten.  


Gerelateerde procedures

Systeembrede analyse

#alle instellingen
Systeembrede analyses hebben tot doel goede praktijken te delen binnen de hogeronderwijsgemeenschap. Instellingen leren van elkaar, met name rond thema’s gerelateerd aan onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. Alle erkende onderwijsverstrekkers ku...