De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Werkwijze bij samenstelling visitatiepanels vernieuwd

De werkwijze rond panelsamenstellingen is per 1 mei 2017 vernieuwd. In het Nederlandse accreditatiestelsel en het nieuwe Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 heeft peer review een centrale plaats. Om de kwaliteit van visitatiepanels verder te versterken en ervoor te zorgen dat panelleden hun taak goed kunnen uitvoeren, heeft de NVAO een aantal wijzigingen met betrekking tot het samenstellen van visitatiepanels doorgevoerd:

  • wat betreft de onafhankelijkheid wordt gekeken of de panelleden ten minste vijf jaar geen directe of indirecte banden hebben gehad met de instelling waaronder de te beoordelen opleiding ressorteert, die leiden tot een ‘conflict of interest’;
  • de NVAO hecht waarde aan een goede voorbereiding van de panelleden, zeker van voorzitters en secretarissen. Voorzitters en secretarissen ontvangen een training over de door hen uit te voeren beoordeling. Het trainingsprogramma hiervoor loopt en wordt de komende tijd verder uitgebouwd;
  • het eigenaarschap van docenten staat in het nieuwe beoordelingskader centraal. Om die reden dient onderwijsdeskundigheid aanwezig te zijn bij minimaal twee panelleden, waarvan ten minste één met deskundigheid op basis van ervaring met een verwante opleiding van hetzelfde niveau en dezelfde oriëntatie;
  • de toetsdeskundigheid moet apart worden onderbouwd om duidelijker aan te geven dat dit geen optionele, maar een vereiste deskundigheid is in het panel;
  • panelsamenstellingen dienen uiterlijk drie maanden voorafgaand aan het eerste bezoek van het panel binnen de visitatiegroep aan de NVAO te worden voorgelegd;
  • instellingen binnen een visitatiegroep dienen gezamenlijk een panel van deskundigen ter instemming voor te leggen aan de NVAO;
  • de NVAO heeft een nieuw verantwoordingsformulier ontwikkeld voor het indienen van een aanvraag voor het beoordelen van een panelsamenstelling. Het formulier bevat informatie over de vereiste deskundigheden, evenals de door de panelleden in te vullen onafhankelijkheidsverklaring.

De nieuwe werkwijze is na overleg met de koepels en evaluatiebureaus tot stand gekomen en sluit aan op de eisen zoals beschreven in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). In veel gevallen wordt de werkwijze al zonder problemen toegepast. In sommige gevallen wordt extra aandacht van instellingen en betrokken evaluatiebureaus gevraagd. De NVAO is zich daarvan bewust en is altijd beschikbaar voor afstemming en overleg. De NVAO heeft de hogescholen en universiteiten schriftelijk geïnformeerd over de nieuwe werkwijze (zie download).

Meer informatie over panelsamenstellingen