Maatregelen Nederland

Om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus (Coronavirus) in Nederland en in Vlaanderen te beperken, neemt de NVAO enkele maatregelen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. De medewerkers van de NVAO werken vanuit huis, maar zijn en blijven bereikbaar via mail. Wanneer de maatregelen wijzigen, informeren wij u opnieuw op deze pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met info@nvao.net Vragen over de kwaliteitsafspraken kunt u stellen via kwaliteitsafspraken@nvao.net

De volgende maatregelen zijn van toepassing op onze werkzaamheden in Nederland:

Algemeen 

Zoals door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is aangegeven, vinden in het hoger onderwijs minder tot geen onderwijsactiviteiten plaats op de locaties van hoger onderwijsinstellingen. Gedurende deze periode zijn er ook geen locatiebezoeken aan instellingen in het kader van beoordelingsprocedures onder regie van de NVAO en daarmee samenhangende visitaties. Onze overige bijeenkomsten zijn opgeschort tot 1 september. Via digitale wegen wordt zo veel mogelijk tijdelijk invulling gegeven aan de werkzaamheden van de NVAO. 

Opleidingsvisitaties kunnen langer duren of worden uitgesteld vanwege het coronavirus, bijvoorbeeld omdat er beperkingen gelden, er bezwaren zijn tegen een bezoek of omdat (internationale) panelleden niet kunnen reizen. De NVAO Afdeling Nederland hervat, zo nodig tijdelijk en in aangepaste vorm (zie hierna), de procedures voor zover mogelijk is in het licht van de geldende beperkingen en de beschikbaarheid van panelleden. Uitgangspunt hierbij is het gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van de opleiding en dat de beoordeling voldoet aan wettelijke vereisten en de European Standards and Guidelines. Zolang de afhandeling digitaal kan verlopen, zetten wij de besluitvorming over procedures door. Wanneer toch een fysiek bezoek nodig is, geldt dat dit wordt uitgesteld tot na het moment waarop de beperkende omstandigheden zijn opgeheven. 

Voorlopig worden alleen digitaal ingediende aanvragen in behandeling genomen; het kantoor van de NVAO wordt momenteel niet fysiek bemenst. U kunt daarvoor formeel, namens het bevoegd gezag, uw aanvraag aanbieden door digitaal een brief (of een scan daarvan) aan de NVAO te sturen via het webformulier of via webaanvraag@nvao.net
Wanneer het visitatierapport al beschikbaar is, kunt u een digitaal rapport indienen. Stuur bijlagen via een zip-bestand mee met de mail voor de aanvraag. Wanneer de mailcapaciteit wordt overschreden, stuurt u de bijlagen bij voorkeur via SURFFilesender of een ander medium om grotere bestanden te versturen. Zodra de omstandigheden het weer toe laten, ontvangen wij graag een papieren getekend exemplaar van uw aanvraag en de papieren bijlagen. Onze besluiten worden ook digitaal verstuurd.  

Onderstaand treft u achtereenvolgens de actuele informatie over bestaande opleidingen, nieuwe opleidingen en kwaliteitsafspraken. Met de instellingen bij wie een procedure voor de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) loopt, is afzonderlijk contact.

Bestaande opleidingen

Inleverdatum 1 mei 2020  

De aanvragen voor dit indieningsmoment - ook als die al voor 1 mei bij ons waren ingediend - zijn vanaf 1 mei in behandeling genomen. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat wij vanaf maart veel tijd en energie hebben gestoken in het organiseren van onze werkzaamheden in de nieuwe context. Wij begrijpen dat u verwacht dat vanaf het moment van indiening uw aanvraag binnen de gestelde termijn wordt behandeld. Voor dit indieningsmoment mag u, indien er geen aanvullende vragen zijn, een besluit voor 1 september verwachten. Aanvragen waarvoor uitstel is verleend, nemen wij op zodra deze opnieuw worden ingediend. De NVAO spant zich uiteraard tot het uiterste in om in de aangepaste omstandigheden uw aanvraag voortvarend te behandelen. 

Inleverdatum 1 november 2020 

Voor opleidingen met een inleverdatum 1 november 2020 is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voorzien in een verlenging van de inleverdatum met 1 jaar. Dit wordt geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Instellingen hoeven hiervoor geen actie te ondernemen. De verlengde inleverdatum is een uiterste datum van inlevering. Deze verlenging biedt opleidingen die de komende periode staan voor een heraccreditatie de mogelijkheid om desgewenst bijvoorbeeld de voorbereiding of locatiebezoek te verschuiven. Het ligt voor de hand dat de instelling hierover in overleg treedt met de commissies van deskundigen, de secretaris en in voorkomend geval het evaluatiebureau. Het verschuiven van bijvoorbeeld een locatiebezoek is een optie voor instellingen waar gebruik van kan worden gemaakt, maar dit hoeft niet. 

Instellingen zijn primair verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van een visitatie. De NVAO is van mening dat voor een kwaliteitsvol beoordelingsproces, zowel voor de opleiding als ook voor het panel, een fysiek bezoek zeer wenselijk is. Met het uitstel van een jaar wordt daarvoor ook ruimte geboden. 

Er kan een visitatie/locatiebezoek op afstand worden georganiseerd bij bestaande geaccrediteerde opleidingen met een inleverdatum van 1 november 2020, onder de voorwaarde dat het panel unaniem akkoord is en dat het panel op basis van de zelfstudie zelfstandig kan besluiten of toch een fysiek bezoek noodzakelijk is (dan wordt de visitatie uitgesteld). De instelling neemt het initiatief en legt het verzoek voor een visitatie op afstand voor aan het desbetreffende panel. Wanneer dit wordt uitgevoerd, dan verantwoordt het panel de werkwijze in het rapport en geeft zij onomstotelijk aan dat zij op deze wijze een goed beeld heeft gekregen van de kwaliteit van de opleiding. Bij een ‘voldoet ten dele’ of ‘voldoet niet’ op een of meer standaarden en dus een eindoordeel ‘positief onder voorwaarden’ of ‘negatief’, kan de NVAO besluiten dat alsnog een fysiek bezoek moet plaatsvinden. 

Visitaties in het kader van de clusterbeoordelingen in het experiment leeruitkomsten kunnen niet online plaatsvinden en moeten na het opheffen van de overheidsmaatregelen (opnieuw) worden ingepland.     

Inleverdatum 1 mei 2021 

Voor opleidingen met inleverdatum 1 mei 2021 wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten of een verlenging nodig is. In het najaar zal worden nagegaan of en voor welke (clusters van) opleidingen dit wenselijk is. Om te voorkomen dat (nieuwe pieken) in het visitatierooster ontstaan, wordt tevens geïnventariseerd of verlenging van inleverdata van grote clusters van opleidingen een bijdrage kan leveren aan een voor alle partijen beter werkbaar visitatierooster. 

Herstelprocedure 

Wanneer de inleverdatum voor een herstelprocedure niet wordt gehaald, bijvoorbeeld doordat een visitatie niet kon plaatsvinden; een panelrapport niet tijdig beschikbaar is; een herstelplan niet klaar is; een herstelbeoordeling niet kan plaatsvinden of een andere reden, dan handelt u als volgt. U biedt formeel, namens het bevoegd gezag, uiterlijk op de vastgestelde (inlever)datum, uw aanvraag/herstel/etc. aan door digitaal een brief (of een scan daarvan) aan de NVAO te sturen. U geeft daarbij onderbouwd aan dat u door de omstandigheden niet tijdig een rapport kunt indienen. Vermeld hierbij s.v.p. de tijd die u nog nodig heeft. U krijgt dan van de NVAO een bevestiging en een periode van uitstel. Mocht uiteindelijk ook die periode onvoldoende blijken, dan kunt u met de NVAO contact opnemen voor nadere afspraken. 

In afbouw 

Voor opleidingen in afbouw, waarvan de registratie in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) eindigt op 31 augustus 2020, kan het zo zijn dat studenten van deze opleidingen er door de coronacrisis niet in slagen om voor die datum af te studeren. Om te voorkomen dat er dan geen diploma meer kan worden uitgereikt, omdat de opleiding vanaf 1 september 2020 niet meer CROHO-geregistreerd is - en ook niet meer geaccrediteerd, krijgt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de opdracht om alle CROHO-registraties die op 31 augustus 2020 aflopen, te verlengen met een jaar. Dit laat onverlet dat de instellingen die dit betreft invulling geven aan hun inspanningsverplichting de vertraging voor studenten te minimaliseren. 

Visitatierooster 

De datum voor het aanvragen van wijzigingen in het visitatierooster wordt verlengd tot 15 mei 2020. Indien die datum niet haalbaar is, neemt u dan contact op met de NVAO voor nadere afstemming. 

Nieuwe opleidingen (toets nieuwe opleiding)

Versnelde procedure

De NVAO heeft in goed overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de koepels een aantal richtlijnen vastgesteld. We proberen daarmee te bereiken dat instellingen de komende maanden worden ontlast als het gaat om voorbereiding en organisatie van visitaties of andere bezoeken. Zo kunnen zij hun aandacht richten op de organisatie en voortgang van het onderwijs.

Door de beperkende maatregelen om het coronavirus in te dammen, zijn sinds medio maart de geplande beoordeling van nieuwe opleiding (‘toets nieuwe opleiding, TNO’) niet doorgegaan en is de behandeling van aangevraagde toetsen uitgesteld. Dat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat een panelbezoek aan de opleiding een essentieel onderdeel is van de beoordeling van een nieuwe opleiding. Belangrijk uitgangspunt is dat studenten de zekerheid moeten hebben dat een door de NVAO beoordeelde opleiding aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Verder moet de beoordeling voldoen aan wettelijke vereisten en de European Standards and Guidelines.

Omdat de beperkende maatregelen nog enige tijd voortduren, is in goed overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de koepelorganisaties (NRTO, VH en VSNU) en de studentorganisaties (LSVb en ISO) een tijdelijke aangepaste (en versnelde) procedure voor de toets nieuwe opleiding uitgewerkt. De NVAO en de andere betrokken partijen verwachten onder bepaalde condities te kunnen komen tot een versnelling van de beoordeling van een toets nieuwe opleiding en om een groot deel van de nog te beoordelen aanvragen voor 1 september te kunnen afhandelen. Daarbij is de NVAO afhankelijk van beschikbaarheid van panelleden en wordt medewerking gevraagd van de instellingen waar het de planning en afhandeling van de besluitvorming betreft. 

In de Tijdelijke Regeling Toets Nieuwe Opleiding 2020 (English version: Temporary Procedure for Initial Accreditation 2020) is de nieuwe werkwijze gedetailleerd beschreven. De kwaliteit en de kern van de aanpak van de TNO-procedure verandert niet. Onafhankelijke deskundigen (peers) beoordelen de plannen en studenten behouden de zekerheid dat een door de NVAO beoordeelde opleiding aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Instellingen en opleidingen kunnen op ieder gewenst moment de NVAO vragen om weer naar de normale procedure over te gaan zonder dat een nieuw dossier behoeft te worden ingediend. Panelbezoeken zullen naar verwachting na 1 september weer mogelijk zijn. 

De voorgestelde procedure heeft een tijdelijk karakter en is alleen van toepassing op: 

  1. uitgestelde aanvragen met een al samengesteld panel en een geplande datum voor het locatiebezoek in de periode waarin de beperkende maatregelen van kracht werden; 
  2. aanvragen die zijn ingediend voor 1 maart 2020 waarvoor nog geen panel is benoemd en/of een locatiebezoek is vastgesteld.  

Gedurende deze tijdelijke regeling worden de rapportages ontwikkeld via een aangepast format. De NVAO houdt de ervaringen van betrokkenen bij de aangepaste beoordelingen bij en voert met hen een evaluatiegesprek. De opgedane ervaringen met deze beoordelingen kunnen leiden tot verdere aanpassingen in de toekomst.  

TNO’s waarvan het locatiebezoek al heeft plaatsgevonden

Bij TNO’s waarvan het panelbezoek al heeft plaatsgevonden, wordt het proces tot besluitvorming afgehandeld. Het rapport wordt opgesteld en alle gebruikelijke stappen tot besluitvorming worden genomen. Als door omstandigheden bij een instelling, panel of bij de NVAO vertraging in het proces ontstaat, wordt maatwerk toegepast. 

Nieuwe aanvragen

De NVAO neemt nieuwe TNO-aanvragen (vanaf 1 maart) wel in behandeling. Wij bereiden de panelsamenstelling voor, maar plannen de datum van het locatiebezoek na 1 september.  

Kwaliteitsafspraken

Vragen over de kwaliteitsafspraken kunt u stellen via kwaliteitsafspraken@nvao.net

De huidige situatie maakt een visitatie door een deskundigenpanel onmogelijk. Daarom zal het panel bij alle lopende hersteltrajecten (dus ook als de beperkende maatregelen worden opgeheven) beoordelen of het aanvraagdossier ontvankelijk is en of op basis van het dossier, inclusief eventuele aanvullende informatie, een positief advies kan worden gegeven zonder een bezoek af te leggen. Het panel adviseert het bestuur van de NVAO hierover. De NVAO neemt hierover een eigenstandig besluit. Mocht besloten worden dat aanvullende informatie nodig is, dan vindt alsnog een bezoek door het panel (of digitale vervanging daarvan) plaats, een en ander ter beoordeling door de NVAO. Hierover wordt de instelling tijdig geïnformeerd en samen met de instelling zal een geschikte (bezoek)datum worden gezocht.  

Indien uw documentatie voor de komende beoordeling al wel beschikbaar is, maar tijdelijk niet per post kan worden ingediend bij de NVAO, dan verzoeken wij u in ieder geval een digitaal rapport in te dienen. U biedt formeel, namens het bevoegd gezag, uiterlijk op de vastgestelde (inlever)datum, uw aanvraag/herstel/etc. aan door digitaal een brief (of een scan daarvan) aan de NVAO te sturen via de website van de NVAO. Zodra de omstandigheden het weer toe laten, ontvangen wij graag een papieren getekend exemplaar van uw aanvraag en de papieren bijlagen. 

Indien door de beperkende maatregelen de inleverdatum niet wordt gehaald, handelt u als volgt. U biedt formeel, namens het bevoegd gezag, uiterlijk op de vastgestelde (inlever)datum, uw aanvraag aan door digitaal een brief (of een scan daarvan) aan de NVAO te sturen via de website van de NVAO. U geeft daarbij onderbouwd aan dat u door de omstandigheden niet tijdig een rapport kunt indienen. Vermeld hierbij s.v.p. de tijd die u nog nodig heeft. U krijgt dan van de NVAO een bevestiging en een periode van uitstel. 

Het gehele proces resulteert uiteindelijk in een advies van de NVAO aan de minister over de vraag of de instelling voldoet aan de eisen die gesteld zijn ten aanzien van de studievoorschotmiddelen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap neemt hierop een besluit over de toekenning van de middelen. Er zijn met het ministerie aanvullende afspraken gemaakt over de studievoorschotmiddelen. De communicatie hierover verloopt via het ministerie. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het ministerie via Dienstpostbus Kwaliteitsafspraken HO: kwaliteitsafspraken-ho@minocw.nl  

Tot slot

Tot slot, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap publiceert op haar website servicedocumenten en veelgestelde vragen en antwoorden die hogeronderwijsinstellingen handreikingen willen bieden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.