Informatie voor een soepeler verloop procedure toets nieuwe opleiding29/06/2023

Op jaarbasis ontvangt NVAO Nederland ruim 80 aanvragen. De voorbereiding en toetsing van de TNO-dossiers vragen veel inzet van instellingen, panelleden en de NVAO. Effectieve communicatie over de verschillende stappen in het beoordelingsproces is essentieel voor een soepel verloop van de procedure. Daarom geven we enkele tips en staan we stil bij een aantal onderwerpen: cijfers, planning, panelsamenstelling, toets van voorwaarden en toets na 3 jaar. Ook verwijzen we naar relevante pagina's op de NVAO-website. 

TNO-planning

Voor de TNO-procedure geldt een behandelperiode van 6 maanden. Het NVAO-panel gaat ongeveer 3 maanden na indiening van de aanvraag in gesprek met de opleiding tijdens een locatiebezoek. 

In de planning rekenen we vakantieperiodes in beginsel niet mee. Instellingen en panelleden zijn dan doorgaans niet of beperkt beschikbaar. Hou dus rekening met een verlate start van een TNO-aanvraag kort voor een vakantieperiode (mei-juni of november-december). Ook locatiebezoeken in die periode resulteren in een langer traject omdat het panel de adviesrapporten noodgedwongen over de vakantieperiode heen tilt. Aanvragen die niet compleet zijn, leiden ook tot vertraging. Zorg daarom dat het NVAO-panel kan beschikken over de vereiste informatie. 

Opvallend is de soms lange periode tussen het OCW-besluit macrodoelmatigheid en de indiening van de TNO-aanvraag. Mogelijk wil de opleiding het advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) nog meenemen in de finale versie van het informatiedossier. In elk geval loopt de teller van 10 maanden en dus is het zaak om de TNO-aanvraag tijdig in te dienen. Verder wijzen we op de nieuwe toets macrodoelmatigheid per 1 juli 2023.

TNO-panel

Voor de toetsing van nieuwe opleidingen dragen instellingen onafhankelijke en deskundige panelleden voor. De NVAO maakt dankbaar gebruik van deze suggesties. Zo kan een zinvol gesprek tussen peers plaatsvinden. De panelsamenstelling kan vlot verlopen als we beschikken over alle benodigde informatie:

 • onafhankelijkheid volgens de NVAO-gedragscode;
 • verschillende deskundigheden, ook voor toetsen en visiteren.

Student-panelleden komen uit een pool van door de NVAO getrainde kandidaten. Voor het student-panellid is géén voordracht nodig. Dit geldt ook voor de externe secretaris die overigens géén lid is van het panel.

Onduidelijkheid over de onafhankelijkheid en/of de deskundigheden van potentiële panelleden kan tot vertraging leiden. Verder is de beschikbaarheid van een panellid een selectiecriterium.

Tips

 1. Dien een aanvraag pas in als de opleiding daadwerkelijk klaar is voor de externe toetsing; 
 2. Presenteer een samenhangend verhaal waarin de beoogde leerresultaten via het curriculum met leerdoelen en leeruitkomsten de studenten in staat stelt de leerresultaten te behalen. In vakjargon: zorg voor constructive alignment; 
 3. Bezorg het panel alle vereiste informatie inclusief de gedetailleerde uitwerking van de eerste 60 EC en het afstudeertraject. In elk geval zijn enkele modules en toetsen beschikbaar. Het panel moet inhoudelijk grip kunnen krijgen op de feitelijke studieactiviteiten, de afzonderlijke opleidingsonderdelen en de opleiding als coherent geheel; 
 4. Lever nagekomen stukken tijdig aan, bij voorkeur ruim voor het voorbereidend paneloverleg. Zo kunnen panelleden deze aanvullende informatie meenemen in hun eerste analyse en bespreking; 
 5. Ga na of alle gesprekspartners een eenduidig verhaal kunnen brengen tijdens het locatiebezoek.

En dan nog even dit:

Nog geen besluit van de NVAO over de nieuwe opleiding? Dan is het volgens de Wet bescherming namen en graden niet toegestaan om wettelijk erkend onderwijs aan te bieden. Informeer studenten dus duidelijk over de status van de nieuwe opleiding.

Toets voorwaarden

Een positief accreditatiebesluit onder voorwaarden vraagt een inspanning van de opleiding en het panel voorafgaand aan de NVAO-besluitvorming. De toetsing volgt 2 routes afhankelijk van de termijn waarbinnen aan de voorwaarden moet zijn voldaan. Is die termijn korter dan 6 maanden, dan neemt de NVAO het voortouw. Is de termijn langer dan 6 maanden, dan is de opleiding aan zet. In beide gevallen is het zaak om tijdig de aanvraag in te dienen bij de NVAO. Ook doorlopen we alle processtappen van toetsing:

 • een NVAO-besluit over de panelsamenstelling*; 
 • de feitelijke toetsing van de voorwaarden door het panel; 
 • het adviesrapport van het panel; 
 • het NVAO-besluit op basis van het adviesrapport*.

*Met bijzondere aandacht voor de aanvraag panelsamenstelling en instructie ongewijzigde panelsamenstelling

**Een sjabloon voor een adviesrapport is opvraagbaar bij de NVAO.

Toets na 3 jaar

Nieuwe opleidingen ondergaan een toets na 3 jaar indien aangeboden door een instelling zonder besluit instellingstoets en als in de TNO-procedure het gerealiseerd resultaat nog niet is beoordeeld. In de praktijk komt dit erop neer dat de instelling een adviesrapport indient 2,5 jaar na het accreditatiebesluit zodat de NVAO binnen de termijn van 3 jaar een besluit kan nemen.

Het panel beoordeelt de toetsing van de studenten en het gerealiseerd niveau. Het panel bekijkt tussentoetsen of eindwerken, indien beschikbaar, waaruit het gerealiseerd niveau blijkt. In een enkel geval is het mogelijk dat de toets na 3 jaar plaatsvindt op een moment dat de opleiding nog geen afstudeerden kent.

Ook voor deze toetsprocedure doorlopen we alle processtappen: 

 • een NVAO-besluit over de panelsamenstelling*; 
 • de feitelijke toetsing van beide kwaliteitsaspecten door het panel; 
 • het adviesrapport van het panel; 
 • het NVAO-besluit op basis van het adviesrapport**.

Gerelateerde procedures

Toets nieuwe opleiding

Hogeronderwijsinstellingen die een nieuwe associate degree-, bachelor- of masteropleiding willen starten, dienen deze laten erkennen door de NVAO (accrediteren). Dit kan via een toets nieuwe opleiding (TNO). In deze procedure beoordeelt een panel ...