Oproep Systeembrede Analyse 2023-2024 NVAO Vlaanderen: Curriculumontwikkeling - futureproof curricula22/05/2023

Binnen het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel geven systeembrede analyses inzicht in ontwikkelde praktijken rond thema’s gerelateerd aan onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. De resultaten worden door de NVAO gebundeld in een overzichtsrapportage die we publiek delen. Het voornaamste doel is het expliciteren van goede praktijken in het Vlaamse hoger onderwijs en het leren van elkaar.

In 2023-2024 organiseert de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de vierde systeembrede analyse, met als onderwerp ‘Curriculumontwikkeling - futureproof curricula’. Via deze oproep gaan we in op wat daaronder mogelijk begrepen kan worden en vragen we instellingen of opleidingen die expertise hebben rond dit onderwerp om deel te nemen. Universiteiten en hogescholen zijn verplicht om binnen iedere cyclus van zes jaar ten minste tweemaal deel te nemen aan een systeembrede analyse, als instelling of via één of meerdere van hun opleidingen. Andere hogeronderwijsinstellingen kunnen vrijwillig deelnemen. We moedigen deelname aan van enkele studenten uit de betrokken instellingen of uit de Vlaamse Vereniging van Studenten. 

Engagement deelnemende instelling/opleiding(en) 

Instellingen en hun opleidingen kunnen enkel deelnemen als ze over expertise beschikken en bereid zijn om informatie te delen. Voor wie momenteel niet over de beoogde expertise beschikt, maar vooral wil leren, voorzien we voldoende leerkansen in de overzichtsrapportage van de systeembrede analyse en een bekendmakingsevent na afloop van de analyse. De expertise die we vragen, gaat verder dan aspecten die behoren tot de basiskwaliteit die in elke instelling of opleiding aanwezig is. We zijn op zoek naar een innovatieve aanpak of een bijzondere praktijk en de context waarin die werkt. Het concrete engagement zal pas helemaal duidelijk worden op het moment dat de initiële onderzoeksvraag helder is. Wat men precies kan delen, hangt bovendien af van de opzet van het onderzoek, maar het gaat om positieve of negatieve ervaringen rond het onderwerp of activiteiten die in de instelling of opleiding opgezet zijn ter voorbereiding van de uitrol van beleid met betrekking tot het onderwerp. Dat moet voldoende concreet zijn; bv. bevragingen, analyse, literatuuronderzoek, benchmarking, uitwerking beleidsopties. Een beschrijving van een innovatieve aanpak, een eigen praktijk en de context waarin die werkt, vormt het toegangsticket tot de werkgroep. 

Op basis van de aangeleverde informatie maakt de NVAO een verkennende nota op over het onderwerp van de systeembrede analyse. Aan de hand daarvan kunnen de deelnemers het onderwerp verder concretiseren. Het kader voorziet dat deelnemers na publicatie van de verkennende nota (midden september) nog kunnen uitstappen of toetreden. 

Deelnemende instellingen of opleidingen vaardigen één of meer contactpersonen af die deelnemen aan de werkgroep die verantwoordelijk is voor deze systeembrede analyse. De leden van de werkgroep engageren zich om een actieve rol op te nemen, aanwezig te zijn op alle bijeenkomsten, eigen informatie aan te leveren, tussentijds stukken te lezen en te becommentariëren, te reflecteren en mee te denken. 


Intekenmogelijkheid 

Instellingen of opleidingen kunnen hun interesse voor deelname bekendmaken tegen uiterlijk 23 juni 2023. De aanmelding gebeurt online via onze procedurepagina of per mail via aanvraag@nvao.org en omvat een ondertekend engagement tot deelname vanwege het instellingsbestuur (ook bij deelname vanuit opleidingsniveau). 

De aanvraag bevat de volgende gegevens en documentatie: 

  1.  Motivatie voor deelname (max. 1 A4); 
  2. Een verwijzing naar bestaande documentatie (beleid, relevante strategische doelstellingen, rapporten, verslagen, indicatoren…); 
  3. Een beknopte samenvatting van de aanwezige expertise of kennis; beschrijving van de eigen praktijk en context; 
  4. Doorverwijzingen naar publieke info, publicaties, contactpersonen die intern in de instelling/opleiding met het onderwerp bezig zijn of als externe partner betrokken worden. 

Voor instellingen: 

  1.  De naam van de instelling; 
  2. Naam, functie, telefoon en e-mailadres van de contactpersoon die de instelling zal vertegenwoordigen in de werkgroep. 


Voor opleidingen:  

  1.  De naam van de instelling; 
  2. De naam van de opleiding; 
  3. De eventuele afstudeerrichtingen en betrokken onderwijslocatie(s); 
  4. Naam, functie, telefoon en e-mailadres van de contactpersoon die de opleiding zal vertegenwoordigen in de werkgroep. 


Inspiratie 

De informatie in bijlage over de reikwijdte is bedoeld als inspiratie. Het gaat om mogelijke aspecten die als onderwerp van de systeembrede analyse kunnen dienen. Het is niet de bedoeling al deze aspecten te behandelen, en ook aspecten die niet op de lijst staan, kunnen een plaats krijgen binnen de analyse. We zijn in dit stadium op zoek naar elke mogelijke expertise over curriculumontwikkeling - futureproof curricula die geïnteresseerde deelnemers kunnen delen (los van de basiskwaliteit van een praktijk, zoals hoger beschreven). 

Het uiteindelijke onderwerp van de analyse wordt in samenspraak bepaald door de deelnemende instellingen en opleidingen op basis van de expertise die aanwezig is en op basis van de verwachtingen van de deelnemers. 

Als werklast is indicatief rekening te houden met maandelijkse samenkomsten (een aantal online, een aantal op locatie) van telkens een halve dag tussen oktober 2023 en juni 2024. Verder is het goed rekening te houden met vier desk research dagen, naar keuze in te plannen door de betrokkenen in het najaar, een internationaal peer-to-peer overleg in maart of april 2024 en een bekendmakingsevent in september of oktober 2024. De planning wordt in september gezamenlijk vastgelegd. 

Gerelateerde procedures

Systeembrede analyse

#alle instellingen
Systeembrede analyses hebben tot doel goede praktijken te delen binnen de hogeronderwijsgemeenschap. Instellingen leren van elkaar, met name rond thema’s gerelateerd aan onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. Alle erkende onderwijsverstrekkers ku...