Terug naar het overzicht Pdf

Toets nieuwe opleiding

De geregistreerde instellingen, de instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening en de erkende faculteiten der protestantse godgeleerdheid leggen periodiek verantwoording af voor de kwaliteit van hun opleidingen. Nieuw op te starten opleidingen ondergaan eerst een toets nieuwe opleiding, een beoordeling van de potentiële kwaliteit.

Bent u een erkende universiteit of hogeschool? Dan geldt een andere procedure
Bent u een niet-erkende instelling? Dan geldt een andere procedure

Algemene informatie

De toets nieuwe opleiding is een (ex ante) beoordeling van de potentiële kwaliteit van een nieuwe opleiding. Een nieuwe opleiding is een opleiding die voor de aanvragende instelling niet voorkomt in het Hogeronderwijsregister. De NVAO baseert haar toetsingsbesluit op een beoordeling van de potentiële opleidingskwaliteit door een commissie van onafhankelijke deskundigen.

De kwaliteit van een opleiding wordt aangetoond aan de hand van acht kwaliteitskenmerken. Daarnaast wordt tijdens de beoordeling nagegaan hoe enerzijds interne en externe stakeholders en anderzijds externe en onafhankelijke peers en experten betrokken worden bij de opleiding.

Indien van toepassing, gaat de commissie na of de opleiding voldoet aan de regelgeving voor de toegang tot overeenkomstige ambten of beroepen.

Op basis van het vastgestelde beoordelingsrapport van de commissie neemt de NVAO een toetsingsbesluit (positief of negatief). Een gebrek aan kwaliteit wordt expliciet onderbouwd aan de hand van (een) voorwaarde(n) waaraan voldaan moet zijn om het gebrek te remediëren.

De beoordelingsprocedure wordt gecoördineerd door de NVAO.

Stappenplan

1

vooroverleg (facultatief)

tot uiterlijk drie maanden voor indiendatum van het aanvraagdossier
In de aanloop naar de formele aanvraag kan de opleiding (instelling) tot uiterlijk drie maanden voor de mogelijke indiendatum van het aanvraagdossi...
In de aanloop naar de formele aanvraag kan de opleiding (instelling) tot uiterlijk drie maanden voor de mogelijke indiendatum van het aanvraagdossier een vooroverleg voeren met de NVAO om af te stemmen over timing en stappen in de procedure, het profiel van de commissie, de opmaak van het Informatiedossier en aan te leveren documentatie en de vormgeving van het locatiebezoek.
2

informatiedossier

De opleiding stelt een Informatiedossier op dat de commissie inzicht verschaft in wat de nieuwe opleiding beoogt, hoe ze dit wil realiseren, hoe za...
De opleiding stelt een Informatiedossier op dat de commissie inzicht verschaft in wat de nieuwe opleiding beoogt, hoe ze dit wil realiseren, hoe zal worden vastgesteld dat wat beoogd wordt, gerealiseerd is, en hoe de opleiding investeert in een voortdurende ontwikkeling van de kwaliteit. Er is aandacht voor de context waarbinnen de nieuwe opleiding wordt aangeboden en voor de wijze waarop interne en externe stakeholders, peers en deskundigen betrokken werden bij de totstandkoming van de opleiding en hoe deze betrokkenheid in de toekomst verzekerd wordt. Indien van toepassing wordt verwezen naar de relevante regelgeving voor de toegang tot bepaalde ambten of beroepen.
3

Aanvraag

De beoordelingsprocedure start vanaf het moment dat de NVAO een aanvraag voor de toets nieuwe opleiding ontvangt. De ambtshalve geregistreerde inst...
De beoordelingsprocedure start vanaf het moment dat de NVAO een aanvraag voor de toets nieuwe opleiding ontvangt. De ambtshalve geregistreerde instellingen dienen hun aanvraag in binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van een positief oordeel over de macrodoelmatigheid van de Commissie Hoger Onderwijs of de Vlaamse Regering, of nadat de termijn is verstreken waarbinnen de Vlaamse Regering een oordeel moet uitspreken. De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier (zie tab aanvraag indienen) en bestaat uit een door het instellingsbestuur ondertekende aanvraagbrief en het Informatiedossier. Een aanvraag kan ten allen tijde worden ingetrokken. Aanvragen van de geregistreerde instellingen kunnen door de NVAO aan de Commissie Hoger Onderwijs worden voorgelegd voor een relevantietoets. Aan de hand van de relevantietoets gaat de Commissie Hoger Onderwijs de maatschappelijke relevantie van de opleiding na. Een negatief oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs leidt onherroepelijk tot het onontvankelijk verklaren van de aanvraag.
4

Controle ontvankelijkheid aanvraag

berichtgeving over ontvankelijkheid ten laatste 15 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag
De NVAO controleert de ontvankelijkheid van de aanvraag. Indien de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt de instelling daarvan op de hoogte gebracht...
De NVAO controleert de ontvankelijkheid van de aanvraag. Indien de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt de instelling daarvan op de hoogte gebracht binnen een termijn van 15 kalenderdagen. Aanvragen van de geregistreerde instellingen kunnen door de NVAO aan de Commissie Hoger Onderwijs worden voorgelegd voor een relevantietoets. Een negatief oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs leidt onherroepelijk tot het onontvankelijk verklaren van de aanvraag.
5

Samenstellen van de commissie

Binnen het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel staat de peer review centraal. Een commissie bestaat uit minimaal vier deskundigen, waaronder een student,...
Binnen het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel staat de peer review centraal. Een commissie bestaat uit minimaal vier deskundigen, waaronder een student, en wordt bijgestaan door een procescoördinator van de NVAO en eventueel een externe secretaris. Beiden maken geen deel uit van de commissie. Om te kunnen inspelen op de context van de opleiding, neemt de NVAO steeds het initiatief om de opleiding (instelling) te betrekken bij de samenstelling van de commissie. Om een objectieve en eerlijke beoordeling mogelijk te maken, moet de commissie onafhankelijk van de opleiding kunnen werken. Dit betekent dat de leden in de vijf jaren voorafgaand aan de aanstelling van de commissie geen relaties of banden hebben met de instelling die de opleiding zal aanbieden. Alle commissieleden, de secretaris en de procescoördinator ondertekenen een deontologische code. De NVAO deelt de samenstelling van de commissie mee aan de instelling. De instelling heeft het recht om binnen een termijn van 15 kalenderdagen beargumenteerd bezwaren aan te dragen tegen de samenstelling van de commissie. Daarnaast is de instelling gehouden om binnen diezelfde termijn informatie waarover zij beschikt inzake de deskundigheid en onafhankelijkheid van commissieleden, mee te delen aan de NVAO.
6

Locatiebezoek

De commissie beschikt over minstens zes weken voor het doornemen van het Informatiedossier en de bijhorende documentatie. Het locatiebezoek wordt d...
De commissie beschikt over minstens zes weken voor het doornemen van het Informatiedossier en de bijhorende documentatie. Het locatiebezoek wordt door de NVAO in samenspraak met de opleiding (instelling) gepland en afgetoetst bij de commissievoorzitter. Het bezoek duurt doorgaans één dag en wordt voorafgegaan door een voorbereidend overleg van de commissie. Het programma houdt maximaal rekening met het Informatiedossier dat de opleiding voorbereid heeft. Op basis van een programmavoorstel door de NVAO bepaalt de commissie de invulling van het programma dat met de opleiding (instelling) wordt besproken. Eens het definitief programma bekend is, kan de opleiding aangeven vanuit welke functies zij gesprekspartners voorstelt. Deelnemers kunnen deel uitmaken van meerdere gesprekken.
7

Beoordeling van beoordelingsrapport

De commissie adviseert de NVAO in haar beoordelingsrapport over de kwaliteit van de nieuwe opleiding als geheel. Ze hanteert in haar advies de beoo...
De commissie adviseert de NVAO in haar beoordelingsrapport over de kwaliteit van de nieuwe opleiding als geheel. Ze hanteert in haar advies de beoordelingsschaal en beslisregels zoals bepaald in het beoordelingskader. Het ontwerp van beoordelingsrapport wordt binnen de vier weken na het locatiebezoek aan de NVAO bezorgd. De NVAO beoordeelt de interne consistentie van het rapport en de navolgbaarheid van het advies en stelt zo nodig aanpassingen voor aan de commissie die de bevindingen verhelderen of de onderbouwing van het advies versterken. De commissie blijft eigenaar van het beoordelingsrapport. De NVAO bezorgt het ontwerp van beoordelingsrapport aan de instelling. Het instellingsbestuur heeft 15 kalenderdagen de tijd om opmerkingen te formuleren. Waar nodig worden de ontwerpen bijgesteld, waarna de commissie het beoordelingsrapport definitief vaststelt. De commissie heeft de plicht om ten aanzien van het instellingsbestuur schriftelijk te antwoorden op eventuele inhoudelijke onjuistheden die gesignaleerd werden.
8

Besluitvorming van de NVAO

6 maanden na de aanvraag (8 maanden indien relevantietoets)
De NVAO neemt een toetsingsbesluit op basis van het beoordelingsrapport van de commissie, volgens de beoordelingsschaal en beslisregels in het beoo...
De NVAO neemt een toetsingsbesluit op basis van het beoordelingsrapport van de commissie, volgens de beoordelingsschaal en beslisregels in het beoordelingskader. Elke instelling ontvangt het goedgekeurde ontwerp toetsingsbesluit en onderliggende rapport. Na verzending heeft het instellingsbestuur 15 kalenderdagen om bezwaar in te dienen bij de NVAO. Indien er geen bezwaar wordt ingediend binnen de vooropgestelde termijn is het besluit definitief. Een instellingsbestuur kan een initiële aanvraag eveneens intrekken vóór de ontvangst van het ontwerp toetsingsbesluit en het onderliggende beoordelingsrapport. Na de besluitvormingsprocedure publiceert de NVAO het besluit en onderliggende beoordelingsrapport op haar website en bezorgt ze beide documenten aan de Vlaamse minister van onderwijs.
9

BESLISSING VLAAMSE REGERING

binnen 30 kalenderdagen na verzending van het definitieve toetsingsbesluit
De Vlaamse Regering neemt finaal het besluit om een nieuwe opleiding te erkennen. Dit gebeurt binnen een ordetermijn van 30 kalenderdagen na verzen...
De Vlaamse Regering neemt finaal het besluit om een nieuwe opleiding te erkennen. Dit gebeurt binnen een ordetermijn van 30 kalenderdagen na verzending van het definitieve toetsingsbesluit.

Tarieven

Nadat de aanvraag ontvankelijk is, ontvangt de instelling de vraag om de kostprijs van de toets nieuwe opleiding in één keer te betalen. Het tarief voor deze procedure wordt vastgelegd door de Vlaamse minister van Onderwijs. De kosten verbonden aan de werking van de commissie (vergoedingen, reiskosten, overnachtingen, enz.) worden hiermee door de NVAO betaald.

Tarief toets nieuwe opleiding voor ambtshalve geregistreerde instellingen:  10.000 euro
Tarief toets nieuwe opleiding voor geregistreerde instellingen:  20.000 euro

Veelgestelde vragen

Hoelang is de erkenning van de nieuwe opleiding geldig?

De nieuwe erkende opleiding wordt geacht geaccrediteerd te zijn tot en met het einde van het tweede academiejaar volgend op het academiejaar waarin voor de eerste maal de voor de nieuwe opleiding bepaalde studieomvang geheel doorlopen werd. Vanaf dat moment moet de opleiding periodiek een opleidingsaccreditatie verkrijgen.

Was dit antwoord nuttig?

Aanvraag indienen

De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier en bestaat uit een door het instellingsbestuur ondertekende aanvraagbrief en het Informatiedossier van de opleiding.

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contactpersoon

  2019_NVAO_by_Anne_Sunderman_141

  Dagmar Provijn

  #instellingen zonder instellingsreview

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info