Coronavirus: maatregelen NVAO26/03/2020

Om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus (Coronavirus) in Nederland en in Vlaanderen te beperken neemt de NVAO enkele maatregelen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Wanneer de maatregelen wijzigen, informeren wij u opnieuw op deze pagina.

Update 26 maart 2020

Nederland

In aanvulling op de maatregelen die we op 19 maart hebben gecommuniceerd, geven wij in dit bericht nadere duiding van enkele specifieke onderdelen. Het betreft onder andere enkele antwoorden op vragen over de omgang met visitaties van TNO’s. 

 • De NVAO voert geen TNO’s op afstand uit. Dat is helder gecommuniceerd in de update van 19 maart (zie hieronder) en zal ook niet wijzigen. 
 • Zoals in de update van 19 maart al is gemeld, is voor opleidingen met een inleverdatum 1 november 2020 voorzien in een verlenging van de inleverdatum van 1 jaar. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap registreert dit in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Instellingen hoeven hiervoor geen actie te ondernemen. 
 • De instellingen zijn primair verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van een visitatie. Wij krijgen vragen of de visitaties op afstand kunnen worden uitgevoerd en of dat ook door de NVAO wordt goedgekeurd. Wij zijn van mening dat voor een kwaliteitsvol beoordelingsproces, zowel voor de opleiding als ook voor het panel, een fysiek bezoek zeer wenselijk is. Met het uitstel van een jaar is daarvoor ook ruimte geboden.
  Wij zijn echter ook van mening dat, in deze bijzondere omstandigheden, bij opleidingen die al zijn geaccrediteerd en een inleverdatum 1 november 2020 hebben, er ruimte is om het bezoek op afstand te organiseren. Het is de instelling die hiertoe het initiatief neemt en het betreffende panel hierom vraagt. Een beoordeling op afstand kan alleen onder de voorwaarde dat het panel unaniem akkoord is en dat het panel op basis van de zelfstudie zelfstandig kan besluiten dat toch een fysiek bezoek noodzakelijk is. In dat laatste geval wordt de visitatie uitgesteld. Indien het bezoek op afstand wordt uitgevoerd dan verantwoordt het panel deze werkwijze in het rapport en geeft het panel onomstotelijk aan dat zij op deze wijze een goed beeld hebben gekregen van de kwaliteit van de opleiding. Bij een ‘voldoet ten dele’ of ‘voldoet niet’ op een of meerdere standaarden en dus een eindoordeel ‘positief onder voorwaarden’ of ‘negatief’, kan de NVAO besluiten dat alsnog een fysiek bezoek moet plaatsvinden. 
 • Omdat het NVAO-kantoor op dit moment niet fysiek wordt bemenst, kunnen alleen digitaal ingediende aanvragen in behandeling worden genomen. Zolang de afhandeling daarvan digitaal kan verlopen, zullen wij de besluitvorming daarvan door zetten. Indien toch een fysiek bezoek nodig blijkt te zijn, geldt ook hiervoor dat dit wordt uitgesteld tot na het moment waarop de beperkende omstandigheden zijn opgeheven. Dit geldt met name voor panelsamenstellingen voor visitaties en aanvragen voor accreditatie waarvan de rapporten al gereed zijn. 
 • Om dezelfde reden zullen alle besluiten in deze periode alleen digitaal worden verstuurd.  
Vlaanderen 

Voor Vlaanderen blijven de maatregelen hieronder (update 17 maart 2020) gelden.

Update 19 maart 2020

Nederland

De NVAO is zich er van bewust dat het coronavirus en de in dat kader getroffen maatregelen de komende maanden grote impact hebben op alle activiteiten van instellingen en opleidingen in het hoger onderwijs. Dat geldt ook voor activiteiten inzake de kwaliteit van hun opleidingen en hun onderwijs, waar de NVAO bij betrokken is. 

De NVAO heeft in goed overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap daarom een aantal richtlijnen vastgesteld voor de omgang met deze uitzonderlijke situatie. We proberen daarmee te bereiken dat instellingen de komende maanden worden ontlast als het gaat om voorbereiding en organisatie van visitaties of andere bezoeken. Zo kunnen zij hun aandacht richten op de organisatie en voortgang van het onderwijs. 

Uitgangspunt bij onderstaande richtlijnen is dat aanvraagdossiers voor accreditatie die al bij de NVAO zijn ingediend door ons worden afgehandeld. Bezoeken in het kader van de toets nieuwe opleiding (tno), instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) en de kwaliteitsafspraken worden voorlopig uitgesteld en na de opheffing van de beperkingen in overleg opnieuw gepland. 

Nadere uitwerking van de processen per procedure:

Toets nieuwe opleiding

TNO’s waarvan het locatiebezoek al heeft plaatsgevonden: 

Het proces tot besluitvorming voor alle TNO’s waarvan het bezoek door een panel al is geweest, wordt afgehandeld. Het rapport zal worden opgesteld en alle gebruikelijke stappen tot besluitvorming worden genomen. Als door omstandigheden bij een instelling, panel of bij de NVAO vertraging in het proces ontstaat, zal maatwerk worden toegepast 

TNO’s waarvan de voorbereidingen al hebben plaatsgevonden maar het locatiebezoek nog niet: 

 • In de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, zullen alle geplande locatiebezoeken voor TNO’s niet doorgaan. Een visitatie op afstand, door onder andere de inzet van technologie (Skype, etc.) is onvoldoende geschikt voor een evenwichtig beoordelingsproces waarbij de onafhankelijke deskundigen in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de beoogde nieuwe opleiding en met elkaar. Nadat de beperkende maatregelen zijn opgeheven, zullen we met prioriteit nieuwe afspraken maken over een bezoek in samenspraak met de instelling/opleiding en panel. 
 • Uiteraard zullen wij ons inzetten om de processen zo snel mogelijk te hervatten. Het is echter goed denkbaar dat het accreditatiebesluit op een aanvraag, die sinds het uitbreken van het coronavirus is ingediend, niet voor 1 september wordt genomen. Houdt u hier rekening mee als u belangstellenden informeert over de mogelijke start van uw gewenste opleiding. 
 • Als door het uitstel van uw aanvraag de geldigheid van uw macrodoelmatigheidsbesluit verloopt, kunt u bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) een hertoetsing van dat besluit aanvragen. Als een eerdere hertoetsing verloopt of er spelen andere zaken, dan kunt u met CDHO of met ons contact opnemen. Voor meer vragen over de procedure hertoetsing zie: https://www.cdho.nl/procedures/verlopen-besluit/
Nieuwe aanvragen voor TNO’s

 • In deze periode nemen wij nieuwe TNO-aanvragen in behandeling, dat wil zeggen dat wij de panelsamenstelling zullen voorbereiden, maar nog geen bezoekdatum zullen vastleggen. Dat doen wij omdat wij eerst voorrang geven aan het vinden van een bezoekdatum voor die opleidingen waarvan het bezoek is uitgesteld. Daarnaast is nog onzeker tot wanneer de beperkende maatregelen gehandhaafd blijven. 
 • Bezoekdata voor aanvragen ingediend vanaf 13 maart 2020 zullen allemaal na 1 september worden gepland. Dat betekent dat een start van de aangevraagde opleiding per 1-9-2020 niet mogelijk is. 
 • U hoeft een aanvraag voorlopig alleen digitaal in te dienen. U biedt formeel, namens het bevoegd gezag, uw aanvraag aan door digitaal een brief (of een scan daarvan) aan de NVAO te sturen via het webformulier of via webaanvraag@nvao.net. Stuur bijlagen via een zip-bestand mee met de mail voor de aanvraag. Wanneer de capaciteit wordt overschreden, stuurt u de bijlagen bij voorkeur via SURFFilesender of een ander medium om grotere bestanden te versturen, eveneens naar hetzelfde mailadres. Zodra de omstandigheden het weer toe laten, ontvangen wij graag een papieren getekend exemplaar van uw aanvraag en de papieren bijlagen.
Visitaties (met herstelplannen) en herbeoordelingen voor accreditatie

 • Indien het visitatierapport al wel beschikbaar is, maar tijdelijk niet per post kan worden ingediend bij de NVAO, dan verzoeken wij u in ieder geval een digitaal rapport in te dienen. U biedt formeel, namens het bevoegd gezag, uiterlijk op de vastgestelde (inlever)datum, uw aanvraag/herstel/etc. aan door digitaal een brief (of een scan daarvan) aan de NVAO te sturen via webaanvraag@nvao.net. Zodra de omstandigheden het weer toe laten, ontvangen wij graag een papieren getekend exemplaar van uw aanvraag en de papieren bijlagen. 
 • Voor opleidingen met een inleverdatum 1 november 2020 wordt voorzien in een verlenging van de inleverdatum van 1 jaar. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap registreert dit in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Instellingen hoeven hier geen actie voor te ondernemen. Deze verlenging biedt opleidingen die de komende periode staan voor een heraccreditatie de mogelijkheid om desgewenst bijvoorbeeld de voorbereiding of locatiebezoeken te verschuiven. Het verschuiven van bijvoorbeeld een locatiebezoek is een optie voor instellingen waar gebruik van kan worden gemaakt, maar dit hoeft niet. De verlengde inleverdatum is een uiterste datum van inlevering. Onderzocht wordt of bovenstaande verlenging ook noodzakelijk is voor opleidingen met een inleverdatum 1 mei 2021. Hierover wordt later beslist.
 • Indien door de beperkende maatregelen de inleverdatum voor een herstelprocedure niet wordt gehaald, bijvoorbeeld doordat:
  - een visitatie niet heeft kunnen plaatsvinden;
  - een panelrapport niet tijdig beschikbaar is;
  - een herstelplan niet klaar is;
  - een herstelbeoordeling niet kan plaatsvinden; 
  - of een andere reden...
  dan handelt u als volgt:
  U biedt formeel, namens het bevoegd gezag, uiterlijk op de vastgestelde (inlever)datum, uw aanvraag/ herstel/etc. aan door digitaal een brief (of een scan daarvan) aan de NVAO te sturen via webaanvraag@nvao.net. U geeft daarbij onderbouwd aan dat u door de omstandigheden niet tijdig een rapport kunt indienen. Vermeld hierbij s.v.p. de tijd die u nog nodig heeft. U krijgt dan van de NVAO een bevestiging en een periode van uitstel. Mocht uiteindelijk ook die periode onvoldoende blijken, dan kunt u met de NVAO contact opnemen voor nadere afspraken.
Kwaliteitsafspraken

De huidige situatie maakt een visitatie door een deskundigenpanel onmogelijk. Daarom zal het panel bij alle lopende hersteltrajecten (dus ook als de beperkende maatregelen worden opgeheven) beoordelen of het aanvraagdossier ontvankelijk is en of op basis van het dossier, inclusief eventuele aanvullende informatie, een positief advies kan worden gegeven zonder een bezoek af te leggen. Het panel adviseert het bestuur van de NVAO hierover. De NVAO neemt hierover een eigenstandig besluit. Mocht besloten worden dat aanvullende informatie nodig is, dan vindt alsnog een bezoek door het panel (of digitale vervanging daarvan) plaats, e.e.a. ter beoordeling door de NVAO. Hierover wordt de instelling tijdig geïnformeerd en samen met de instelling zal een geschikte (bezoek)datum worden gezocht. 

Het gehele proces resulteert uiteindelijk in een advies van de NVAO aan de minister over de vraag of de instelling voldoet aan de eisen die gesteld zijn ten aanzien van de studievoorschotmiddelen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap neemt hierop een besluit over de toekenning van de middelen.

 • Indien uw documentatie voor de komende beoordeling al wel beschikbaar is, maar tijdelijk niet per post kan worden ingediend bij de NVAO, dan verzoeken wij u in ieder geval een digitaal rapport in te dienen. U biedt formeel, namens het bevoegd gezag, uiterlijk op de vastgestelde (inlever)datum, uw aanvraag/herstel/etc. aan door digitaal een brief (of een scan daarvan) aan de NVAO te sturen via de website van de NVAO (https://www.nvao.net/nl/procedures/nederland/kwaliteitsafspraken). Zodra de omstandigheden het weer toe laten, ontvangen wij graag een papieren getekend exemplaar van uw aanvraag en de papieren bijlagen.  
 • Indien door de beperkende maatregelen de inleverdatum niet wordt gehaald, handelt u als volgt. U biedt formeel, namens het bevoegd gezag, uiterlijk op de vastgestelde (inlever)datum, uw aanvraag aan door digitaal een brief (of een scan daarvan) aan de NVAO te sturen via de website van de NVAO (https://www.nvao.net/nl/procedures/nederland/kwaliteitsafspraken). U geeft daarbij onderbouwd aan dat u door de omstandigheden niet tijdig een rapport kunt indienen. Vermeld hierbij s.v.p. de tijd die u nog nodig heeft. U krijgt dan van de NVAO een bevestiging en een periode van uitstel.  
 • Er zijn met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aanvullende afspraken gemaakt over de studievoorschotmiddelen. De communicatie hierover verloopt via het ministerie. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via Dienstpostbus Kwaliteitsafspraken HO: kwaliteitsafspraken-ho@minocw.nl 
In alle andere gevallen neemt u contact op met de NVAO via info@nvao.net om nadere afspraken te maken.

Vlaanderen 

Voor Vlaanderen blijven de maatregelen hieronder (update 17 maart 2020) gelden.

Update 18 maart 2020

Nederland

Er zijn veel vragen zijn over de voortgang van visitatieprocessen en accreditatieprocedures en wat u nu moet doen. Wij zijn hierover in gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Donderdag 19 maart 2020 is een bestuurlijk overleg tussen de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vertegenwoordigers van het hoger onderwijs, waaronder de NVAO. In dit overleg worden afspraken gemaakt hoe om te gaan met de huidige beperkende maatregelen en wat dat betekent voor onder andere de boven genoemde processen. 
Wanneer helder is welke afspraken gelden, zullen wij u informeren en dit op deze plaats communiceren. Wij vragen nog even geduld zodat er op een zo uniform mogelijke wijze kan worden gereageerd op de vragen die bij u spelen.  

Vlaanderen

Voor Vlaanderen blijven de maatregelen hieronder (update 17 maart 2020) gelden.

Update 17 maart 2020

Vlaanderen

De NVAO schort alle beoordelingsactiviteiten in Vlaanderen tot nader order op. De hervatting van deze activiteiten zal een maand op voorhand worden aangekondigd. Dit geeft zowel de instellingen, de NVAO als de beoordelingscommissies de gelegenheid om deze werkzaamheden op een goede manier te hervatten en hiervoor een planning op te maken. 

Daarbij geldt dat:

 • de lopende beoordelingen die zich in een afrondende fase bevinden (concreet: waar er geen contactmomenten en locatiebezoeken meer nodig zijn bij/met de instelling) zullen worden afgerond; 
 • de accreditatieaanvragen op basis van beoordelingsrapporten van de VLUHR (en waar dus geen contactmomenten met de instelling nodig zijn) zullen wel door de NVAO worden behandeld.

Indien u vragen heeft, aarzel niet om uw relatiebeheerder bij de NVAO aan te spreken. 

In het geval de situatie in de toekomst andere richtlijnen vraagt, brengen wij u hiervan opnieuw op de hoogte. 

Nederland 

Voor Nederland blijven de maatregelen hieronder (update 15 maart 2020) gelden.

Update 15 maart 2020

Nederland

De Nederlandse beoordelingsprocedures onder regie van de NVAO en daarmee samenhangende visitaties en locatiebezoeken (zoals tno, ITK, Kwaliteitsafspraken) worden opgeschort t/m 6 april, in aansluiting op de vandaag door het Nederlandse Kabinet genomen maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Verder blijven de eerder aangekondigde maatregelen van kracht. U kunt voor vragen over deze maatregel in relatie tot een accreditatie van een nieuwe opleiding (tno) contact opnemen met de desbetreffende procescoördinator of de NVAO via e-mail info@nvao.net. 

Vlaanderen

Voor Vlaanderen blijven de maatregelen hieronder (update 12 maart 2020) gelden.

Update 13 maart 2020

Nederland

Opleidingsvisitaties kunnen langer duren of kunnen worden uitgesteld vanwege het coronavirus, bijvoorbeeld omdat er beperkingen gelden bij hogescholen en universiteiten, er bezwaren zijn tegen een bezoek of omdat (internationale) panelleden niet kunnen reizen. Wij hebben besloten dat alle Nederlandse beoordelingsprocedures onder regie van de NVAO en daarmee samenhangende visitaties en locatiebezoeken (zoals tno, ITK, Kwaliteitsafspraken) worden opgeschort t/m 31 maart. Er geldt een uitzondering voor een procedure die al in gang is gezet en gewoon door kan gaan. 

Het besluit om een beoordelingsprocedure in het kader van een accreditatie bestaande opleiding en daarmee samenhangende visitatie en locatiebezoek op te schorten ligt bij de betreffende instelling. Het ligt voor de hand dat de instelling hierover in overleg treedt met de commissies van deskundigen, de secretaris en in voorkomend geval het evaluatiebureau. In voorkomende gevallen kan door de minister gebruik worden gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om in onvoorziene omstandigheden een inleverdatum of vervaldatum te verlengen. Instellingen die al een procedure voor een accreditatie van een bestaande opleiding zijn gestart, kunnen hun aanvraag indienen voor 1 mei a.s. met de mededeling dat het visitatierapport door omstandigheden is verlaat. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk digitaal. 

U kunt voor vragen over deze maatregel in relatie tot een accreditatie van een nieuwe opleiding (tno) contact opnemen met de desbetreffende procescoördinator of de NVAO via e-mail info@nvao.net.  

Vlaanderen

Voor Vlaanderen blijven de maatregelen hieronder (update 12 maart 2020) gelden.

Update 12 maart 2020

Om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus (Coronavirus) in Nederland en in Vlaanderen te beperken, werken de medewerkers van de NVAO de komende periode zoveel mogelijk digitaal. Bijeenkomsten met externe gasten stellen wij voorlopig uit. 

Wat betreft onze beoordelingsprocedures geldt het volgende: 

Vlaanderen

Gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 (Corona-virus) heeft de NVAO Afdeling Vlaanderen besloten om gesprekken met instellingen in het kader van beoordelingsprocedures uit te stellen, met uitzondering van één beoordeling, waar besluitvorming niet langer kan uitgesteld worden. In dit specifieke geval overleggen we met de betrokken instelling over hoe we het gesprek best online kunnen voeren. 
Deze maatregel geldt zeker tot Pasen. Andere externe vergaderingen organiseren we online of stellen we uit. 

De procescoördinatoren zullen contact opnemen met de desbetreffende opleidingen. Indien u vragen hebt, aarzel niet om uw contactpersoon bij de NVAO aan te spreken.


Nederland

In Nederland worden de lopende procedures apart bekeken. Accreditaties van bestaande opleidingen, ITK- en KA-procedures kunnen desgewenst worden opgeschort. Voor tno’s zullen de procescoördinatoren contact opnemen met de instellingen en panelleden om te vragen of er beperkingen gelden of bezwaren zijn tegen een bezoek. De NVAO neemt een beslissing over de voortgang. Voor vragen kunt u contact opnemen met de procescoördinator van uw beoordeling of met de NVAO via info@nvao.net.  

In het algemeen geldt: wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het virus op de voet. Daarbij hanteren wij de richtlijnen van de Vlaamse en Belgische overheden en de Nederlandse overheid en RIVM. Wanneer de maatregelen wijzigen, informeren wij u hierover op deze pagina.