Systeembrede analyse Vlaanderen 2023-2024: Curriculumontwikkeling & future proof curricula11/09/2023

In het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel voor het hoger onderwijs brengen systeembrede analyses goede praktijken in beeld voor thema’s die gelinkt zijn aan onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. Het gaat om goede praktijken die de basiskwaliteit overstijgen en voor Vlaanderen innovatief zijn. Hogeronderwijsinstellingen krijgen hiermee de ruimte om te leren van elkaar. Universiteiten en hogescholen zijn verplicht om binnen een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar ten minste twee keer deel te nemen aan een systeembrede analyse, als instelling of vanuit één of meer opleidingen. Andere hogeronderwijsinstellingen kunnen vrijwillig deelnemen.

In juni 2023 verscheen de oproep voor deelname aan de systeembrede analyse 2023-2024 'curriculumontwikkeling / futureproof curricula'. Negen instellingen schreven na die oproep in: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogeschool Gent, Katholieke Universiteit Leuven, Karel de Grote Hogeschool Antwerpen, LUCA School of Arts, Odisee, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel. 

Bijkomende inschrijvingen na het publiceren van deze verkennende nota zijn mogelijk tot en met 2 oktober 2023. 

De systeembrede analyse 2023-2024 neemt met deze verkennende nota een start. De nota brengt de informatie samen die verkregen werd via de (internationale) literatuur en de inzendingen van de deelnemende instellingen. Eerste inzichten uit zowel de literatuur als uit de bezorgde informatie van de deelnemers worden hierna weergegeven en gealigneerd. We besluiten met enkele aanknopingspunten voor verdere analyse, kennisdeling en doorontwikkeling van bestaande praktijken. 

Een werkgroep met vertegenwoordigers van de deelnemende instellingen zal de systeembrede analyse vormgeven. Het is aan deze werkgroep om keuzes te maken die meerwaarde opleveren voor elke deelnemende instelling en het leertraject versterken. De werkgroep krijgt tijdens het traject de mogelijkheid om goede praktijken bij internationale peers voor te leggen en te komen tot een constructief kritische dialoog over het voorliggende thema. Een kalender van de werkzaamheden is opgenomen verder in deze nota. De werkgroep heeft de ruimte om te bepalen welk eindproduct haalbaar wordt geacht. In elk geval gaat de NVAO het engagement aan om de resultaten te bundelen in een overzichtsrapportage die publiek gedeeld zal worden.

Infodesk Team Vlaanderen

Wil je alsnog deelnemen aan deze systeembrede analyse? 

Laat het ons weten! 

Gerelateerde procedures

Systeembrede analyse

#alle instellingen
Systeembrede analyses hebben tot doel goede praktijken te delen binnen de hogeronderwijsgemeenschap. Instellingen leren van elkaar, met name rond thema’s gerelateerd aan onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. Alle erkende onderwijsverstrekkers ku...