Maatregelen Nederland

Om de verdere verspreiding van het Coronavirus in Nederland en in Vlaanderen te beperken, neemt onze organisatie enkele maatregelen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Onze medewerkers werken maximaal 50% van hun contracturen op kantoor en zijn per e-mail én telefonisch bereikbaar. Wanneer de maatregelen wijzigen, informeren wij u via deze pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons. 

De volgende maatregelen zijn van toepassing op onze werkzaamheden in Nederland:

Algemeen 

Onderstaande aanpassingen voor het accrediteren van bestaande en nieuwe opleidingen (TNO) gelden tot 1 september 2022.   

Opleidingen en instellingen kunnen ons de benodigde informatie digitaal verstrekken. U hoeft geen hard copy aan te leveren van het aanvraagdossier. Onze besluiten worden ook digitaal verstuurd. U kunt, namens het bevoegd gezag, uw aanvraag aanbieden door digitaal een brief (of een scan daarvan) aan de NVAO te sturen via het webformulier of door een e-mail te sturen. U stuurt het digitale visitatierapport en de overige bijlagen via een zip-bestand mee met de mail voor de aanvraag. Wanneer de mailcapaciteit wordt overschreden, stuurt u de bijlagen bij voorkeur via SURFFilesender of een ander medium om grotere bestanden te versturen. 

Onderstaand treft u achtereenvolgens de actuele informatie over het beoordelen van bestaande en nieuwe opleidingen. Met de instellingen bij wie een procedure loopt voor de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) is afzonderlijk contact.

Bestaande opleidingen

Inleverdata 1 mei 2022 en 1 november 2022

Opleidingen met een inleverdatum van 1 mei 2022 of 1 november 2022 krijgen de mogelijkheid tot uitstel van het inleveren van het visitatierapport bij de NVAO van maximaal een jaar.  

Gelet op de bepalingen in de wet is het noodzakelijk dat u uiterlijk op de indieningsdatum een formele accreditatieaanvraag indient en tevens verzoekt om uitstel voor het inleveren van het visitatierapport door een e-mail te sturen. Alleen officiële verzoeken van het bevoegd gezag (CvB of directie) kunnen worden geregistreerd en behandeld. Uw verzoek dient te worden onderbouwd met een voorstel voor een termijn van uitstel. Hierbij geldt als uitgangspunt: de opleiding krijgt een jaar uitstel, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om minder of geen uitstel te verlenen. Opleidingen waarvan de inleverdatum al is opgeschoven of opleidingen die al een volledig jaar uitstel hebben gekregen, kunnen niet opnieuw uitstel aanvragen. 

Kwaliteit onderwijs in coronatijd

De NVAO verzoekt instellingen en panelleden om tijdens de visitatie - en in de rapporten die ons daarna worden aangeboden - aandacht te besteden aan de enkele elementen rond de kwaliteit van het onderwijs in coronatijd (zie brief als download onderaan deze pagina). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de NVAO en de Inspectie van het Onderwijs een gezamenlijke opdracht verleend voor het uitvoeren van een thematische analyse van de kwaliteit van online onderwijs gedurende de COVID-19 pandemie. 

Visitatie op afstand (online visiteren)

Er kan een visitatie op afstand (online) worden georganiseerd bij de (her)beoordeling van bestaande geaccrediteerde opleidingen, onder de voorwaarden dat het panel unaniem akkoord is met de online visitatie en dat het panel op basis van de zelfstudie zelfstandig kan besluiten dat toch een fysiek bezoek noodzakelijk is. 

De instelling neemt het initiatief en legt het verzoek voor een visitatie op afstand voor aan het desbetreffende panel. Wanneer een visitatie op afstand wordt uitgevoerd, dan verantwoordt het panel de werkwijze in het rapport en geeft zij onomstotelijk aan dat zij op deze wijze een goed beeld heeft gekregen van de kwaliteit van de opleiding. Bij een ‘voldoet ten dele’ of ‘voldoet niet’ op een of meer van de standaarden en dus een eindoordeel ‘positief onder voorwaarden’ of ‘negatief’, kan de NVAO besluiten dat alsnog een fysiek bezoek moet plaatsvinden. 

Ook in het experiment leeruitkomsten is online visiteren toegestaan. De voorwaarden en werkwijze voor de totstandkoming van deze visitatie zijn dezelfde als bij de reguliere visitaties bij bestaande geaccrediteerde opleidingen.    

Herstelprocedure

Wanneer de inleverdatum voor een herstelprocedure niet wordt gehaald, bijvoorbeeld doordat een visitatie niet kon plaatsvinden; een panelrapport niet tijdig beschikbaar is; een herstelplan niet klaar is of een andere reden, dan handelt u als volgt. U biedt formeel, namens het bevoegd gezag, uiterlijk op de vastgestelde (inlever)datum, uw aanvraag/herstel/etc. aan door digitaal een brief (of een scan daarvan) aan de NVAO te sturen. U geeft daarbij onderbouwd aan dat u door de omstandigheden niet tijdig een rapport kunt indienen. Vermeld hierbij s.v.p. de tijd die u nog nodig heeft. U krijgt dan van de NVAO een bevestiging en een periode van uitstel. Mocht uiteindelijk ook die periode onvoldoende blijken, dan kunt u met de NVAO contact opnemen voor nadere afspraken. 

Nieuwe opleidingen (toets nieuwe opleiding)

(Tijdelijke) regeling TNO 2.0

De (tijdelijke) regeling Toets Nieuwe Opleiding 2.0 (zie download onderaan de pagina) geldt tot 1 september 2022 voor alle aanvragen voor nieuwe opleidingen. Uitgangspunt is dat de beoordeling online plaatsvindt. De regeling is compatibel met de European Standards and Guidelines, laat de kwaliteitsborging van nieuwe opleidingen intact en maakt het mogelijk ook onder onzekere omstandigheden de behandeling van ingediende aanvragen voort te zetten. 

Tot slot

Tot slot, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap publiceert op haar website servicedocumenten en veelgestelde vragen en antwoorden voor hogeronderwijsinstellingen.