Maatregelen Nederland

Om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus (Coronavirus) in Nederland en in Vlaanderen te beperken, neemt de NVAO enkele maatregelen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. De medewerkers van de NVAO werken vanuit huis, maar zijn en blijven bereikbaar via mail. Wanneer de maatregelen wijzigen, informeren wij u opnieuw op deze pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met info@nvao.net (vragen over de kwaliteitsafspraken kunt u stellen via kwaliteitsafspraken@nvao.net).

De volgende maatregelen zijn van toepassing op onze werkzaamheden in Nederland:

Algemeen 

[Update 31-03-2021] Wij herbevestigen ons besluit om zoveel mogelijk online te werken. Opleidingen en instellingen worden verzocht om ons alle benodigde informatie digitaal te verstrekken. De aanpassingen in de accreditaties van bestaande opleidingen en in de beoordelingen voor de toets nieuwe opleiding (TNO) gelden tot 1 oktober 2021.   

Alleen digitaal ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. U kunt, namens het bevoegd gezag, uw aanvraag aanbieden door digitaal een brief (of een scan daarvan) aan de NVAO te sturen via het webformulier of via webaanvraag@nvao.net

Wanneer het visitatierapport beschikbaar is, kunt u een digitaal rapport indienen. Stuur bijlagen via een zip-bestand mee met de mail voor de aanvraag. Wanneer de mailcapaciteit wordt overschreden, stuurt u de bijlagen bij voorkeur via SURFFilesender of een ander medium om grotere bestanden te versturen. Voor de lopende procedures behoeven wij geen papieren getekend exemplaar van uw aanvraag en de papieren bijlagen te ontvangen. Onze besluiten worden ook digitaal verstuurd.  

Onderstaand treft u achtereenvolgens de actuele informatie over het beoordelen van bestaande en nieuwe opleidingen. Met de instellingen bij wie een procedure voor de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) loopt, is afzonderlijk contact.

Bestaande opleidingen

Inleverdatum 1 mei 2021 / 1 november 2021

Opleidingen met een inleverdatum van 1 mei 2021 of 1 november 2021 krijgen de mogelijkheid tot uitstel van het inleveren van het visitatierapport bij de NVAO van maximaal een jaar. Gelet op de bepalingen in de wet is het noodzakelijk dat de instelling op de indieningsdatum een formele accreditatieaanvraag indient en tevens verzoekt om uitstel voor het inleveren van het visitatierapport. Het verzoek kan worden ingediend via e-mailadres webaanvraag@nvao.net. Alleen officiële verzoeken van het bevoegd gezag (CvB of directie) kunnen worden geregistreerd en behandeld. Uw verzoek dient te worden onderbouwd met een voorstel voor een termijn van uitstel. Hierbij geldt als uitgangspunt: de opleiding krijgt een jaar uitstel tenzij er zwaarwegende redenen zijn om minder of geen uitstel te verlenen.

Kwaliteit onderwijs in corona-tijd

De NVAO verzoekt instellingen en panelleden om in de visitatie - en in de rapporten die ons daarna worden aangeboden - aandacht te besteden aan de enkele elementen rond de kwaliteit van het onderwijs in corona-tijd (zie brief als download onderaan deze pagina). 

Visitatie op afstand (online visiteren)

Er kan een visitatie op afstand (online) worden georganiseerd bij de (her)beoordeling van bestaande geaccrediteerde opleidingen met een inleverdatum van 1 mei 2021 of 1 november 2021, onder de voorwaarden dat het panel unaniem akkoord is met de online visitatie en dat het panel op basis van de zelfstudie zelfstandig kan besluiten dat toch een fysiek bezoek noodzakelijk is. 

De instelling neemt het initiatief en legt het verzoek voor een visitatie op afstand voor aan het desbetreffende panel. Wanneer een visitatie op afstand wordt uitgevoerd, dan verantwoordt het panel de werkwijze in het rapport en geeft zij onomstotelijk aan dat zij op deze wijze een goed beeld heeft gekregen van de kwaliteit van de opleiding. Bij een ‘voldoet ten dele’ of ‘voldoet niet’ op een of meer van de standaarden en dus een eindoordeel ‘positief onder voorwaarden’ of ‘negatief’, kan de NVAO besluiten dat alsnog een fysiek bezoek moet plaatsvinden. 

Ook in het experiment leeruitkomsten is online visiteren toegestaan. De voorwaarden en werkwijze voor de totstandkoming van deze visitatie zijn dezelfde als bij de reguliere visitaties bij bestaande geaccrediteerde opleidingen.    

Herstelprocedure

Wanneer de inleverdatum voor een herstelprocedure niet wordt gehaald, bijvoorbeeld doordat een visitatie niet kon plaatsvinden; een panelrapport niet tijdig beschikbaar is; een herstelplan niet klaar is of een andere reden, dan handelt u als volgt. U biedt formeel, namens het bevoegd gezag, uiterlijk op de vastgestelde (inlever)datum, uw aanvraag/herstel/etc. aan door digitaal een brief (of een scan daarvan) aan de NVAO te sturen. U geeft daarbij onderbouwd aan dat u door de omstandigheden niet tijdig een rapport kunt indienen. Vermeld hierbij s.v.p. de tijd die u nog nodig heeft. U krijgt dan van de NVAO een bevestiging en een periode van uitstel. Mocht uiteindelijk ook die periode onvoldoende blijken, dan kunt u met de NVAO contact opnemen voor nadere afspraken. 

In afbouw 

Voor opleidingen in afbouw, waarvan de CROHO-registratie uiterlijk op 31 augustus 2021 eindigt, kan de CROHO-registratie worden verlengd met een jaar. De opleiding dient daartoe zelf een verzoek in bij DUO.

Nieuwe opleidingen (toets nieuwe opleiding)

(Tijdelijke) regeling TNO 2.0

De (tijdelijke) regeling Toets Nieuwe Opleiding 2.0 (zie download onderaan de pagina) geldt tot 1 oktober 2021 en voor alle aanvragen voor nieuwe opleidingen. Uitgangspunt is dat de beoordeling online plaatsvindt. De regeling is compatibel met de European Standards and Guidelines, laat de kwaliteitsborging van nieuwe opleidingen intact en maakt het mogelijk ook onder onzekere omstandigheden de behandeling van ingediende aanvragen voort te zetten. 

Tot slot

Tot slot, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap publiceert op haar website servicedocumenten en veelgestelde vragen en antwoorden die hogeronderwijsinstellingen handreikingen willen bieden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.